Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2019, 2

Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 31.05.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi” § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lääne Maakonna Keskraamatukogu (edaspidi: raamatukogu) kasutamise eeskiri sätestab keskraamatukogu ja haruraamatukogude teeninduse korralduse ning lugejate õigused ja kohustused, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui sellele teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu suudab teenindada, eelregistreeritakse soovijad.

  (4) Arvutite kasutamist raamatukogus reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud internetitöökoha ja wifi kasutamise eeskiri.

  (5) Raamatukogu osutab lisaks põhiteenustele tasulisi teenuseid (näiteks: valguskoopiate tegemine, printimine, teavikute laenutamine posti teel jms.) Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab Haapsalu Linnavalitsus.

  (6) Koopiate valmistamist, audio-videoteavikute ja e-raamatute laenutamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Kuni 18-aastase isiku puhul on raamatukogul õigus nõuda teaviku kojulaenutamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja andmeid ja kirjalikku nõusolekut.

  (2) Lugejaks registreerimisel täidab lugeja registreerimislehe ja tõendab allkirjaga oma isikuandmete õigsust ning kohustust täita raamatukogu kasutamise eeskirja.

  (3) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress, kui see on olemas;
  6) lugejarühm, mille lugeja määratleb etteantud lugejarühmade nimekirjast.

  (4) Lugeja poolt määratletud lugejarühm kantakse lugejate andmebaasi ja kasutatakse raamatukogu poolt pakutavate teenuste osutamiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (5) Lugeja esitab identifitseerimiseks ID-kaardi, mis asendab lugejapiletit või isikliku lugejapileti teavikute koju laenutamisel. Isiklikku lugejapiletit on keelatud edasi anda teisele isikule kasutamiseks. Isikuandmete muutumisest või isikliku lugejapileti kaotamisest tuleb teatada raamatukogule.

  (6) Lugeja andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

  (7) Lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.

  (8) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 3.   Teavikute kasutamise kord

  (1) Käesoleva eeskirja mõistes on teavik mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon: trükis, digitaalteavik, e-raamat, andmebaas, auvis, e-luger. Auvis on teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab vaadata ja/või kuulata eriseadmetega. E-luger on spetsiaalselt e-raamatute lugemiseks mõeldud tehnikavahend.

  (2) Lugejal on õigus laenata korraga kuni 4 teavikut tagastamistähtajaga 21 kalendripäeva, välja arvatud keskraamatukogu lasteosakonnas 14 kalendripäeva.

  (3) Teaviku tagastamistähtaega võib lugeja soovil pikendada 2 korda, juhul kui sellele teavikule ei ole nõudlust.

  (4) Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega teavikutele võib raamatukogu määrata lühema tagastamistähtaja. Lühema laenutustähtajaga teavikute tagastamistähtaega ei pikendata.

  (5) Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Kui lugeja teavikule keskraamatukogus 3 päeva ning haruraamatukogudes 7 päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

  (6) Lugeja võib soovi korral reserveerida talle vajalikud teavikud. Kui lugeja teavikule keskraamatukogus 3 päeva ning haruraamatukogudes 7 päeva jooksul järele ei tule, lõpetab programm reserveeringu automaatselt.

  (7) Raamatukogu kogudes olevaid sisult või hinnalt väga väärtuslikke teavikuid saab kasutada kohapeal.

  (8) Lugeja soovil ja kulul tellitakse meie raamatukogus puuduv õppe- ja teaduskirjandus teistest raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (9) Haapsalu linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ise raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse. Koduteenindus tagatakse lugeja poolt määratletud lugejarühmaga. Teenuse kasutamist reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud eeskiri.

§ 4.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute ja tehnikavahendite eest.

  (2) Teaviku või tehnikavahendi rikkumisest või rikkumise avastamisest tuleb teavitada raamatukoguhoidjat.

  (3) Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teavikud tagastamistähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest tasu (viivist) Haapsalu Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel. Viivist ei võeta lugeja poolt määratletud lugejarühmadelt: koolieelikud, algkooli õpilased, põhikooli õpilased.

  (4) Kalendrikuu esimene raamatukogu lahtiolekupäev on viivisevaba. Sel päeval tagastatud teavikutele kehtinud viivise kustutab raamatukoguhoidja.

  (5) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama kas sama teaviku uue eksemplariga, teavikuga raamatukogu poolt koostatud asendusteavikute nimekirjast või tasuma selle teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Enne 1992.a. ilmunud teaviku hind on 5,00 (viis) eurot, juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat väljaannet, mille hinda aluseks võtta.

  (6) Kui lugeja ei ole laenutatud teavikuid tagastanud tagastamistähtajaks, siis teavitab raamatukogu lugejat elektronposti või telefoni teel ning saadab kolme kuu jooksul käsipostiga kolm meeldetuletust.

  (7) Raamatukogu annab lugejale meeldetuletustes tähtaja raamatute tagastamiseks ja viivise tasumiseks.

  (8) Raamatukogu poolt kolme kuu jooksul lugejale saadetud meeldetuletustes esitatud nõuete täitmata jätmise korral teeb Haapsalu Linnavalitsus lugejale ettekirjutuse tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks koos sundtäitmise algatamise hoiatusega. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Haapsalu Linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras. Alla 18-aastase lugeja puhul esitatakse ettekirjutus lapsevanemale või seaduslikule esindajale.

  (9) Haapsalu Linnavalitsus võib lõikes 8 nimetatud pädevuse anda linna hallatavale asutusele.

§ 5.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (2) Raamatukogu teenindussaalide külastaja tagab, et ei tema ega temaga kaasas olevad isikud ei häiri teisi külastajaid.

  (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua sõiduvahendeid, loomi ja määrivaid, lehkavaid või ohtlikke aineid.

  (4) Raamatukogul puudub pakihoiuteenus, isiklikud asjad on külastaja omal vastutusel.

  (5) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, raamatukogu e-postiaadressil või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu teeninduse keskastmejuhid.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json