Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 7

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Vastu võetud 30.05.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 4 ja punkti 361, § 36 lõike 2 ning looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Tapa valla haldusterritooriumi korrastatuse ja puhtuse ning heakorra tagamise põhimõtted ning valla tiheasustusega aladel puude raiumise kord ja kehtestatakse füüsilistele ning juriidilistele isikutele heakorraeeskirja täitmise tagamiseks koormis (edaspidi nimetatud heakorraeeskiri).

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Tapa valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele või omanike poolt asja valdama või kasutama volitatud isikutele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Tapa vallas kehtiva jäätmehoolduseeskirja, teehoiu eeskirja, kaevetööde eeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Heakorraeeskirja eesmärk ja ulatus

  (1) Heakorraeeskirjaga kehtestatakse kvaliteedimäär ja nõuete kogum, et tagada õigushüvede ja isikute põhiseaduslike ning subjektiivsete õiguste kaitstus (õigus elu ja tervise kaitsele, õigus omandi kaitsele, õigus ohutule liiklemisele jne) ning kohustuste täitmine (igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda).

  (2) Heakorraeeskiri kehtestatakse keskkonnasaaste ning tulekahju ohu ennetamiseks, keskkonnaseisundi ning inimeste elu ja tervise kaitseks ning eeskätt tiheasustusaladel (linn, alevik, külakeskus) visuaalselt esteetilise ruumilise keskkonna tagamiseks.

  (3) Heakorra nõuded tuleb tagada Tapa valla haldusterritooriumil avalikes kohtades, üldkasutatavatel territooriumidel, kinnisasjadel ning juriidilise või füüsilise isiku valduses ja kasutuses olevatel maa-aladel.

  (4) Heakorra nõudeid ei kohaldata põllumaale, metsamaale, metsa tunnustega maa-aladele ja looduslikele maa-aladele.

§ 3.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht - on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) kinnistu - kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  3) puhastusala - tiheasustusega alal kinnistuga piirnev haljasala või muu ala, mis ulatub kinnistu piirist ja selle laiuselt avalikult kasutatava kõnni- või sõiduteeni;
  4) tiheasustusega ala - selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa (eeskirja lisa 1);
  5) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, jäätmete, lume ja jää koristamine (sh jääpurikad katusel) ning libedusetõrje teostamine, muru niitmine, rohu ja heina niitmine, lehtede riisumine, heki pügamine jms ning sõidu- ja/või kõnniteel liikumist takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine;
  6) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehhaanilised osad või kereosad või klaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab territooriumi esteetilist väljanägemist.

2. peatükk Heakorranõuded 

§ 4.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoiu ning teehoiutööde läbiviimise, sõlmides vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;
  2) tänavatel (tänava alguses, lõpus ja ristmikel) eestikeelsete tänavasiltide ja/või viitade ning teedel ühtsele kujundussüsteemile vastavate külasiltide olemasolu ja korrashoiu;
  3) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku, heakorra ning juurdepääsu nendeni;
  4) sademeveekraavide ja truupide puhtuse avalikus kasutuses olevatel vallateedel;
  5) üldkasutatavatel laste mänguväljakutel elementide hoolduse ja remondi, liivakastis piisava koguse liiva olemasolu ning vajadusel teostama liiva väljavahetamise.

§ 5.   Heakord avalikel üritustel, kauplemisel ja teenindamisel

  (1) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama ürituse territooriumi koristamise hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 9-ks või ürituse korraldamise loal märgitud ajaks.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama piisava arvu prügikastide ja vajadusel käimlate olemasolu. Ürituse korraldaja võib nõuda üritusel kauplejatelt prügikastide paigaldamist.

  (3) Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõtja peab tagama piisava arvu prügikastide olemasolu ja nende regulaarse tühjendamise.

  (4) Kaupade laadimisel või kauplemise lõpetamisel avalikus kohas tuleb kauplejal kauplemiskoha ümbrus viivitamatult korrastada.

§ 6.   Heakord avalikes kohtades

  (1) Avalikesse kohtadesse tohib tänavakaubanduspunkte, reklaamkandjaid, tõkkepiirdeid, pinke jms teisaldatavaid väikevorme paigalda vallavalitsuse loal Tapa valla õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel. Nende korrashoid ja hooldus on väikevormi/asja omaniku kohustus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjade paigaldamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:
  1) asjad peavad olema ohutud ja ilmastikutingimustele vastupidavad, välisilmelt esteetilised ja paigaldatavasse kohta sobivad;
  2) asjad ei tohi segada inimeste ja sõidukite liiklemist ning teemaale või teekaitsevööndisse asjade paigaldamisel peavad olema tagatud ehitusseadustikus sätestatud nõuded.

  (3) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et vedamisel ei tekiks tee, teepeenarde või kraavide risustamist või reostust. Risustamise või reostuse tekkimisel tuleb see koheselt likvideerida.

  (4) Ehitus- ja remonditööde teostaja on kohustatud vältima ehitusmaterjali, prahi, pinnase jms sattumist sõidu- või kõnniteele või naaberkinnistule.

  (5) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni sellises seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse, liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.

§ 7.   Kinnistu omaniku kohustused

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Tekkinud risustus või reostus tuleb koheselt likvideerida ning käidelda vastavalt Tapa valla jäätmehoolduseeskirjale;
  2) teostama heakorratöid kinnistul ja puhastusalal. Maaomanikud ja teede valdajad on kohustatud hoidma korras teeääred ja teeäärsed kraavid ning truubid vastavalt ehitusseadustiku nõuetele;
  3) korraldama elamumaal, ärimaal, sotsiaalmaal alaliigiga üldkasutatav maa, sotsiaalmaal alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa, tootmismaal, riigikaitsemaal ja kaitsealusel maal (v.a. looduskaitse all olevad maad) rohu niitmise selliselt, et rohu kõrgus ei ületa 15 cm;
  4) niitma maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel rohtu vähemalt üks kord aastas peale jaanipäeva, kuid hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks, et vältida kulu tekkimist ja hoida ära tuleohtu;
  5) kärpima õigeaegselt puude ja põõsaste oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke või takistavad liiklemist. Puude võrad peavad olema jalgtee kohalt 2,5m kõrguselt ja sõidutee kohal 4,5m kõrguselt piiratud;
  6) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
  7) tagama vastavalt tänava hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piirdel, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt;
  8) tagama, et kinnistul puuduks selle üldist välisilmet rikkuvad hooned, esemed jms;
  9) koristama kinnistult selle üldist välisilmet rikkuvad kuivanud puud, oksad, prügihunnikud jms;
  10) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja kinnistule;
  11) eemaldama talveperioodil ehitiste katustelt lume ja jääpurikad, kui need võivad ohustada jalakäijaid või sõidukeid.
  12) Tahket kütust, ehitusmaterjali jms tohib hoida ainult kinnistu piires, teepoolses küljes tagapool ehitusjoont korralikult ladustatult. Kui kinnistu ei võimalda ehitusmaterjalide, tahke kütuse jms mahalaadimist, võib selleks kasutada üldkasutatavat territooriumi lühiajaliselt nii, et ei oleks takistatud liiklus ega segataks kaasinimesi.

  (2) Kinnistu reostamisel ja risustamisel, samuti ehitise kahjustamisel on reostaja, risustaja või kahjustaja kohustatud selle viivitamatult puhastama või korda tegema. Kui reostajat, risustajat või kahjustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala või ehitise korrastama selle omanik või temaga võrdsustatud isik mõistliku aja jooksul. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb koheselt teavitada Tapa Vallavalitsust ja Päästeametit.

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) järgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel õigusaktidega sätestatud korda;
  2) vältima objektilt prahi jms sattumist teele;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  4) rajama ja hoidma korras piirdeaia või muu tõkke;
  5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

  (2) Kaevetöid võib teha vallavalitsuse poolt välja antud loa alusel vastavalt Tapa valla kaevetööde eeskirjale.

§ 9.   Põllumajandusliku tootmisega tegeleva isiku kohustused

  (1) Põllumajandusliku tootmisega tegelev isik on kohustatud:
  1) asfalteeritud alusega hoidlates välistama virtsa väljavalgumise;
  2) juhtima katustele koguneva vihmavee sõnnikuhoidlast, virtsakaevust ja sõnnikuveoga seotud pindadelt eemale;
  3) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele.

  (2) Põllumajandusloomade pidamine on lubatud loomatauditõrje seadusega kehtestatud veterinaarnõudeid järgides vaid loomapidamiseks ehitatud või kohandatud ehitistes, kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

  (3) Põllumajandusloomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal või ketis. Omanik peab tagama, et tema loomad ja linnud ei kahjustaks naabruses asuvaid aia- ja põllukultuure ega reostaks avalikke kohti.

§ 10.   Keelatud tegevused

  Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) reklaami, kuulutuste jms paigaldamine selleks mitteettenähtud kohta. Eraomandis olevatele hoonetele võib teateid panna ainult omaniku loal. Kuulutuse paigaldaja on kohustatud maha võtma enda paigaldatud kuulutused ühe ööpäeva jooksul kuulutuse aegumisest;
  2) kahjustada haljasala (vigastada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid, noppida peenralt lilli jms);
  3) lõhkuda või kahjustada vara (joonistada ja sodida hoonetele ja rajatistele, taradele, pinkidele jms);
  4) omavoliliselt püstitada ehitisi;
  5) maha panna jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;
  6) kloppida riiet ja vaipa mitmekorteriliste elamute rõdul, aknal ja uksel, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  7) ehitada kinni kortermaja rõdu või lodžat ilma vallavalitsuse loata ja kinnitatud projektita;
  8) muuta hoone välisilmet ja fassaadi elemente ilma vallavalitsuse loata;
  9) pargiinventari (lillekastid, pingid, valgustid, prügikastid, piirded, viidad, rattahoidjad, väikevormid jms), kaldaehitiste (sillad, purded), veekaitserajatiste kahjustamine, lõhkumine või omavoliline ümberpaigutamine;
  10) paigutada üldotstarbelisse prügikonteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu või -konteineri kaant;
  11) lasta olme- või heitvett sademeveekraavi või sademeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil, omavoliliselt ühendada krundidrenaaži üldkasutatavasse sademeveekanalisatsiooni;
  12) lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
  13) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine pinnasesse;
  14) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  15) telkimine selleks mitte ettenähtud kohas;
  16) telkimisel reostada loodust ning teha lõket selleks mitteettenähtud kohas;
  17) pesta mootorsõidukit veekogus või lähemal kui 20 m veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse korra kohta;
  18) viibida loomadega üldkasutatavas supluskohas;
  19) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirja vastaselt;
  20) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  21) sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel, suusa- ja matkaradadel, järvede jääl ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades;
  22) purgida selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  23) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal ning kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriomanike luba (vähemalt üle poolte korteromanike nõusolek).

3. peatükk Tiheasustusega alal kasvavate puude raiumise kord 

§ 11.   Raieluba

  (1) Raieluba on vaja tiheasutusalal asuvate üksikpuude, välja arvatud viljapuud ja kasvav mets metsaseaduse tähenduses raiumiseks.

  (2) Raieks käesoleva määruse mõistes on:
  1) puu raiumine;
  2) võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine üle 30%, välja arvatud kuivanud okste eemaldamine.

  (3) Raieluba on vajalik, kui puu tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast (rinnasdiameeter) on üle 12 sentimeetri ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra.

§ 12.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja volituse alusel;
  2) Tapa valla omandis oleval maal lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema esindaja volituse alusel;
  3) riigi omandis oleval maal, kui riik ei ole valmis vastavat taotlust esitama, seaduse või lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema esindaja volituse alusel.

  (2) Puu raiumiseks esitatakse Tapa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus (eeskirja Lisa 2).

  (3) Taotluses näidatakse järgmised andmed:
  1) raiutava puu liigi ja asukoha kirjeldus, lisades võimalusel vastava skeemi, võimalusel fotod raiutavast puust;
  2) põhjendus puu raiumiseks;
  3) andmed taotleja kohta: nimi, elu- või asukoha aadress, isiku- või registrikood, sidevahendite numbrid;
  4) raieloa taotlemisõigust kinnitav teave juhul, kui taotleja pole puu kasvukoha omanik;
  5) kaas- või ühisomandis oleva kinnistu puhul enamuse omanike kirjalik nõusolek.

  (4) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, on kaitstava looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti kaitseks määratud piiranguvööndis, tuleb taotlusele lisada kaitstava loodusobjekti valitseja luba.

  (5) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, tuleb taotlusele lisada Muinsuskaitseameti luba.

  (6) Raieluba ei ole vaja taotleda, kui puu raiumine on ettenähtud ehitus- või kaevamisloas.

  (7) Raieluba ei ole vaja taotleda tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule.

§ 13.   Raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa (eeskirja Lisa 3) väljastab Tapa valla haldusalas heakorra eest vastutav Tapa Vallavalitsuse ametnik (edaspidi vallavalitsuse ametnik).

  (2) Raieloa andmise menetluse käigus vallavalitsuse ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (dendroloogi hinnang, haljastusprojekt vms.) ja selgitusi;
  2) teostab puu ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) nõuab puu asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht.

  (3) Raieloa andmisest võib keelduda juhtudel, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) raieloa taotleja pole esitanud nõutud kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti kooskõlastust ning teisi täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  4) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust vms.);
  5) puu raiumine on vastolus avaliku huviga;
  6) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks.

  (4) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse ametnik hiljemalt kahe nädala jooksul arvates nõuetekohase taotluse või nõutud täiendavate dokumentide ja selgituste esitamise päevast.

  (5) Raieloas märgitakse:
  1) raieloa number
  2) raieloa saaja nimi ja isiku- või registrikood;
  3) raiumisele kuuluvate puude liik, arv ja asukoht;
  4) muud raiumise lisatingimused (asendusistutuse kohustuse rakendamine, taastustasu vms) ja nende täitmise tähtaeg.

  (6) Raieluba kehtib kuni 6 kuud.

§ 14.   Raietööde teostamine

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja. Raie teostamisel ei tohi kahjustada keskkonda.

  (2) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

§ 15.   Asendusistutus

  (1) Asendusistutus tehakse endises asukohas või selle läheduses. Kui istutamine ei ole võimalik samale kohale, on vallavalitsuse ametnikul õigus määrata asendusistutuse koht.

  (2) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab istutatavale puule esitatud nõuded ning vajalikud kasvutingimused.

  (3) Kui asendatud puu hävib 2 (kahe) aasta jooksul istutuse fikseerimisest vallavalitsuse ametniku poolt, on vallavalitsusel õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

§ 16.   Raie keelamine, raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Lindude pesitsusajal võib keelduda raieloa väljastamisest, kui vallavalitsuse ametnik on tuvastanud taotluses mainitud puudel pesitsevaid linde.

  (2) Lindude pesitsusaeg on üldjuhul 01. aprillist kuni 15. juulini.

  (3) Vallavalitsuse ametnikul on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid, rikutakse raieloa tingimusi või raiutakse raieloas märkimata puid.

4. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 17.   Koormise olemus

  Koormis on füüsilisele ja juriidilisele isikule, kes on Tapa vallas asuva kinnisasja omanik, valdaja või kasutaja (edaspidi nimetatud kohustatud isik), kohustus teha heakorra tagamiseks töid puhastusalal.

§ 18.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Kohustatud isik peab oma kulul tegema tööd, mis tagab tema omandis või valduses ja kasutuses oleval tiheasustusega alal paikneva kinnistuga piirneval alal, mis ulatub kinnistuga piirneva sõidutee servani, kuid mitte rohkem kui 10 meetrit ja muudel juhtudel 3 meetri kaugusele kinnistu piirist. Koormist ei kohaldata aladele, mille hooldamise korraldab vallavalitsus.

  (2) Koormis tuleb täita 3 tööpäeva jooksul ajast, mil kohustatud isikule sai teatavaks asjaolu, et heakorra nõue või nõuded ei ole tagatud.

  (3) Kui vallavalitsus on ükskõik millisel viisil juhtinud kohustatud isiku tähelepanu asjaolule, et kohustatud isik ei ole heakorra nõuet/nõudeid taganud, tuleb koormis täita vallavalitsusega kokku lepitud aja jooksul või hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vallavalitsuse tehtud tähelepanekust arvestades.

§ 19.   Koormise täitmine teise isiku poolt

  Kohustatud isik võib oma arvel lasta koormise täita teisel isikul, kuid jääb ise koormise täitmise eest vastutavaks.

§ 20.   Koormise täitmise asendamine vallaeelarvesse raha maksmisega

  (1) Kohustatud isik võib taotleda Tapa Vallavolikogult (edaspidi vallavolikogu) luba maksta üldkasutataval territooriumil koormise täitmise tagamiseks raha. Koormise isikliku täitmise asendamine koormise täitmiseks raha maksmisega peab olema põhjendatud asjaoludega, miks isik ise ei ole võimeline või ei saa koormist isiklikult täita.

  (2) Luba asendada koormise täitmine vallaeelarvesse koormise täitmiseks raha maksmisega antakse kuni üheks eelarveaastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) ning taotlus selleks tuleb esitada hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (3) Taotlus koormise kohustuse asendamiseks koormise täitmiseks vajaliku rahasumma maksmisega esitatakse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse:
  1) koormiskohustusega isiku (taotluse esitaja) nimi, sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku puhul nimetus, registrikood ja esindusõigusega isiku nimi;
  2) koormiskohustusega ala aadress või asukoht;
  3) põhjus koormise täitmise asendamiseks raha maksmisega;
  4) vajadusel periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmine asendada raha maksmisega;
  5) taotluse esitaja allkiri.

  (4) Vallavalitsus selgitab taotluses märgitud asjaoludest lähtuvalt välja koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse. Hinna väljaselgitamiseks tuleb vähemalt kolmelt heakorra- või puhastustöid teostavalt ettevõtjalt võtta hinnapakkumised. Koormise täitmise maksumuse hindamiskriteeriumiks on odavaim koormise täitmiseks vajalike tööde hind.

  (5) Koormise täitmise rahaga asendamise eeldatavast maksumusest teavitab vallavalitsus taotluse esitajat. Kui taotluse esitaja on nõus hindamiskriteeriumide alusel välja selgitatud eeldatava hinna tasumisega, esitab ta selleks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse.

  (6) Taotlus koos koormise täitmise eeldatava hinnaga esitatakse vallavolikogule, kes otsustab koormise täitmise asendamise raha maksmisega, vormistades selle otsusega. Otsuses märgitakse muu hulgas koormise asendamiseks makstava raha vallaeelarvesse tasumise kord. Taotlejaga kokkuleppel makstakse raha kas ühe makse või perioodiliste maksetena.

  (7) Vallavalitsusel on kohustus pidada arvestust alade üle, kus koormise täitmine on asendatud vallaeelarvesse raha maksmisega.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 21.   Järelevalve

  Määruse täitmist kontrollivad vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

§ 22.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

  (1) Vastutus eeskirja rikkumise, välja arvatud tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest, on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66².

  (2) Vastutus tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest on sätestatud looduskaitseseaduse § 73.

  (3) Toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Keskkonnainspektsioon.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41 - 42, tunnistada kehtetuks:
  1) Tapa Vallavolikogu 12.04.2007.a määrus nr 53 “Tapa valla heakorra eeskiri”.
  2) Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013.a määrus nr 7 „Heakorraeeskiri“.
  3) Tapa Vallavolikogu 12.04.2007.a määrus nr 54 „Raieloa andmise kord“.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Tiheasustusega alade kaardid

Lisa 2 Raieloa taotlus

Lisa 3 Raieluba

/otsingu_soovitused.json