HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Vändra alevi haridustoetuse andmise kord

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2015, 10

Vändra alevi haridustoetuse andmise kord

Vastu võetud 17.06.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk


Määrusega reguleeritakse Vändra alevis haridustoetuse maksmist õpilastele ja lasteaialastele, kelle saavutused haridusvallas on alevile tunnustuseks ja maine kujundajaks ning nende õpilaste juhendajate (õpetajad, kontsertmeistrid) tunnustamist.

§ 2.  Haridustoetus ja selle suurus

 (1) Haridustoetus on Vändra Alevivalitsuse (edaspidi alev) poolt antav toetus õpilastele ja lasteaialastele, kelle rahvastikuregistrijärgne aadress on Vändra alev.

 (2) Väärtustamaks kooliharidust ja õppimist kui õpilase tööd, toetab alev gümnaasiumi, kutseõppeasutuse ja põhikooli lõpetajaid järgmiselt:
 1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu - 200 eurot;
 2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanu - 150 eurot;
 3) põhikooli kiitusega lõpetanu - 100 eurot;
 4) põhikooli lõpetanu, kelle keskmine hinne on vähemalt 4,8 - 50 eurot;
 5) kutseõppeasutuse kutsekeskhariduse õppekava kiitusega lõpetanu - 200 eurot.

 (3) Väärtustamaks huviharidust toetab alev muusikakooli põhiõppe kiitusega lõpetanuid 100 euroga.

 (4) Üleriigilistel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel eduka esinemise eest toetada õpilasi, kes saavutasid I-III koha/järgu, 100 euroga.

 (5) Konkurssidel ja võistlustel eduka esinemise eest toetada lasteaialapsi, kes saavutasid I kuni III koha, lasteaialapsele/lasteaiarühmale arendav, eale vastav mänguasjaga.

 (6) Maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel eduka esinemise tunnustamise korraldab asutuse direktor.

§ 3.  Haridustoetuse määramine

 (1) Haridustoetuse määramiseks esitavad haridusasutuse juhid vastavalt saavutatud tulemustele kirjaliku esildise Vändra Alevivalitsusele.

 (2) Esitatud ettepanekud vaatab alevivalitsus läbi oma istungil ja kinnitab haridustoetuse saaja ning toetuse suuruse valitsuse korraldusega.

§ 4.  Haridustoetuse üleandmine

 (1) Haridustoetuse annab koolide lõpetajatele üle volikogu või valitsuse esindaja pidulikel lõpuaktustel.

 (2) Olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel edukaid osalejaid tunnustab volikogu või valitsuse esindaja õppeperioodi lõpul pidulikul kooliaasta lõpuaktusel.

§ 5.  Täiendav toetusfond ja ühine tänuüritus

 (1) Rahaliste vahendite olemasolul planeeritakse eelarvesse Vändra alevi hallatavatele haridusasutustele (gümnaasium, muusikakool, lasteaed) täiendav toetusfond, et võimaldada haridusasutuse juhtidel premeerida asutuse õpetajaid, juhendajaid, kontsertmeistreid, kelle õpilastele on antud käesoleva korra järgi haridustoetust või teisi töötajaid, kelle saavutused haridusasutuses on märkimisväärsed ja aitavad oluliselt kaasa haridusasutuse ja seeläbi kogu alevi hea maine kujundamisele.

 (2) Haridusasutuste töötajate töö tunnustamiseks korraldatakse üks kord aastas kõikide haridusasutuse töötajate tänuüritus, mis toimub üldjuhul oktoobrikuus ja kus tunnustatakse pidulikult haridusasutuse juhtide ettepanekul käesoleva korra § 5 lg 1 kohaselt varasemalt premeeritud isikuid ja kooskõlastatult hariduskomisjoniga ka neid töötajaid, kes on eelneva õppeaasta jooksul muul moel eriliselt silma paistnud heade töötulemuste või edukate algatuste eest ning kelle panus on seeläbi oluliselt kaasa aidanud haridusasutuse atraktiivsuse tõusule, asutuses pakutava teenuse arendamisele ja asutuse töö paindlikumale ning kaasaja ootusi arvestavale korraldamisele.

 (3) Hariduskomisjon võib koostöös haridusasutuse juhtidega iga-aastaselt hiljemalt septembrikuus kindlaks määrata tänuüritusel tunnustamise kategooriad, mis arvestavad eelneva õppeaasta jooksul enim silmapaistvamaid tegevusi ja nende laiemat mõju.

 (4) Hariduskomisjon võib vajadusel esitada omapoolseid ettepanekuid alevivalitsusele tunnustamaks tänuüritusel haridusasutuse juhte asutuse juhtimises silmapaistva tegevuse eest.

§ 6.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Määrusega reguleerimata juhtude lahendamise otsustab ja korraldab alevivalitsus õppeasutuse direktori põhjendatud taotluse ja vajadusel hariduskomisjoni arvamuse alusel.

 (2) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 22.11.2012. a määrus nr 19 „Vändra alevi haridustoetuse andmise kord“.

 (3) Määrus jõustub 1. septembril 2015. aastal.

Priit Enok
Volikogu esimees