SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 4

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 30.05.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 3, § 22 lg 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus kehtestab Kuusalu vallas makstavate sotsiaaltoetuste liigid, nende saamise tingimused ning määramise ja maksmise korra.

  (2) Määruse eesmärk on toetuse abil soodustada valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi parendamisele.

  (3) Toetus määratakse ja makstakse valla elanikule (v.a matusetoetus), kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, samuti sotsiaalhoolekande seaduses § 5 lõigetes 2-5 nimetatud juhul.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) riskigruppi kuuluv isik või pere - vanemliku hoolitsuseta laps, lasterikas (kolme või enama lapsega) pere, seadusjärgsete ülalpidajateta üksi elav pensionär, raske või sügava puudega isik või vähekindlustatud isik või pere;
  2) vähekindlustatud isik või pere- isik või pere, kelle sissetulek ühe isiku või pereliikme kohta kuus jääb alla kohaliku toimetulekupiiri;
  3) kohalik toimetulekupiir – kahekordne riiklik toimetulekupiir;
  4) pere - ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

2. peatükk Sotsiaaltoetuste liigid ja määrad  

§ 3.   Sotsiaaltoetused

  (1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) küttetoetus;
  2) osalustasu toetus;
  3) tervisetoetus;
  4) toidutoetus;
  5) toimetulekutoetus;
  6) vältimatu abi toetus;
  7) ühekordne toetus.

  (2) Sündmusepõhised sotsiaaltoetused on:
  1) aabitsatoetus;
  2) elluastumistoetus;
  3) hooldajatoetus;
  4) hoolduspere toetus;
  5) juubelitoetus;
  6) jõulutoetus;
  7) kriisitoetus;
  8) lapsehoiutoetus;
  9) lasterikka pere toetus;
  10) matusetoetus;
  11) puudega inimese toetus;
  12) puudega lapse transporditoetus;
  13) raske ja sügava puudega lapse teenuste toetus;
  14) sünnitoetus;
  15) töövihikutoetus.

  (3) Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad (v.a toimetulekutoetus) kehtestab Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi: volikogu).

3. peatükk Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 4.   Küttetoetus

  Küttetoetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele üks kord aastas küttekulude tasumiseks.

§ 5.   Osalustasu toetus

  (1) Osalustasu toetus on ette nähtud riskigruppi kuuluva pere lastele Kuusalu valla ja Loksa linna koolieelse lasteasutuse, huvihariduse, huvitegevuse ning õpilaskodu omaosaluse hüvitamiseks.

  (2) Vormikohane avaldus esitatakse igal aastal üldjuhul 15. septembriks vallavalitsusele.

  (3) Osalustasu toetus määratakse avalduse õigeaegsel esitamisel 1. septembrist 31. detsembrini ja 1. jaanuarist 31. augustini. Jaanuaris vaadatakse avaldused uuesti üle ja määratakse toetuse saajad.

§ 6.   Tervisetoetus

  (1) Tervisetoetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele:
  1) retseptiravimite ostmiseks;
  2) tervishoiuteenuste saamiseks;
  3) abivahendite omaosaluse maksmise hüvitamiseks, ostmiseks ja üürimiseks;
  4) sotsiaaltransporditeenuse saamiseks.

  (2) Tervisetoetuse taotlemisel võib hoolekandeteenistus küsida täiendavat arstitõendit, konsulteerida teenuse osutaja või raviarstiga.

  (3) Tervisetoetuse taotlemisel retseptiravimite ostmiseks lisatakse avaldusele nimelised kuludokumendid. Arvesse võetakse avalduse esitamise kuupäevale eelnenud kolme kuu kuludokumendid.

  (4) Tervisetoetus määratakse hoolekandeteenistuse poolt esildisega ning väljamakse aluseks on kuludokumendid.

  (5) Tervisetoetus makstakse esitatud kuludokumentide summa ulatuses, kuid mitte üle volikogu poolt kinnitatud piirmäära.

§ 7.   Toidutoetus

  (1) Kõigile Kuusalu valla elukohajärgsetes koolides õppivatele üldhariduskoolide õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna.

  (2) Toidutoetust makstakse:
  1) riskigrupi perede lastele, kes käivad koolieelses lasteasutuses;
  2) puudega lastele, kes õpivad või käivad koolieelses lasteasutuses väljaspool Kuusalu valda;
  3) ametikoolis õppivatele riskigrupi õpilastele kuni 21 eluaastani. Avaldusega koos esitatakse õppeasutuse tõend vastavas koolis õppimise kohta. Toidutoetust makstakse kui kooli ees ei ole õppevõlgnevusi ja kool on esitanud kirjaliku teate õpilase vähemalt rahuldava koolikohustuse täitmise kohta.

  (3) Ametikoolis õppivatele, koolieelsetes lasteasutustes käivatele või erivajadustega lastele määratakse toidutoetus üldjuhul 15. septembriks esitatud avalduse põhjal 1. septembrist 31. detsembrini ja 1. jaanuarist 31. augustini. Jaanuaris vaadatakse avaldused uuesti üle ja määratakse toetuse saajad.

§ 8.   Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 9.   Vältimatu abi toetus

  (1) Vältimatu abi toetus määratakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

  (2) Toetus määratakse hoolekandeteenistuse poolt vastava esildisega.

§ 10.   Ühekordne toetus

  Ühekordset toetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele erakorraliste väljaminekute puhul.

4. peatükk Sündmusepõhised sotsiaaltoetused 

§ 11.   Aabitsatoetus

  (1) Makstakse kõigile valla lastele, esmakordselt esimesse klassi õppima asumisel Kuusalu valla elukohajärgsetes koolides.

  (2) Toetus kantakse üldhariduskoolide esildise alusel õpilase seadusliku esindaja arvelduskontole hiljemalt 30.oktoobriks.

  (3) Toetus makstakse seaduslikule esindajale, kes on vähemalt alates 1.septembri seisuga Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik.

  (4) Puudega lastele makstakse aabitsatoetust esmakordselt esimesse klassi õppima asumisel olenemata kooli asukohast.

§ 12.   Elluastumistoetus

  Elluastumistoetust makstakse asendus- või järelhooldusteenuse lõppemisel.

§ 13.   Hooldajatoetus

  Hooldajatoetus on igakuiselt makstav toetus raske või sügava puudega 3-17-aastase lapse või täisealise inimese hooldajale, mida makstakse Kuusalu Vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

§ 14.   Hoolduspere toetus

  (1) Toetust makstakse hoolduspere lapsele ja vanemale, kes on kantud hooldusperena sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse ja kellega Kuusalu vald on sõlminud hoolduspere vanema lepingu.

  (2) Toetust makstakse vähemalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud määras.

§ 15.   Juubelitoetus

  (1) Juubelitoetust makstakse kõigile eakatele alates 80-ndast eluaastast igal nulli ja viiega lõppeval sünnipäeval, 100. eluaastast igal aastal sünnipäeva puhul.

  (2) Toetus määratakse hoolekandeteenistuse esildise alusel.

§ 16.   Jõulutoetus

  (1) Kõik Kuusalu valla eelkooliealised lapsed, elukohajärgsete üldhariduskoolide õpilased ning puudega lapsed saavad jõulutoetusena kommipaki.

  (2) Eakatele alates 80-ndast eluaastast makstakse rahalist jõulutoetust. Toetus määratakse valla hoolekandeteenistuse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri (STAR) alusel.

  (3) Eestkostel või lepingu alusel peres hooldamisel olevatele lastele makstakse rahalist jõulutoetust. Toetus määratakse haridusteenistuse esildise alusel.

§ 17.   Kriisitoetus

  (1) Kriisitoetust makstakse isikule või perele, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, äkilise haigestumise vms. tagajärjel.

  (2) Toetuse määrab vallavalitsus käsitledes igat juhtumit eraldi.

§ 18.   Lapsehoiutoetus

  Lapsehoiutoetus määratakse lapse seaduslikule esindajale, kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja, aga on registreeritud teeninduspiirkonna järgse munitsipaallasteaia järjekorda.

§ 19.   Lasterikka pere toetus

  (1) Lasterikka pere toetust makstakse pere kuni 18-aastastele lastele (k.a) üks kord aastas.

  (2) Taotleja ja lapsed peavad omama rahvastikuregistrijärgset ühist aadressi.

§ 20.   Matusetoetus

  (1) Makstakse Kuusalu valla elaniku surma korral tema matuse korraldajale avalduse alusel ja surmatõendi esitamisel.

  (2) Matusetoetust on õigustaotleda kuni kolm kuud surma registreerimisest.

  (3) Toetus määratakse hoolekandeteenistuse esildise alusel.

  (4) Toetust makstakse riigi- ja valla eelarvest eraldatavatest vahenditest.

§ 21.   Puudega inimese toetus

  Toetus on ette nähtud raske ja sügava puudega isiku toimetuleku soodustamiseks ning seda võib maksta:
  1) toimetulekuks vajaliku õpetuse või tõlketeenuse saamiseks;
  2) rehabilitatsiooniteenuse saamiseks;
  3) elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks;
  4) võimaluste loomiseks kutseõppe või töökoha saamiseks;
  5) tugiisiku või isikliku abistaja saamiseks.

§ 22.   Puudega lapse transporditoetus

  Puudega lapse transporditoetust makstakse lapse kooli või koolieelsesse lasteasutusse sõiduks, kui ühistranspordi kasutamine ei ole tervisliku seisundi või puude tõttu võimalik.

§ 23.   Raske ja sügava puudega lapse teenuste toetus

  (1) Teenuste toetus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele kuni selle kalendriaasta lõpuni kui laps saab 18-aastaseks.

  (2) Riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks.

  (3) Toetuse vajadust hinnatakse igal lapsel eraldi ning makstakse vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 24.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust saab taotleda lapsevanem tingimusel, et lapsevanemad on Rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapsevanematest on Rahvastikuregistri andmetel elanud Kuusalu vallas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

  (2) Toetus makstakse kahes võrdses osas: esimene osa toetusest makstakse kuni 3 kuud peale lapse sündi. Sünnitoetuse teine osa makstakse lapse 1 aastaseks saamise kuul, kui laps on jätkuvalt olnud aasta jooksul Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik.

  (3) Toetus määratakse haridusteenistuse poolt vastava esildisega.

§ 25.   Töövihikutoetus

  Töövihikutoetus on ette nähtud kõigile Kuusalu valla õpilastele töövihikute hüvitamiseks Kuusalu valla elukohajärgsetes koolides.

5. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 26.   Sotsiaaltoetuse taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetusi määratakse taotleja avalduse ja/või vastava teenistuse poolt koostatud esildise alusel. Avalduste ja esildiste vormid töötab välja hoolekandeteenistus ja kinnitab vallavalitsus.

  (2) Sotsiaaltoetuse taotleja võib olla toetusele õigust omav isik või tema esindaja.

§ 27.   Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) isikut tõendav dokument esmakordsel pöördumisel;
  3) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel andmed sissetulekute kohta;
  4) kulutusi tõendavad dokumendid toetuse saamiseks. Arvesse võetakse avalduse esitamise kuupäevale eelnenud kolme kuu dokumendid.

§ 28.   Andmete õigsus

  (1) Sotsiaaltoetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga.

  (2) Vallavalitsusel on õigus andmeid kontrollida, hankida taotleja kohta lisainformatsiooni ning nõuda täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

  (3) Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamise korral katkestatakse avalduse menetlemine, valeandmete alusel määratud toetus tuleb tagasi maksta.

§ 29.   Sissetulekute arvestamine

  (1) Sissetulekute kindlaksmääramisel võetakse arvesse avalduse esitamisele eelnenud kolme kalendrikuu netosissetulekud.

  (2) Perede sissetulekute hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava pereliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava pereliikme alaealisi lapsi.

  (3) Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklike ja valla õigusaktide alusel makstavaid sotsiaaltoetusi.

§ 30.   Avalduste läbivaatamine ja otsustamine

  (1) Avaldus esitatakse vallavalitsusele, kes vajadusel suunab materjalid arvamuse saamiseks vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile (edaspidi: sotsiaalkomisjon).

  (2) Sotsiaalkomisjon vaatab avalduste materjalid läbi ja teeb kaalutlusotsuse alusel vallavalitsusele ettepaneku avalduse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.

  (3) Toetuse määramisest riskigruppi kuuluvale isikule või perele võib keelduda kui:
  1) sotsiaalkomisjon leiab, et taotleja sissetulekud või tema ja ta pere omandis/ kasutuses olev vara tagab toimetulekuks piisavad vahendid;
  2) taotleja ei esita hoolekandeteenistuse või haridusteenistuse poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast töötukassateenusel või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenusel;
  4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  5) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
  6) taotlejal on avalduse (v.a matusetoetus) esitamise hetkel võlgnevus Kuusalu Vallavalitsuse või selle allasutuse ees;
  7) vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust ja/või elatis on välja nõudmata.

  (4) Avalduse esitajale teatatakse toetuse mittemääramise põhjus kirjalikult 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

  (5) Vallavalitsusel on õigus erandina menetleda korras määratud tähtaegadest hiljem laekunud avaldusi ja määrata sotsiaaltoetusi korras määratlemata juhtudel.

  (6) Vallavalitsus võib sotsiaalkomisjoni ettepanekul otsustada erandina toetuse maksmise isikule või perele, kelle sissetulekud ületavad kohaliku toimetulekupiiri, kuid toetus on hädavajalik iseseisva toimetuleku säilitamiseks ja hoidmaks ära abituse tekkimist.

  (7) Mittemääramisel on taotlejal õigus esitada vallavalitsusele vaie või pöörduda seaduses sätestatud korras kaebusega halduskohtu poole.

§ 31.   Sotsiaaltoetuste maksmine

  Sotsiaaltoetus kantakse avaldusel märgitud arvelduskontole, makstakse sularahas või teenuse pakkujale.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 32.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kuusalu Vallavolikogu 28.01.2015 määrus nr 1 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 33.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Märtson
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json