SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2016, 10

Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 28.06.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 26 ja Vaivara Vallavolikogu 15.06.2016 määruse nr 41 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hoolduse lõpetamise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord.

  (2) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Vaivara vald ja tema tegelik elukoht peab asuma Vaivara vallas. Erandkorras võib hoolduse seada Vaivara vallas elavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.

  (3) Hooldus seatakse hooldusvajadusega raske ja sügava puudega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja/või järelvalvet ja kui eestkoste seadmine isikule ei ole vajalik.

  (4) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada Vaivara Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

  (5) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hoolduse seadmine – abivajavale isikule tema taotluse alusel kõrvalabi osutamise korraldamine tuvastades tema abivajaduse sisu, määrates hooldaja ja tema ülesanded;
  2) hooldajatoetus –hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks;
  3) sügav puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;
  4) raske puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvale kalle, millest tingituna isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäeval;
  5) kõrvalabi– abi osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingutega, riietumisega, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool kodu;
  6) hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama;
  7) hooldatav – täisealine raske või sügava puudega abivajav isik, kelle hoolduse vajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsusega;
  8) hooldamine – abivajadus, mille sisu määratakse vallavalitsuse korralduses;
  9) ülalpidamiskohustusega isik – isik, kellel on tulenevalt perekonnaseadusest ülalpidamiskohustus.

§ 3.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik Vaivara Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse (lisa 1), milles märgitakse:
  1) hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
  4) soovitud hooldaja nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  5) andmed ülalpidamiskohustusega isikute kohta;
  6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;

  (2) Taotleja esitab koos taotlusega Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme määramise kohta.

  (3) Kui taotlejal on ülalpidamiskohustusega isikud, kes ei suuda taotlejale tagada vajalikku hooldust esitatakse vallavalitsusele sissetulekut tõendavad dokumendid või kohtumäärus, mille alusel on isik osaliselt või täielikult ülalpidamiskohustusest vabastatud.

  (4) Hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku taotluse hooldajaks määramise kohta (lisa 2). Taotluses märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga , nõusolek hooldajaks hakkamise kohta ning hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number.

  (5) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda täiendavaid lisaandmeid või dokumente.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hoolduse seadmise taotluse lahendamisel külastab sotsiaalosakonna töötaja hooldust vajavat isikut tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja hooldusvajadus ja hooldaja võimalused puudega isikule kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet pakkuda. Kodukülastusel täidetakse hooldusvajaduse hindamise instrument, mille alusel selgitatakse välja hooldusvajadus (lisa3).

  (2) Hoolduse seadmise korduval taotlemisel ei ole vaja kontrolli korrata, kui hooldaja sobivust ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on kontrollitud vähem kui kolm aastat tagasi.

  (3) Hooldajaks määrata isik, kes on teovõimeline, kellele pole määratud rasket või sügavat puuet ja kellel alaline elukoht on Vaivara vald.

  (4) Isiku võib määrata hooldajaks kuni kahele inimesele.

§ 5.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määr kehtestatakse Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraga § 50 kehtestatud korras.

  (3) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 6.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või keeldumise otsustab vallavalitsus sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
  2) hoolduse seadmise põhjused;
  3) hooldaja kohustused ja ülesanded;
  4) hooldajatoetuse suurus;
  5) hoolduse tähtaeg;
  6) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) kui hooldust vajaval isikul on perekonnaseadusest tulenevalt ülalpidamiskohustusega isikud, kes tagavad vajaliku hoolduse;
  2) kui hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning taotleja kasutab hooldust vajava isikuga sama eluruumi;
  3) kui taotleja ei esita sotsiaalosakonna poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) kui taotleja on esitanud valeandmeid.

  (4) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 30 päeva jooksul taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale ja hooldajale teatavaks kirjalikult 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

  (5) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 7.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  (1) Hooldus seatakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (2) Hoolduse võib seada tähtajatult, kui hooldust vajava isiku puude raskusaste on määratud tähtajatult.

  (3) Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks, kuid mitte kauemaks kui jooksva eelarveaasta lõpuni.

§ 8.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldusvajaduse vähenemine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale ja hooldatavale teatavaks kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 9.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaalosakonda 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 10.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 9 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostatakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 12.   Vaidluste lahendamine

  (1) Isik, kelle õigusi on hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise menetluses rikutud, võib esitada vaide Vaivara Vallavalitsusele või vallavalitsuse kaudu maavanemale. Vaie haldusakti või toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.Lõike tekst

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Männisalu
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Veronika Stepanova
vallasekretär

Lisa 1 Taotlus täisealisele isikule hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks

Lisa 2 Taotlus hooldajatoetuse määramiseks ja hooldajaks määratava isiku nõusolek

Lisa 3 Hindamisinstrument

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json