Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Anija valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 13

Anija valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 28.05.2018 nr 3

Määruse kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Anija valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alaline komisjon, mille eesmärgiks on vallavalitsusele seadustega pandud pääste-, hädaolukorraks valmisoleku- ja kriisireguleerimisalaste kohustuste täitmise korraldamine Anija vallas.

  (2) Komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitab ning komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Anija valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni liikmeteks on:
  1) esimene aseesimees;
  2) teine aseesimees;
  3) sekretär;
  4) teabekorraldaja;
  5) päästetööde toetuse korraldaja;
  6) tehnilise toetuse korraldaja;
  7) evakuatsioonikorraldaja;
  8) transpordikorraldaja;
  9) majutuskorraldaja;
  10) varustuskorraldaja;
  11) sotsiaalvaldkonna korraldaja.

  (3) Komisjoni nimelise koosseisu kehtestab vallavanema ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik ajutiselt komisjoni tööst osa võtta, asendab teda esimene aseesimees või kui viimasel ei ole samuti võimalik ajutiselt komisjoni tööst osa võtta, siis teine aseesimees.

  (5) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni töös osaleda, teavitab ta sellest komisjoni sekretärile. Komisjoni liikmele asendaja määramise otsustab komisjoni esimees või tema asendaja.

  (6) Kui komisjoni liikmel ei ole püsivalt võimalik komisjoni töös osaleda, siis esitab ta komisjoni esimehele avalduse enda komisjonist väljaarvamise kohta. Uue komisjoni liikme nimetab komisjoni esimehe ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

  (7) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt nende andmete muutustest komisjoni sekretärile.

§ 3.   Komisjoni ülesanded on:

  (1) Täidab hädaolukorra seadusest tulenevaid omavalitsusele pandud ülesandeid.

  (2) Juhib hädaolukordade lahendamist oma vastusalas.

  (3) Tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise.

  (4) Vaatab läbi hädaolukorra lahendamise plaanid ning korraldab seal kirjeldatud omavalitsuse ülesannete täitmise.

  (5) Koostab vastavalt riskianalüüsile elanike ümberpaigutamise plaani omavalitsuse territooriumil hädaolukorras.

  (6) Koostab ja korrastab informatsiooni omavalitsusüksuses paiknevatest kriisireguleerimisalastest ressurssidest.

  (7) Omab ülevaadet omavalitsuse territooriumil paiknevatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest ning nendest tulenevatest ohtudest.

  (8) Vaatab läbi ja annab hinnanguid valla planeeringutele, mis on seotud kemikaaliohutusega.

  (9) Korraldab ennetusmeetmete rakendamise ja riskikommunikatsiooni, sealhulgas elanike informeerimise võimalikest hädaolukordadest, nende mõjudest ning käitumisjuhistest hädaolukorras, lähtuvalt riskianalüüsidest.

  (10) Teavitab elanikke elutähtsa teenuse toimepidevuse häiretest.

  (11) Teavitab elanikke kriisikomisjoni tegevustest.

  (12) Korraldab kriisireguleerimise alaseid koolitusi, seminare ja teabepäevi ning teeb volikogule ettepanekuid selleks vahendite eraldamiseks.

  (13) Korraldab omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse.

  (14) Teeb koostööd teiste kriisikomisjonidega.

  (15) Kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani.

  (16) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte 1. detsembriks regionaalsele kriisikomisjonile.

  (17) Täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Komisjoni õigused:

  (1) Saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes valla asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni ning komisjoni tööks vajalikke materjale.

  (2) Teha vallavalitsusele ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks ettenähtud ressursside kasutamiseks.

  (3) Anda hinnanguid ja teha ettepanekuid Anija valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad pääste- ja hädaolukorraks valmisoleku valdkonda.

  (4) Teha vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks.

  (5) Luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks.

  (6) Teha regionaalsele päästekeskusele ettepanekuid valla hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise tagamiseks.

  (7) Saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist ja koolitusi.

  (8) Teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsustega ja valla ettevõtjatega.

  (9) Esitada autasustamiseks hädaolukorra likvideerimisel eriti silmapaistnud töötajaid ja elanikke.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus väljaspool hädaolukorda

  (1) Komisjoni töövormiks väljaspool hädaolukorda on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema asendaja.

  (2) Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjon korraldab oma koosolekuid vastavalt komisjoni esimehe poolt kinnitatud plaanile. Vajaduse korral kutsub komisjoni esimees kokku plaanivälise koosoleku. Komisjoni liikmetel on õigus teha ettepanekuid komisjoni koosoleku kokkukutsumiseks.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, s.h esimees või üks aseesimeestest.

  (5) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (6) Komisjoni otsustused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (7) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

  (8) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga valla õigusaktide vastuvõtmisel.

  (9) Komisjoni tehnilist teenindamist s.h protokollimist teostab komisjoni sekretär.

  (10) Komisjon kinnitab oma protokollilise otsusega vajalikud juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus hädaolukorras

  Komisjoni töökorralduse hädaolukorras kehtestab komisjon oma protokollilise otsusega.

§ 7.   Põhimääruse muutmise kord

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

  (2) Põhimääruse eelnõu kooskõlastab komisjon Päästeametiga.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  (2) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavalitsuse 25.10.2010 määrus nr 10 „Anija valla kriisikomisjoni põhimäärus“.

Arvi Karotam
vallavanem

Heldi Laks
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json