Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.06.2019, 58

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 29.05.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Peipsiääre valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Kaasav eelarve on eelarve menetlemisel rakendatav protsess, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

  (3) Kaasava eelarve eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

  (4) Kaasava eelarve osa suuruseks Peipsiääre valla eelarves on kuni 10 000 (kümme tuhat) eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on Peipsiääre vallaga seotud investeeringuobjekt või –objektid.

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.   Kaasava eelarve menetlemisest teavitamine

  Peipsiääre Vallavalitsus (ametiasutusena, edaspidi Vallavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki Peipsiääre valla veebilehel, kohalikus ajalehes ja muudes teabekanalites, kutsudes isikuid üles esitama ettepanekuid kaasava eelarve kasutamiseks määruses sätestatud tähtajaks.

§ 4.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga isik.

  (2) Ettepanek esitatakse Vallavalitsusele vastava aasta valla eelarve menetlemise käigus Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ajavahemikul.

  (3) Ettepanek esitatakse elektrooniliselt või paberkandjal.

  (4) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Peipsiääre valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Peipsiääre valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, hinnapakkumist, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (5) Vallavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Peipsiääre valla veebilehel.

§ 5.   Ettepanekute esmane analüüs

  Ettepanekute esmase analüüsi ja kvalifitseerimise vastavalt käesoleva määruse § 4 lg 4 nimetatule teeb Vallavalitsus ja esitab koos arvamusega ettepanekute sõelumiseks eelarvekomisjonile.

§ 6.   Ettepanekute sõelumine

  (1) Ettepanekute sõelumise viib läbi Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjon.

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust käesoleva määruse §-le 4 ja ettepaneku realiseerumise võimalust, arvestades Vallavalitsuse antud arvamusi ettepanekute kohta.

  (3) Komisjon võib hindamata jätta ettepaneku, mis ei vasta § 4 nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel. Komisjon võib hindamata jätta ettepaneku, mis on seotud Peipsiääre valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja muude äriühingute objektidega.

  (4) Sõelumise käigus võib eelarvekomisjon sarnased ettepanekud liita ja vajadusel täiendada.

  (5) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) idee teostatavus 12 kuu jooksul ettepaneku esitamise tähtpäevast;
  2) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus.

  (6) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, millised pannakse rahvahääletusele.

§ 7.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse korraldab ja kuulutab välja Vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletuse aeg on vähemalt 20 kalendripäeva.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt või paberkandjal.

  (4) Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga elektroonilises keskkonnas VOLIS või Vallavalitsuses ja teenuskeskustes, esitades isikut tõendava dokumendi ning kasutades Vallavalitsuse vastava töötaja abi. Lisaks võib Vallavalitsus hääletuse korraldada ka raamatukogudes, koolides ning muudes avalikes ruumides. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse valla veebilehel ja kohalikus ajalehes.

  (5) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Peipsiääre vald.

  (6) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

  (7) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Reastatud ettepanekud kinnitatakse Vallavolikogu poolt koos eelarve vastuvõtmisega, lisades nimekirja eelarve seletuskirja.

§ 8.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab Vallavalitsus koostöös ettepaneku esitaja(te)ga.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepanekute maksumus on väiksem käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud summast, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json