Teksti suurus:

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 15

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas

Vastu võetud 24.05.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ehitus- ja planeerimisvaldkonnas Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi volikogu), Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui organi (edaspidi valitsus) ning Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse majandus- ja rahandusosakonna (edaspidi osakond) poolt.

2. peatükk EHITUSVALDKOND 

§ 2.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses on eratee avalikuks kasutamiseks määramine.

§ 3.   Valitsuse pädevus

  Valitsuse pädevuses on:
  1) projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine ja kooskõlastamine;
  2) projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  3) ehitusloa andmine või ehitusloa andmisest keeldumine;
  4) ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  5) kasutusloa andmine või kasutusloa andmisest keeldumine;
  6) kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  7) keskkonnamõju hindamise algatamine või algatamata jätmine;
  8) keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamine;
  9) muudes õigusaktides ehitusvaldkonda reguleerivate kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine.

§ 4.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
  1) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  2) projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamine avatud menetlusena;
  3) projekteerimistingimuste eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks;
  4) kinnisasja omaniku teavitamine kui projekteerimistingimuste andmise käigus selgub, et projekteerimistingimuste andmine võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse;
  5) ehitus- ja kasutusteatise kontrollimine, andmete kandmine ehitisregistrisse ning vajadusel kontrolli tulemusel esitatavate nõuete kohta haldusakti andmine;
  6) ehitusloa taotluse kontrollimine ja taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  7) ehitusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
  8) põhjendatud juhul nõude esitamine ehitusuuringute tegemiseks;
  9) kasutusloa taotluste menetlemine, sh taotluste kontrollimine ja taotluste läbi vaatamata jätmise üle otsustamine;
  10) kasutusloa eelnõu koostamine ja vajaduse korral selle esitamine kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks;
  11) ehituslubade ja kasutuslubade andmine ja andmete kandmine ehitisregistrisse;
  12) ehitamise alustamise teatise, andmete esitamise teatise ja ehitise täieliku lammutamise teatise kontrollimine, taotluse läbi vaatamata jätmise üle otsustamine ning andmete kandmine ehitisregistrisse;
  13) projekteeritavate liinirajatiste trassivaliku kooskõlastamine;
  14) puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine või selle kooskõlastamisest keeldumine;
  15) puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse ja lammutamise ehitusprojekti kooskõlastamine Keskkonnaametiga ja teiste asjakohaste asutustega;
  16) keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimine, sh koostamise korraldamine, vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta, ametlike teadete avaldamise korraldamine, keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu koostamine;
  17) ehitusuuringu aruannete ja ehitusdokumentide säilitamise korraldamine;
  18) riikliku järelevalve teostamine;
  19) ehitisregistrisse kandmata ehitiste kontrollimine ja kontrolli tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse üle otsustamine;
  20) ehitise auditi tulemusel täiendavate riiklike järelevalvemeetmete vajaduse üle otsustamine;
  21) riikliku järelevalve teostamine kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimiseks;
  22) lennundusseaduse § 35 lõikes 3 sätestatud projekteerimistingimuste kooskõlastamise korraldamine;
  23) maakatastriseaduse § 18 lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel katastriüksuse sihtotstarbe määramine;
  24) kinnitatud väljavõtete väljastamine ehitisregistrist.

3. peatükk PLANEERIMISVALDKOND 

§ 5.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsuste tegemine;
  2) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ning vallaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluses omavalitsuse arvamuse andmine ja kooskõlastamine;
  3) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse, keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande ja eriplaneeringu vastuvõtmine, eriplaneeringu kehtestamine;
  4) kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise menetluses planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
  5) planeerimisseaduse § 130 lõike 2 punktides 1-4 nimetatud juhtudel detailplaneeringu koostamise algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
  6) detailplaneeringu kehtestamine, kui detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramine.

§ 6.   Valitsuse pädevus

  Valitsuse pädevuses on:
  1) kõigi määruse § 5 nimetamata detailplaneeringute algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamise üle otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, vastuvõtmine ja kehtestamine;
  2) halduslepingu sõlmimine planeeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks;
  3) halduslepingu sõlmimine detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;
  4) planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuste osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel muudatuste tegemise vajalikkuse üle otsustamine;
  5) detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsustamine;
  6) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuse tegemine;
  7) detailplaneeringu menetluses kohaliku omavalitsuse arvamuse või seisukoha andmine ja kooskõlastamine;
  8) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  9) kinnisasja sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise korraldamine.

§ 7.   Osakonna pädevus

  Osakonna pädevuses on:
  1) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetluse korraldamine;
  2) üld-, detail-, teema- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) planeeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vallavalitsuse korralduse või vallavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  4) üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu menetluses sõlmitavate kokkulepete ja lepingute sõlmimise korraldamine;
  5) planeeringulahenduste tutvustamine, planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avaliku arutelu korraldamine;
  6) detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine;
  7) vallavalitsuse nimel informatsiooni avaldamine planeeringute algatamise ja kehtestamise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja ning koha kohta ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja valla veebilehel;
  8) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  9) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine;
  10) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamiseks vallavalitsuse korralduse või vallavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamine;
  11) keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamiseks vallavalitsuse korralduse ettevalmistamine;
  12) keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldamine;
  13) vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta informatsiooni avaldamine ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja valla veebilehel;
  14) lennundusseaduse § 35 lõikes 2 nimetatud kooskõlastuse korraldamine.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 06.02.2003 määrus „Ehitusmäärus“;
  2) Kõpu Vallavolikogu 04.11.2004 määrus nr 5 „Kõpu valla ehitusmääruse kinnitamine“ koos lisaga;
  3) Suure-Jaani Vallavolikogu 27.04.2006 määrus nr 30 „Suure-Jaani valla ehitusmäärus“;
  4) Võhma Linnavolikogu 22.02.2007 määrus nr 4 „Võhma linna ehitusmäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Põder
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json