Ehitus

ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 52

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Vastu võetud 31.10.2018 nr 32
RT IV, 07.11.2018, 59
jõustumine 10.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2019RT IV, 07.06.2019, 4910.06.2019
29.08.2019RT IV, 05.09.2019, 5908.09.2019
25.06.2020RT IV, 03.07.2020, 5106.07.2020
27.05.2021RT IV, 08.06.2021, 1811.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Korteriühistutele toetuste andmise korras (edaspidi kord) kehtestatakse Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil tegutsevatele korteriühistutele mõeldud toetuste andmise eesmärk ja toetuste andmise tingimused, toetatavad tegevused ja toetuste määrad, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluste menetlemise ja toetuste väljamaksmise kord.

§ 2.   Toetuste liigid ja andmise eesmärk

  (1) Korteriühistute toetamise üldeesmärk on muuta linna elukeskkond turvalisemaks ning parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu.

  (2) Korteriühistutele antavad toetuste liigid on:
  1) koolitustoetus;
  2) elektripaigaldiste ning korstnate ja gaasipaigaldiste auditi teostamise toetus (edaspidi audititoetus);
  3) elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetus;
  4) haljastuse korrastamise (sealhulgas haljasala rajamine või parendamine; mänguväljakute rajamine ja parendamine; istepinkide ja prügikastide paigaldamine või korrastamine; kõrghaljastuse rajamine või parendamine) ning turvasüsteemide paigaldamise toetus;
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]
  5) hoovi heakorrastamise (sealhulgas tee ja kõnnitee rajamine ja remont; prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parendamine) ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetus.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]
  6) toetus desinfitseerimisvahendite soetamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku tõttu Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ välja kuulutatud eriolukorraga seoses.
[RT IV, 03.07.2020, 51 - jõust. 06.07.2020]

  (3) Toetust võib taotleda Kohtla-Järve linnas tegutsev korteriühistu (edaspidi taotleja), kes vastab korras esitatud nõuetele.

  (4) Toetuste eesmärk on suurendada taotleja haldussuutlikkust, juhtida tähelepanu vajadusele tagada korterelamute elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu teostamist, tuleohutuse ja ohutuse nõuete täitmist, toetada taotleja omaalgatust ja ühistegevust, hoovide haljastamist, heakorrastamist, korterelamute fassaadide ja katuste renoveerimist ning turvalisemaks muutmist.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

§ 3.   Toetuste suurus

  (1) Koolitustoetuse suurus on kuni 50 eurot aastas.

  (2) Audititoetuse suurus on 20% teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 300 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (3) Elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetuse suurus on 20% teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 300 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (31) Haljastuse korrastamise ning turvasüsteemide paigaldamise toetuse suurus on 50% teostatud töö või osutatud teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot ühe taotleja kohta 3 kalendriaasta jooksul.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (32) Hoovi heakorrastamise ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetuse suurus on 25% teostatud töö või osutatud teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot ühe taotleja kohta 3 kalendriaasta jooksul.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (33) Desinfitseerimisvahendite soetamise toetuse suurus on 70% § 2 lg 2 punktis 6 viidatud eriolukorra ajal soetatud vahendite maksumusest.
[RT IV, 03.07.2020, 51 - jõust. 06.07.2020]

  (4) Toetust eraldatakse Kohtla-Järve linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

§ 4.   Koolitustoetuse andmise tingimused

  (1) Koolitustoetust on taotlejal võimalik taotleda pärast koolitusel osalemist ning taotleja poolt koolituse maksumuse tasumist.

  (2) Taotleja koolituskuludena toetatakse:
  1) pädeva koolitaja poolt korraldatud korteriühistutele suunatud ja tegevusega seotud teemal koolituste osalemistasu;
  2) koolitus on toimunud taotluse esitamise aastal.

  (3) Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada selle kalendriaasta jooksul, millal toimunud koolituse kulude katmiseks toetust taotletakse.

  (4) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) koolitusel osalenud isiku nimi;
  4) info osaletud koolituse nime, toimumise aja, koolitaja ja programmi kohta;
  5) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  6) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  7) taotluse esitamise kuupäev.

  (5) Toetuse taotlusele tuleb lisada kulu tegemist tõendavad dokumendid (arve ja maksekorralduse koopia) taotluses nimetatud isiku koolitusel osalemise kohta.

  (6) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

§ 5.   Audititoetuse andmise tingimused

  (1) Audititoetust on taotlejal võimalik ühekordselt taotleda pärast auditi tegemist ning taotleja poolt auditi maksumuse tasumist.

  (2) Auditile esitatavad nõuded:
  1) audit on tehtud korterelamu elektripaigaldiste või gaasiküttega korterelamute korstnate ja gaasipaigaldiste seisukorra kontrollimiseks;
  2) auditi teinud isik peab vastama ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning paragrahvides 23 ja 24 sätestatud nõuetele;
  3) audit sisaldab hinnangut korterelamu kõikide elektripaigaldiste ja gaasiküttega korterelamute korstnate ja gaasipaigaldiste seisukorra kohta ning annab soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta;
  4) audit on tehtud pärast 1. jaanuari 2018. a.

  (3) Audititoetuse taotluses märgitakse:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  4) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  5) taotlusele lisatakse auditi aruande koopia ja kulu tegemist tõendavad dokumendid (arve ja maksekorraldus);
  6) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

§ 6.   Elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust on taotlejal võimalik ühekordselt taotleda pärast tööde või teenuse teostamist ning taotleja poolt tööde või teenuse maksumuse tasumist.

  (2) Töödele ja teenustele esitatavad nõuded:
  1) tööde teostanud ja/või teenuse osutanud isik peab vastama seadusandluses sätestatud nõuetele;
  2) tööd on tehtud ja/või teenused on osutatud pärast 1. jaanuari 2018. a.

  (3) Toetuste taotluses märgitakse:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  4) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  5) taotlusele lisatakse teostatud tööde akti koopia või tööde teostamise vastuvõtuakt ja kulu tegemist tõendavad dokumendid (arve ja maksekorraldus);
  6) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

§ 61.   Haljastuse korrastamise ning turvasüsteemide paigaldamise toetuse andmise tingimused

  (1) Haljastuse korrastamise ning turvasüsteemide paigaldamise toetust on taotlejal võimalik saada 3 kalendriaasta jooksul ühe piirsumma ulatuses, pärast tööde või teenuse teostamist ning taotleja poolt tööde või teenuse maksumuse tasumist.

  (2) Töödele ja teenustele esitatavad nõuded:
  1) tööd on tehtud ja/või teenused on osutatud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist;
  2) tööd peavad toimuma vastavalt projektile, kui see on nõutav;
  3) tööde teostamiseks on olemas vastav luba või kooskõlastus, kui see on nõutav.

  (3) Toetuse taotluses peab olema märgitud:
  1) korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) korteriühistu aadress;
  3) korteriühistu arvelduskonto number;
  4) korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  5) korteriühistu taotluse esitamisele eelneva aasta majandusaasta tulemiaruanne, kui see on nõutav;
  6) korteriühistu üldkoosoleku otsuse koopia korterelamu haljastuse korrastamise ja/või turvasüsteemi paigaldamise vajaduse kohta või kinnitatud aasta majanduskava;
[RT IV, 05.09.2019, 59 - jõust. 08.09.2019]
  7) teostatavate tööde eelarve;
  8) kinnistu plaan töö asukoha skeemiga ning töö kirjeldus;
  9) fotod töö asukohast enne töö algust ja pärast töö lõppu;
  10) allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid;
  11) kulu tegemist tõendavad dokumendid (lepingud, arved, maksekorraldused jms) koopiad;
  12) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.

  (5) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks koos taotlusega nõutud dokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi valitsus) ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. oktoobrini.
[RT IV, 08.06.2021, 18 - jõust. 11.06.2021]

§ 62.   Hoovi heakorrastamise ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetuse andmise tingimused

  (1) Hoovi heakorrastamise ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetust on taotlejal võimalik saada 3 kalendriaasta jooksul ühe piirsumma ulatuses, pärast tööde või teenuse teostamist ning taotleja poolt tööde või teenuse maksumuse omaosaluse tasumist.

  (2) Töödele ja teenustele esitatavad nõuded:
  1) tööd on tehtud ja/või teenused on osutatud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist;
  2) kõik projekteerimis- ja ehitustööd peavad toimuma kooskõlas ehitusseadustikuga;
  3) ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, kui see on nõutav;
  4) ehitamiseks peab olema ehitusluba, kui see on nõutav.

  (3) Toetuse taotluses peab olema märgitud:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  4) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  5) korteriühistu taotluse esitamisele eelmise aasta majandusaasta tulemiaruanne, kui see on nõutav;
  6) korteriühistu üldkoosoleku otsuse koopia hoovi korrastamise ja/või fassaadi ning katuse renoveerimise vajaduse kohta või kinnitatud aasta majanduskava;
  7) teostatavate tööde täpne eelarve;
  8) ehitusluba, kui see on vajalik ehitusseadustiku mõistes;
  9) kinnistu plaan töö asukoha skeemiga;
  10) töö kirjeldus;
  11) fotod töö asukohast enne töö algust ja pärast töö lõppu;
  12) allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid;
  13) kulu tegemist tõendavad dokumendid (lepingud, arved, maksekorraldused jms) koopiad;
  14) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.

  (5) Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks koos taotlusega nõutud dokumentidega tuleb esitada valitsusele ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. oktoobrini.
[RT IV, 08.06.2021, 18 - jõust. 11.06.2021]

§ 63.   Desinfitseerimisvahendite soetamise toetuse andmise tingimused

  (1) Desinfitseerimisvahendite soetamise toetust on taotlejal võimalik taotleda pärast § 2 lg 2 punktis 6 viidatud eriolukorra lõppemist ning taotleja poolt desinfitseerimisvahendite maksumuse tasumist.

  (2) Soetatud vahendid peavad olema mõeldud käte, ruumide või pindade desinfitseerimiseks ning vastama Terviseameti nõuetele.

  (3) Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul pärast § 2 lg 2 punktis 6 viidatud eriolukorra lõppemist.

  (4) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  4) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  5) taotluse esitamise kuupäev.

  (5) Toetuse taotlusele tuleb lisada kulu tegemist tõendavad dokumendid (arve ja maksekorralduse koopia või tšekk/sularaha kviitung) taotluses nimetatud desinfitseerimisvahendite kohta.

  (6) Toetust eraldatakse taotlejale taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena nõuetekohaselt taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.
[RT IV, 03.07.2020, 51 - jõust. 06.07.2020]

§ 7.   Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal ei ole linnale muid võlgnevusi või on need ajatatud;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 8.   Taotluse menetlemine, eraldamine või eraldamata jätmine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja valitsusele taotluse (Lisa) koos nõutavate dokumentidega elektrooniliselt e-postile linnavalitsus@kjlv.ee või paberkandjal aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve.
[RT IV, 08.06.2021, 18 - jõust. 11.06.2021]

  (11) Valitsus tagastab taotluse läbi vaatamata kui taotluse esitamise tähtaeg on möödunud ja seda ei ennistata.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (2) Valitsus kontrollib enne toetuse eraldamist taotleja esitatud taotluses teostatud tegevuste eest täielikku tasumist tõendavat kuludokumentatsiooni ja sellele lisatud dokumente.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (3) Valitsus vaatab esitatud taotluse läbi ning puuduste avastamisel annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Valitsus võib jätta taotluse läbi vaatamata, kui taotluses või lisatud dokumentides esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt.

  (5) Valitsus otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korraldusega 30 kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse registreerimist ning vajadusel valitsuse poolt paikvaatluse tegemist.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (6) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses märgitud korteriühistu arvelduskontole 15 kalendripäeva jooksul toetuse eraldamise kohta otsuse tegemisest.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

  (7) Valitsus võib põhjendatud korraldusega jätta toetuse eraldamata eelkõige kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) pole täidetud toetuse maksmise tingimused;
  3) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Kohtla-Järve linna ees;
  4) taotleja ei võimalda valitsusel objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
  5) teostatud tööd erinevad taotluses esitatud töödest;
  6) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid.

  (8) Valitsus edastab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korralduse 7 kalendripäeva jooksul selle vastuvõtmisest.
[RT IV, 07.06.2019, 49 - jõust. 10.06.2019]

§ 9.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid säilitatakse vähemalt seitse aastat.

§ 10.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. novembrist 2018. a.

Lisa Korteriühistutele toetuste taotlus
[RT IV, 08.06.2021, 18 - jõust. 11.06.2021]

/otsingu_soovitused.json