Ehitus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 5

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Jõgeva vallas

Vastu võetud 31.05.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on jaotada pädevus planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmisel.

§ 2.   Planeerimisseaduse rakendamine

  (1) Vallavolikogu pädevuses on:
  1) vallavolikogu ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja naaberomavalitsuste üldplaneeringute kohta kooskõlastuste ja seisukohtade andmine;
  3) üldplaneeringu lähteseisukohtade andmine;
  4) üld- ja eriplaneeringu ning üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise otsuste vastuvõtmine;
  5) eriplaneeringu menetluse käigus vajalike otsuste vastuvõtmine, sealhulgas eelnõude heakskiitmine enne nende kohta arvamuste, ettepanekute ja kooskõlastuste küsimist;
  6) eriplaneeringu menetluse käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning planeeringudokumentides muudatuste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  7) üld- ja eriplaneeringu koostamisel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
  8) üld- ja eriplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine;
  9) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine;
  10) detailplaneeringu vastuvõtmine.

  (2) Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevuses on:
  1) vallavalitsuse ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) volikogu pädevusse kuuluvate otsuste eelnõude heakskiitmine enne nende kohta arvamuste, ettepanekute ja kooskõlastuste küsimist;
  3) detailplaneeringu algatamine ja selle koostamise lõpetamine;
  4) detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimise otsustamine;
  5) detailplaneeringu, välja arvatud üldplaneeringut muutva, menetluse käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise otsuste vastuvõtmine;
  6) detailplaneeringu koostamisel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
  7) planeerimismenetluse, välja arvatud eriplaneeringu, käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning planeeringudokumentides muudatuste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  8) detailplaneeringu kohustusega alal detailplaneeringut koostamata projekteerimistingimuste andmise otsustamine.

§ 3.   Ehitusseadustiku rakendamine

  (1) Vallavolikogu pädevuses on:
  1) vallavolikogu ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
  3) ostueesõiguse kasutamise otsustamine kinnisasja suhtes, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee.

  (2) Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevuses on:
  1) vallavalitsuse ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) projekteerimistingimuste andmine või nende andmisest keeldumine ning projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  3) projekteerimistingimuste eelnõu heakskiitmine avatud menetluse puhul;
  4) keskkonnamõju hindamise otsuste vastuvõtmine;
  5) ehitus- ja kasutusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine ning loa kehtetuks tunnistamine;
  6) puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine;
  7) tee projekteerimistingimuste ja liikluskorralduse nõuete andmine, tee ehitus- ja kasutusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine ning loa kehtetuks tunnistamine;
  8) kohalike teede kasutamisel, sealhulgas liiklusväliseks otstarbeks, täiendavate tingimuste kehtestamine.

§ 4.   Määruses jaotamata ülesannete täitmine

  (1) Jõgeva Vallavalitsuse majandusosakond täidab kohalike teede ehitamise ja korrashoiu osas tee omaniku ülesandeid.

  (2) Määruses reguleerimata juhtudel korraldab Jõgeva Vallavalitsus kui ametiasutus teiste kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmist.

  (3) Teenistujate pädevus, sealhulgas riikliku järelevalve ülesannete täitmine, määratakse ametijuhenditega.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Palamuse Vallavolikogu 28. mai 2015. a määrus nr 26 „Pädevuse delegeerimine“;
  2) Torma Vallavolikogu 17. juuni 2015. a määrus nr 7 „Pädevuse delegeerimine“;
  3) Jõgeva Vallavolikogu 18. juuni 2015. a määrus nr 8 „Pädevuse delegeerimine“;
  4) Jõgeva Linnavolikogu 16. juuni 2016. a määrus nr 56 „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine Jõgeva linnas“.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json