HaridusKool

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valga valla munitsipaalõppeasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 9

Valga valla munitsipaalõppeasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 25.05.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja § 9¹ lõike 3 alusel ning huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Valga valla üldhariduskoolide (edaspidi kool) ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) ja huvikoolide põhimääruste koostamise ja muutmise eelnõude menetlemise ning arengukavade koostamise ja muutmise eelnõude menetlemise korda.

§ 2.   Arengukavade koostamine

  (1) Lasteaed koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava eelnõu, milles määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.
  4) Arengukava eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

  (2) Kooli arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.
  1) Kooli arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad vähemalt jooksvaks ja kolmeks järgnevaks aastaks.
  2) Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arengukava eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

  (3) Lasteaia ja kooli arengukava eelnõu esitab direktor vähemalt kolm kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu vallavalitsusele.

  (4) Lasteaia ja kooli arengukava tegevuskavades on võimalusel toodud tegevuste indikatiivne maksumus.

§ 3.   Arengukavade kinnitamine ja muutmine

  (1) Lasteaia ja kooli arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi direktori ettepanekul Valga Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (2) Ettepanekud lasteaia ja kooli kehtiva arengukava muutmiseks esitatakse samas korras arengukava kinnitamisega.

  (3) Volikogu vaatab muudatusettepanekud läbi ja võtab vastu otsuse arengukava muutmise kohta.

  (4) Direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli või lasteaia veebilehel.

§ 4.   Lasteaia põhimääruse koostamine

  (1) Lasteaed koostab põhimääruse eelnõu, milles sätestatakse:
  1) asutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse struktuur;
  4) hoolekogu ja direktori pädevus;
  5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus;
  6) põhimääruse muutmise kord;
  7) lasteasutuse liik;
  8) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  9) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  10) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

§ 5.   Kooli põhimääruse koostamine

  (1) Kooli koostab põhimääruse eelnõu, milles sätestatakse:
  1) kooli nimetus;
  2) kooli asukoht ja tegutsemiskohad;
  3) kooli tegutsemise vorm;
  4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
  5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis, sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel või õppekeeled, koolis toimuv statsionaarne või mittestatsionaarne õpe või mõlemad;
  6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;
  7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, sealhulgas esimese õpilasesinduse valimise kord, ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
  8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
  9) majandamise ja asjaajamise alused.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Põhimääruse ja selle muutmise eelnõule peavad olema lisatud kooli hoolekogu ja õppenõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

  (3) Kooli direktor korraldab põhimääruse avalikustamise kooli veebilehel.

§ 6.   Huvikooli põhimääruse koostamine

  (1) Huvikool koostab põhimääruse, milles sätestatakse huvikooli:
  1) täielik nimi ja asukoht;
  2) tegevuse eesmärk ja ülesanded;
  3) struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded;
  4) õppekeel;
  5) õppenõukogu töökord;
  6) hoolekogu töökord;
  7) koolitöötajate ja õppurite õigused ning kohustused;
  8) põhimääruse muutmise kord;
  9) õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord;
  10) finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused;
  11) ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord.

  (2) Huvikooli põhimääruse ja selle muudatused kooskõlastatakse enne kehtestamist kooli hoolekogus ja õppenõukogus.

§ 7.   Lasteaia, kooli ja huvikooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia, huvikooli ja kooli põhimääruse kehtestab ja teeb selles muudatusi lasteasutuse või kooli direktori ettepaneku alusel volikogu.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 26.10.2007 määrus nr 9 „Valga linna hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord“, Tõlliste Vallavolikogu 20.02.2003 määrus nr 2 „ Tõlliste valla haridusasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“, Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013 määrus nr 18 „Koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

Külliki Siilak
Esimees

/otsingu_soovitused.json