Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2019, 49

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord" muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruses nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõike 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) haljastuse korrastamise (sealhulgas haljasala rajamine või parendamine; mänguväljakute rajamine ja parendamine; istepinkide ja prügikastide paigaldamine või korrastamine; kõrghaljastuse rajamine või parendamine) ning turvasüsteemide paigaldamise toetus“;
  2) paragrahvi 2 lõike 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
„5) hoovi heakorrastamise (sealhulgas tee ja kõnnitee rajamine ja remont; prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parendamine) ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetus.“;
  3) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(4) Toetuste eesmärk on suurendada taotleja haldussuutlikkust, juhtida tähelepanu vajadusele tagada korterelamute elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu teostamist, tuleohutuse ja ohutuse nõuete täitmist, toetada taotleja omaalgatust ja ühistegevust, hoovide haljastamist, heakorrastamist, korterelamute fassaadide ja katuste renoveerimist ning turvalisemaks muutmist.“;
  4) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(2) Audititoetuse suurus on 20% teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 300 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.“;
  5) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(3) Elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetuse suurus on 20% teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 300 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.“;
  6) paragrahv 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) haljastuse korrastamise ning turvasüsteemide paigaldamise toetuse suurus on 50% teostatud töö või osutatud teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot ühe taotleja kohta 3 kalendriaasta jooksul.“;
  7) paragrahv 3 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:
„(32) hoovi heakorrastamise ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetuse suurus on 25% teostatud töö või osutatud teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot ühe taotleja kohta 3 kalendriaasta jooksul.“;
  8) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(6) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.“;
  9) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.“;
  10) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.“;
  11) määrus täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses:
§ 61. Haljastuse korrastamise ning turvasüsteemide paigaldamise toetuse andmise tingimused
(1) Haljastuse korrastamise ning turvasüsteemide paigaldamise toetust on taotlejal võimalik saada 3 kalendriaasta jooksul ühe piirsumma ulatuses, pärast tööde või teenuse teostamist ning taotleja poolt tööde või teenuse maksumuse tasumist.
(2) Töödele ja teenustele esitatavad nõuded:
  1) tööd on tehtud ja/või teenused on osutatud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist;
  2) tööd peavad toimuma vastavalt projektile, kui see on nõutav;
  3) tööde teostamiseks on olemas vastav luba või kooskõlastus, kui see on nõutav.
(3) Toetuse taotluses peab olema märgitud:
  1) korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) korteriühistu aadress;
  3) korteriühistu arvelduskonto number;
  4) korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  5) korteriühistu taotluse esitamisele eelneva aasta majandusaasta tulemiaruanne, kui see on nõutav;
  6) korteriühistu üldkoosoleku otsuse koopia korterelamu haljastuse korrastamise ja/või turvasüsteemi paigaldamise vajaduse kohta või kinnitatud aasta majanduskava, kui see on;
  7) teostatavate tööde eelarve;
  8) kinnistu plaan töö asukoha skeemiga ning töö kirjeldus;
  9) fotod töö asukohast enne töö algust ja pärast töö lõppu;
  10) allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid;
  11) kulu tegemist tõendavad dokumendid (lepingud, arved, maksekorraldused jms) koopiad;
  12) taotluse esitamise kuupäev.
(4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.
(5) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks koos taotlusega nõutud dokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi valitsus) ajavahemikus 5. aprill kuni 10. aprill või 5. juuni kuni 10. juuni.“;
  12) määrus täiendatakse paragrahviga 62 järgmises sõnastuses:
§ 62. Hoovi heakorrastamise ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetuse andmise tingimused
(1) Hoovi heakorrastamise ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetust on taotlejal võimalik saada 3 kalendriaasta jooksul ühe piirsumma ulatuses, pärast tööde või teenuse teostamist ning taotleja poolt tööde või teenuse maksumuse omaosaluse tasumist.
(2) Töödele ja teenustele esitatavad nõuded:
  1) tööd on tehtud ja/või teenused on osutatud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist;
  2) kõik projekteerimis- ja ehitustööd peavad toimuma kooskõlas ehitusseadustikuga;
  3) ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, kui see on nõutav;
   4) ehitamiseks peab olema ehitusluba, kui see on nõutav.
(3) Toetuse taotluses peab olema märgitud:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  4) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  5) korteriühistu taotluse esitamisele eelmise aasta majandusaasta tulemiaruanne, kui see on nõutav;
  6) korteriühistu üldkoosoleku otsuse koopia hoovi korrastamise ja/või fassaadi ning katuse renoveerimise vajaduse kohta või kinnitatud aasta majanduskava;
  7) teostatavate tööde täpne eelarve;
  8) ehitusluba, kui see on vajalik ehitusseadustiku mõistes;
  9) kinnistu plaan töö asukoha skeemiga;
  10) töö kirjeldus;
  11) fotod töö asukohast enne töö algust ja pärast töö lõppu;
  12) allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid;
  13) kulu tegemist tõendavad dokumendid (lepingud, arved, maksekorraldused jms) koopiad;
  14) taotluse esitamise kuupäev.
(4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena ja nii edasi.
(5) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks koos taotlusega nõutud dokumentidega tuleb esitada valitsusele ajavahemikus 5. aprill kuni 10. aprill või 5. juuni kuni 10. juuni.“;
  13) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja valitsusele taotluse (Lisa) koos nõutavate dokumentidega elektrooniliselt e-mailile linnavalitsus@kjlv.ee või paberkandjal aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve.“;
  14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Valitsus tagastab taotluse läbi vaatamata kui taotluse esitamise tähtaeg on möödunud ja seda ei ennistata.“;
  15) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(2) Valitsus kontrollib enne toetuse eraldamist taotleja esitatud taotluses teostatud tegevuste eest täielikku tasumist tõendavat kuludokumentatsiooni ja sellele lisatud dokumente.“;
  16) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(5) Valitsus otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korraldusega 30 kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse registreerimist ning vajadusel valitsuse poolt paikvaatluse tegemist.“;
  17) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(6) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses märgitud korteriühistu arvelduskontole 15 kalendripäeva jooksul toetuse eraldamise kohta otsuse tegemisest.“;
  18) paragrahvi 8 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Valitsus edastab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korralduse 7 kalendripäeva jooksul selle vastuvõtmisest.”;
  19) Määrust täiendatakse lisaga (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. aprill 2006. a määrus nr 39 „Kohtla-Järve linna hoonete fassaadide ja katuste renoveerimiseks rahaliste vahendite eraldamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Korteriühistule toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json