Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2018, 26

Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 24.05.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Põhja-Sakala valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maaüksus), hoonestusõigus, korteriomand, korterihoonestusõigus, samuti katastriüksus ja reformimata riigimaa;
  3) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) heakorratööd on tolmu, liiva, peenkillustiku, prügi, okste, lume, jää jm koristamine, heki pügamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, tuulemurru ja -heite koristamine;
  5) kõnnitee on jalakäija, robotliikuri ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;
  6) tuleohtlik aeg on Päästeameti peadirektori vastava õigusaktiga sätestatud periood, mil on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas, kuluheina ja roostiku põletamine ning muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

§ 2.   Põhja-Sakala Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorraalast tööd vallas korraldavad vallavalitsuse vastavate valdkondade eest vastutavad spetsialistid.

  (2) Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on kohustatud:
  1) korraldama ja koordineerima haljastus- ja heakorratöid vallale kuuluvates parkides, haljasaladel, supluskohtades ja mujal valla avalikes kohtades;
  2) teostama heakorratöid kõigil valla omandis olevatel ja avalikku kasutusse antud teedel ja tänavatel, sealhulgas parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist), sealjuures niitma vallateede ääred vähemalt kaks korda aastas, millest esimene niitmine toimub hiljemalt jaanipäevaks;
  3) puhastama sadeveekraave ja truupe valla teedel;
  4) haldama valla avalikke tualette;
  5) hooldama olemasolevaid pinke, jäätmemahuteid, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja mängurajatisi valla avalikes kohtades, sealhulgas vastavalt vajadusele paigaldama üldkasutatavatesse parkidesse, haljasaladele, supluskohtadesse uusi jäätmemahuteid ja tagama nende regulaarse tühjendamise;
  6) kindlustama valla tänavatel nimesiltide, hallatavate asutuste siltide ja viitade olemasolu;
  7) tagama avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  8) tagama reguleerimata jäänud heakorraga seotud üksikküsimuste lahendamise.

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorranõudeid ja teisi sellel territooriumil käitumiseks kehtestatud piiranguid.

  (2) Väljaspool oma kinnistut tohib avalikku kohta lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, reklaamstendi, vitriini jms paigaldada vallavalitsuse kooskõlastusel. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

  (3) Vastavalt ehitusseadustikule on linnas, alevis ja alevikus teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuval kõnnitee koristuse (sealhulgas lume ja libeduse tõrje) tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

  (4) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mängurajatiste hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mängurajatised tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil tagada ohutus.

  (5) Üldkasutatavate külaplatside, palliplatside ja muude vaba aja veetmise ning spordirajatiste korrashoiu ja ohutuse eest vastutab vastava rajatise omanik.

  (6) Kortermajade hoovialal olevad rajatised (pesukuivatusplatsid, liivakastid, vaibakloppimisalused, jäätmemahutid, istepingid jms) peavad olema hooldatud ning hooldustööde teostamise eest vastutab omanik.

  (7) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb viivitamatult likvideerida. Ohtlikust reostusest tuleb teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee omanikule.

  (8) Avaliku ürituse või koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loaga määratud tähtajaks.

  (9) Heakorratöid tuleb teostada aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koheselt koristada.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (2) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma vara korras ja seisundis, mis ei põhjusta ohtu teiste isikute elule, tervisele, varale või elukeskkonnale ning looduskeskkonnale;
  2) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahti, niitma kinnistul rohtu (sealhulgas muru) sagedusega, et selle kõrgus ei ületaks 15 cm. Nõuet ei kohaldata tiheasustusalal asuval metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega looduslikul alal;
  3) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks ning vältima kinnistult igasuguse materjali (sh savi, killustik, liiv, freespuru, muld jm), pori ja jäätmete kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule;
  4) hoidma korras kinnistul paiknevad ehitised ja rajatised, sh hoone välisviimistluse; vihmaveetorude, piirete jms lagunemisel, lõhkumisel või määrdumisel tagama nende korrastamise;
  5) lagunenud hooned ja rajatised lammutama või taastama;
  6) tagama kasutusel mitteoleva ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  7) pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  8) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest, kui eelnimetatu jääb tema kinnistu piiresse;
  9) puhastama maa-aluse tehnovõrgu kaevu luugi ja resti ning sajuveeneelu, kui eelnimetatu jääb tema kinnistu piiresse;
  10) hoidma kinnistu piiresse jäävad trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet;
  11) tähistama linnades ja alevikes hoone või hoonestatud kinnistu avalikult teelt nähtava aadressinumbri või lähiaadressiga, kui aadressinumber puudub. Kortermajas on korteriomanik kohustatud tähistama vastavalt korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu korteriuksel;
  12) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  13) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Pärast töö lõpetamist tuleb ümbrus heakorrastada;
  14) tagama kinnistul ja/või ehitisel asuva välireklaami kandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse;
  15) tagama akende puhtuse ning puhastustööde ajal tänaval ohutu liiklemise;
  16) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat jäätmemahutit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda;
  17) tule tegemisel rangelt järgima tuleohutusnõudeid;
  18) tagama ligipääsu tuletõrje veevõtukoha juurde;
  19) taotlema puu või põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks loa vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  20) kõrvaldama ehitistelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms.

§ 5.   Muud kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu sattumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  3) rajama ning hoidma korras piirdeaia või muu tõkke;
  4) heakorrastama pärast töö lõpetamist tööala ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse ja teed ning käitlema ehitusjäätmed.

  (2) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma temale kuuluva tehnovõrgu korras ning seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

  (3) Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett jms) paigaldamiseks taotlema vallavalitsuselt vastava loa;
  2) hoidma pidevalt müügikoha ja selle ümbruse puhtana, sh tagama jäätmemahutite olemasolu ja nende regulaarse tühjendamise.

  (4) Ajutise köögiviljamaa kasutaja peab arvestama:
  1) luba köögiviljamaa kasutamiseks antakse avalduse alusel vallavalitsuse poolt tasuta;
  2) maakasutuse lõpetamisel ei hüvitata senisele kasutajale tema istutatud marjapõõsaste või mitmeaastaste taimede, kasvuhoonete ja ajutiste ehitiste maksumust;
  3) kasutaja on kohustatud hoidma köögiviljamaa ja sellega piirneva ala umbrohust ja prahist puhtana. Taimekasvatusperioodi lõppedes tuleb köögiviljamaa koristada, jäätmed kompostida või muul viisil likvideerida. Köögiviljamaa servad tuleb niita vähemalt kaks korda aastas;
  4) kooskõlastatult vallavalitsusega on köögiviljamaale lubatud püstitada kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kasvuhooneid;
  5) keelatud on visata orgaanilist või muud prahti väljapoole kasutatava maa piire ja ladustada ehitusmaterjali.

§ 6.   Üldised kohustused

  (1) Jäätmete ja veose vedaja peab koristama pealelaadimisel või sõidul mahapudenenud jäätmed või kauba.

  (2) Raudtee maa-ala ning raudtee-ülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama selle maa omanik.

  (3) Loomapidamishoonete ümbrus tuleb hoida puhtana, korrastatuna ja vastama valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatule.

  (4) Põllumajandustööde teostaja peab viivitamatult likvideerima reostuse üldkasutatavatel teedel, mis on tekkinud tema tegevuse käigus.

  (5) Küttekoldevälise tule tegemine toimub Siseministri 30.08.2010 määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” kohaselt.

§ 7.   Keelud heakorra tagamisel

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) risustada, reostada, lõhkuda, kahjustada, määrida, rikkuda või kasutada mittesihipäraselt haljasalasid, taimi, teekatteid, pargiinventari, jäätmemahuteid, ehitisi, valgusteid jms;
  2) avalikus kohas vigastada ja raiuda omavoliliselt puid ning põõsaid, rikkuda murukamarat;
  3) põletada jäätmeid, kulu, rohket suitsu tekitavat oksa- ja leherisu, põhku jms, sealjuures küttekoldevälise tule tegemine ja grillimine tuleohutuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud tuleohutusnõudeid rikkudes;
  4) rajada üldkasutataval maa-alal haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  5) kloppida riideid ja vaipu kortermaja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ja toiduaineid, kuivatada pesu rõdu ja lodža piirdest kõrgemal;
  6) ehitada rõdu või lodžat kinni ilma kehtestatud korras kinnitatud projektita;
  7) hoida kütte- või muid materjale väljaspool oma kinnistu piire. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jms mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
  8) lasta olme- või heitvett sadeveekraavi, reostada või risustada mingil muul viisil kanalisatsiooni või veekogusid;
  9) asetada jäätmeid maha või matta neid pinnasesse, v.a kompostimine vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale;
  10) paigaldada ilma projektita ja nõuetele mittevastavat vedelkütuse mahutit ja -süsteemi;
  11) valada kütte- või määrdeõli kanalisatsiooni, lahtisesse veekogusse või maapinnale, paigutada selleks mitte ettenähtud mahutisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonjäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid jms;
  12) kasutada lume- ja libedustõrjeks kõnniteedel tuhka või kloriide;
  13) kuhjata puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale kloriidisegust liiva või lund, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  14) telkida selleks mitteettenähtud kohas või eramaal ilma selle omaniku nõusolekuta;
  15) ujutada loomi üldkasutatavas supluskohas;
  16) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid valla siseveekogudes jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada looduslikke ja tehislikke veekogusid muul moel;
  17) kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  18) sõita kõnniteele üle 3500 kg täismassiga veokiga (sh laadimistöödeks);
  19) parkida sõidukõlbmatut sõidukit avalikul teel, parklas või muul üldkasutataval alal;
  20) pidada põllumajandusloomi ja -linde ning mesilasi valla territooriumi tiheasutusaladel vallavalitsuse kooskõlastuseta.

§ 8.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 662 sätestatud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 18.03.2010 määrus nr 4 „Kõo valla heakorraeeskiri“;
  2) Kõpu Vallavolikogu 22.06.2000 määruse nr 19 „Avaliku korra, heakorra ning väikeloomade pidamise eeskirja kinnitamine“ punkt 1.2 ja sellega kinnitatud lisa 2 „Heakorra eeskiri“;
  3) Suure-Jaani Vallavolikogu 25.05.2006 määrus nr 44 „Suure-Jaani valla heakorraeeskiri“;
  4) Võhma Linnavolikogu 16.12.2010 määrus nr 14 „Võhma linna heakorra eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Põder
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json