KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2019, 14

Lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 30.05.2019 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Luunja valla lemmikloomade pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse lemmikloomade pidamise nõuded Luunja valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile vallas elavatele ja viibivatele loomapidajatele.

  (3) Lisaks eeskirjale tuleb lemmikloomade pidamisel järgida loomakaitseseadusega, loomatauditõrje seadusega, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“, valla ning teiste õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 2.   Mõisted

  (1) Loomapidaja - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on lemmikloom või kes peab lemmiklooma kokkuleppel omanikuga rendi- või muu lepingulise suhte alusel;

  (2) Lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom, sealhulgas koer, kass, näriline, küülik, tuhkur, puurilind, roomaja, kahepaikne, akvaariumikala ja selgrootu.

  (3) Avalik koht – igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, käimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms);

  (4) Hulkuv loom – märgistamata lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud lemmikloom, kes viibib omaniku või lemmiklooma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;

  (5) Häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;

  (6) Ohustamine - kaaskodanike elu ja tervist ohtu asetav tegevus;

  (7) Varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

§ 3.   Lemmiklooma pidamise kord

  (1) Lemmiklooma pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid. Lemmikloom ei tohi häirida ega ohustada inimesi ega teisi lemmikloomi ega neile kahju tekitada.

  (2) Lemmiklooma pidamisel on keelatud looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, valu ja välditavate füüsiliste ja vaimsete kannatuste tekitamine, looma hukkumise põhjustamine või muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (3) Loomapidaja, kes soovib loomapidamise lõpetada, peab tagama lemmiklooma viimise tegutsevasse varjupaika või otsima ise lemmikloomale uue peremehe või korraldama nõuetekohase eutanaasia. Loomapidamise lõpetamisega seotud kulud kannab loomapidaja.

  (4) Hoones ja piiratud territooriumil on lemmiklooma lubatud pidada selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Lemmiklooma pidamise territoorium peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud lemmiklooma omal tahtel väljapääsemine ja/või inimestele või teistele lemmikloomadele kallale tungimise võimalus. Lemmiklooma pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaar- ja loomapidamise nõuetele. Loomapidaja peab tagama, et tema lemmikloom ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta).

  (5) Hajaasustuses elavatel kassidel puudub ehitises või territooriumil kinnipidamise nõue. Soovituslik on hajaasustuses elavad kassid soovimatute järglaste vältimiseks steriliseerida või kastreerida.

  (6) Mitme korteriga elamus lähtutakse lemmiklooma pidamisel lisaks eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (7) Loomapidajal on kohustuslik paigaldada temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (8) Loomapidaja peab kindlustama ameti- või tööülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu.

  (9) Lemmiklooma pidamisel ei tohi rikkuda öörahu (s.o tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra) kella 22.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 07.00-ni, sealjuures rakenduvad korrakaitseseaduse §-s 56 sätestatud erisused. Lemmiklooma pidamisest tekkiva häiringu tekkimisel tuleb koheselt võtta tarvitusele abinõud tekkinud häiringu lõpetamiseks.

  (10) Loomapidaja peab arvestama naabrite õigustega ja tagama, et lemmiklooma pidamisega kaasnev negatiivne mõju (nt koera haukumine, ulgumine) ei oleks häiriv ega kahjustaks naabrite õigusi oma omandi kasutamisel. Negatiivse mõju ilmnemisel tuleb loomapidajal koheselt rakendada meetmeid mõju likvideerimiseks.

  (11) Loomapidaja peab tagama lemmiklooma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3-4 kuu vanustel loomadel. Hilisemad vaktsineerimised teha loomaarsti poolt määratud ajal. Vajadusel tuleb teostada parasiitide tõrjet.

  (12) Loomapidaja on kohustatud jälgima oma lemmiklooma tervislikku seisundit ning viivitamatult teatama lemmiklooma teadmata põhjustel haigestumisest või lõpmisest litsenseeritud loomaarstile põhjuse väljaselgitamiseks.

  (13) Loomapidaja on kohustatud teavitama volitatud veterinaararsti metslooma rünnakust talle kuuluvale lemmikloomale.

§ 4.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Lemmikloomaga avalikus kohas viibimisel peab loomapidaja tagama teiste inimeste ja lemmikloomade ohutuse ja avaliku korra ning vältima lemmiklooma lahti pääsemist.

  (2) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama kohe oma lemmiklooma väljaheited.

  (3) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas lemmikloomaga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Vajadusel peab koer kandma suukorvi.

  (4) Ühistranspordis peab lemmikloomal olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud lemmikloomadel, kes on kandmisvahendis. Kasse ja teisi väikseid lemmikloomi peab ühistranspordis vedama kandevahendis.

  (5) Pimedal ajal peab lemmikloomale või tema jalutusrihmale olema kinnitatud helkur või muu taoline ese.

  (6) Loomapidajal on keelatud:
  1) viibida lemmikloomaga keelumärgiga tähistatud kohtades;
  2) ujutada ja pesta lemmiklooma avalikes supluskohtades, sh tiikides ja purskkaevudes;
  3) võimaldada lemmikloomal reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
  4) viibida avalikus kohas nakkusohtliku lemmikloomaga.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 ja lõike 6 punkti 1 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Lemmikloomade registreerimine

  (1) Valla territooriumil peetav koer ja kass (muu lemmikloom soovituslikult) peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi või olema muul viisil märgistatud (tätoveering, kaelarihmal olev registreerimisnumber) ning olema registreeritud üleriigilises lemmikloomaregistris www.llr.ee. Looma märgistamise kulud kannab loomapidaja.

  (2) Lemmiklooma surma korral või omaniku muutumisel tuleb lemmiklooma andmed muuta ka lemmikloomaregistris.

  (3) Loomapidaja on kohustatud tagama koera ja/või kassi märgistamise veterinaararsti poolt 14 päeva jooksul arvates looma kolmekuuseks saamise päevast. Omandatud täiskasvanud lemmikloom tuleb märgistada 14 päeva jooksul alates omandamise päevast.

  (4) Loomade üle peetakse arvestust kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri (internetiaadress www.llr.ee) osaks olevas valla lemmikloomade registris (edaspidi lemmikloomaregister).

  (5) Lemmikloomaregistrisse sisestab andmed:
  1) loomapidaja (lemmikloomaregistri e-teeninduses, tasuta);
  2) Luunja Vallavalitsus (ametiasutusena) loomapidaja esitatud andmete alusel (tasuta);
  3) veterinaararst loomapidaja poolt esitatud andmete alusel (vastavalt hinnakirjale);

  (6) Vallavalitsus sisestab andmed lemmikloomaregistrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist.

  (7) Lemmikloomaregistrisse kantakse järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht (rahvastikuregistri järgi ja kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri andmetest), telefoninumber, e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul tema nimi ja looma heaolu eest vastutav isik;
  2) lemmiklooma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värvus, eritunnused või looma kirjeldus
  3) lemmiklooma kiibinumber ja/või muu eritunnus.

  (8) Lemmikloomaregistris saab:
  1) loomapidaja muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ja sisestada lemmiklooma surmaaja;
  2) vallavalitsus või veterinaararst muuta loomapidaja ja lemmiklooma andmeid.

  (9) Vallavalitsus väljastab lemmikloomaregistrist andmeid ametiisikutele ametiabi korras.

  (10) Lemmiklooma kadumisest või surmast peab loomapidaja 14 päeva jooksul teavitama lemmikloomaregistri volitatud töötlejat/vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialisti.

  (11) Lemmiklooma omaniku vahetumisel peab loomapidaja kandma lemmikloomaregistrisse andmed uue omaniku kohta.

§ 6.   Looma matmine

  (1) Lemmiklooma korjust võib põletada loomsete jäätmete põletustehases vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtivatele regulatsioonidele.

  (2) Lemmiklooma võib matta loomapidaja kinnistul, kui:
  1) lemmikloomal ei olnud ohtlikku nakkushaigust (nt marutaud, koerte katk vm);
  2) lemmikloom maetakse kohas, kus oht inimestele ja loomade tervisele on minimaalne;
  3) matmine toimub nii, et välistatud on lihatoiduliste ja omnivoorsete loomade juurdepääs;
  4) matmine toimub keskkonda kahjustamata;
  5) transport matmispaika toimub nii, et välistatud on oht inimeste ja teiste lemmikloomade tervisele.

§ 7.   Hulkuvad lemmikloomad ning nende suhtes rakendatavad meetmed

  (1) Valla haldusterritooriumil hulkuvast lemmikloomast tuleb teatada Tartu Koduta Loomade Varjupaigale (edaspidi Varjupaik) või vallavalitsusele.

  (2) Hulkuvate lemmikloomade püüdmist, pidamist ja hukkamist korraldab Tartu Koduta Loomade Varjupaik vastavalt loomakaitseseadusele. Hulkuvad lemmikloomad, kelle kaelarihma külge on kinnitatud loomapidaja andmed, kellel on kiip või on loomapidaja võimalik tuvastada muul viisil, tagastatakse loomapidajale, kes kannab lemmiklooma hoidmise ja püüdmisega seotud kulud.

  (3) Kui loomapidaja leidmine ebaõnnestub, viiakse lemmikloom Varjupaika, kus hoitakse püütud lemmikloomi. Koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamist. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja lemmiklooma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse lemmikloom üle uuele omanikule või hukatakse.

  (4) Kui hulkuv märgistamata lemmikloom toimetatakse Varjupaika ja omanik tuvastatakse (nt loomale järele tulles), kiibistab Varjupaik lemmiklooma ja kannab andmed lemmikloomaregistrisse. Kiibistamise ja registrisse kandmise kulud katab loomapidaja.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Loomapidaja on täielikult vastutav lemmiklooma poolt tekitatud otsese ja kaudse kahju eest ning igasugune lemmiklooma poolt tekitatud kahju kuulub loomapidaja poolt hüvitamisele.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (3) Eeskirja rikkumisel kohaldatakse vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist omandatud lemmikloom märgistatakse mikrokiibiga ja registreeritakse registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist tätoveerimise teel märgistatud lemmikloom registreeritakse registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Tunnistada kehtetuks: Luunja vallavolikogu 21.01.1999.a määrus nr 1-1 “Avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisa 3 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json