HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2016, 1

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 115
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Lapsevanema poolt kaetava osa suurus

  (1) Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast (edaspidi kohatasu).

  (2) Kohatasu suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.

  (3) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) kohatasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja hiljem jooksvalt selle muutumisest.

§ 2.   Erisused kohatasu suuruses sõltuvalt laste arvust peres

  (1) Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
  1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
  2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
  3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

  (2) Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

  (3) Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

§ 3.   Kohatasu suurus osakoormuse korral

  (1) Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega, siis on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus koormuse ja käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 sätestatud kohatasu korrutis, arvestades paragrahvis 2 sätestatud erisusi.

  (2) Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

§ 4.   Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" paragrahvi 7 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(2) Täiendava toetuse suurus on 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Täiendava toetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.".

§ 5.   Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" paragrahvi 12 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(2) Täiendava toetuse suurus on 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Täiendava toetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.".

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrus nr 52 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord";
  2) Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määrus nr 24 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine".

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Vladimir Šokman
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json