HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 3

Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 30.05.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõige 2 punkt 3, Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määruse nr 196 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ ja Haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” ning 29.08.2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kuusalu valla (edaspidi vald) üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikooli (edaspidi haridusasutus) haridustöötajate töötasustamise alused ja töötasu alammäärad.

  (2) Haridustöötajaks käesoleva määruse mõistes on direktor, õppealajuhataja, huvijuht, õpetaja, lasteaiaõpetaja, huvikooli õpetaja, kooli ringijuht, logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, infojuht-haridustehnoloog.

  (3) Direktor koostab ja esitab kooliaasta alguseks, hiljemalt 10.septembriks vallavalitsusele haridustöötajate töötasu määrad ja töötasude kinnitamise käskkirja, mida korrigeeritakse uute töötasumäärade kinnitamisel ja/või vastavalt vajadusele.

  (4) Haridustöötajate asendamise ja tunnustamise ning täiendavate töötasude arvestamise ja maksmise kord sätestatakse iga haridusasutuse töötasu juhendis.

  (5) Töötasu määrad ja töötasude kinnitamise käskkiri ning töötasu juhendi koopia esitatakse haridusasutuse juhi poolt Kuusalu Vallavalitsusele pärast igakordset muutmist.

§ 2.   Haridusasutuste direktorite ja õppealajuhatajate töötasu alammäärad

  (1) Kuusalu Vallavalitsus kinnitab direktori töötasu, mille alammääraks on põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja palga alammäärast 120%.

  (2) Kuusalu Vallavalitsus kinnitab õppealajuhataja töötasu, mille alammääraks on põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja palga alammäärast 110%.

  (3) Vallavanemal on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata direktorile:
  1) täiendavaid töötasusid kokku kuus kuni 50% direktorile määratud kuu töötasumäärast kas nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate tööülesannete täitmise eest, samuti direktoriga läbiviidud tulemusvestluse põhjal;
  2) ühekordseid preemiaid ja toetusi vallavanema käskkirjaga.

  (4) Direktoril on lubatud oma põhitöö ajast teha vahetut õpetajatööd kuni 6 tundi nädalas, mida tasustatakse täiendava töötasuna vallavanemaga kokkulepitud summas.

§ 3.   Üldhariduskoolis haridustöötajate töö tasustamise põhimõtted

  (1) Haridustöötajate töötasud määrab direktor haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires.

  (2) Haridustöötajate töö tasustamisel arvestatakse haridustöötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele, tema tunnikoormust ja muud pedagoogilist tegevust.

§ 4.   Koolieelsete lasteasutuste ja huvikooli haridustöötajate töö tasustamise põhimõtted

  (1) Haridustöötajate töötasud määrab direktor haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires.

  (2) Haridustöötajate töö tasustamisel arvestatakse haridustöötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele, tema haridustaset, talle atesteerimisel omistatud ametijärku, tema tunnikoormust ja muud pedagoogilist tegevust.

  (3) Haridustöötajate kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega töötaja töötasu alammäär on kuni 10% madalam sama ametijärguga kõrgharidusega töötaja töötasu alammäärast.

  (4) Tähtajalise töölepinguga töötava kvalifikatsioonile mittevastava töötaja töötasu alammäär on kuni 20% madalam sama ametijärguga kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast.

§ 5.   Töö tasustamine

  Haridustöötaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1. aprillist 2018 1150 eurot kuus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2018.

  (2) Kuusalu Vallavolikogu 29. märts 2017. aasta määrus nr 5 „Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Märtson
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json