SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2016, 8

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 28.06.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Vaivara Vallavolikogu 15.06.2016 määrus nr 41 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 15 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 38 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Vaivara vallas elavatele puuetega ja eakatele inimestele sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi: teenus) osutamist, tagamaks nimetatud inimestele paremaid tingimusi toimetulekuks ja võrdsete võimaluste toetamiseks.

§ 2.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on avalike teenuste kasutamiseks, õppeasutusse või tööle sõitmiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus.

  (2) Teenust on õigust taotleda rahvastikuregistri andmetel Vaivara vallas elavatel puudega või eakatel inimestel, kes vajavad tervislikust seisundist, puudest või raskest majanduslikust seisundist tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:
  1) kasutada ühistransporti või
  2) kasutada isiklikku sõiduautot või
  3) transporti iseseisvalt korraldada.

  (3) Puudega isik käesoleva korra mõttes on isik, kellele on määratud raske või sügav puue ning oma puudest tingituna ei saa ta kasutada tavatransporti.

  (4) Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.

  (5) Transporditeenust osutatakse tööpäevadel Eesti Vabariigi piires.

  (6) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul võib osutada teenust ka lõikes 2 nimetamata isikule või perekonnale.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenust vajav isik esitab sotsiaalosakonnale kirjaliku või hoolekandetöötajale suulise taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega, sõidu otstarbe ja marsruudi kohta (lisa 1) Puuet omav isik esitab vastava tõendi. Vajadusel esitatakse ka perekonna sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (2) Teenust vajav isik esitab taotluse teenuse saamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

  (3) Isikule abi osutamisel ja teenuse vajaduse väljaselgitamisel kasutatakse kaalutlusõiguse ja juhtumikorralduse põhimõtet ning teenuse määramine otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

  (4) Otsuse selle kohta, kas isik on õigustatud transporditeenust saama ja kas vallavalitsusel on soovitud ajal võimalik teenust osutada teeb sotsiaalosakonna juhataja.

  (5) Erandjuhtudel osutatakse transporditeenust esimesel võimalusel sotsiaalosakonna juhataja otsusega või perearsti pöördumisel.

  (6) Teenust osutatakse üldjuhul sotsiaalosakonna kasutuses oleva sõiduvahendiga või vastavalt vajadusele ja võimalusele vallavalitsuse muu transpordivahendiga.

  (7) Teenuse osutaja on kohustatud abivajajat abistama sõidukisse sisenemisel ja väljumisel, samuti abistama teda raviasutuses või ametiasutuses asja ajamisel kui abivajaja tervislik seisund seda nõuab.

  (8) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sealhulgas kaebuste esitamise võimalustest ja korrast.

  (9) Sotsiaalosakonna juhatajal on erandkorras õigus reguleerida mitteametiasutusse (saunaring, poering ja raamatukoguring) toimetamise teenuse määramist.Lõike tekst

  (10) Kui teenuse taotleja vastab teenuse saamise nõuetele vastavalt antud määruse paragrahvile 2 kannab hoolekandetöötaja ta sõiduregistrisse (lisa 2), kus on andmed teenuse kasutaja puude raskusastme ning teenuse vajaduse kohta.

  (11) Sotsiaaltransporditeenuse osutaja peab tagama teenuse osutamisel teatavaks saadud eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsuse.

§ 4.   Sotsiaaltransporditeenuse määramata jätmine

  (1) Taotluse sotsiaaltransporditeenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
  1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
  2) transpordivahend teenuse osutamiseks soovitud ajal on juba eelnevalt broneeritud.

  (2) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitab hoolekandetöötaja teenust taotlenud isikut esimesel võimalusel telefoni teel või kirjalikult.

  (3) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie vallavalitsusele või vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 5.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse üle peab arvestust sotsiaalosakond.

  (3) Teenuste osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerib teenust saav isik koheselt sotsiaalosakonna juhatajat. Sotsiaalosakonna juhataja kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled ning teeb otsuse kaebuse lahendamise kohta.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kehtestada transporditeenuse taotluse vorm vastavalt lisale 1 ja sõiduregistri vorm vastavalt lisale 2.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Männisalu
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Veronika Stepanova
vallasekretär

Lisa 1 Sotsiaaltransporditeenuse taotlus

Lisa 2  Sõiduregister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json