Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2016, 12

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.06.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel ja Vaivara Vallavolikogu 15.06.2016 määruse nr 41 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Vaivara vallas.

  (2) Käesoleva korra kohaselt kasutatakse riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks. Teenuste osutamine ja arendamine on ka seminaride ja koolituste korraldamine, teenuste osutamise ruumidega seotud kulutuste katmine, eneseabigruppide algatamine, erinevate teraapiate korraldamine ja muu tegevus, mis toetab lapse ja pere toimetulekut.

§ 2.   Teenusele õigust omav isik

  Teenusele omab õigust raske või sügava puudega laps ja/või tema seaduslik esindaja, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Vaivara vald.

§ 3.   Teenuse liigid

  Raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele osutatakse järgmisi teenuseid:
  1) isikliku abistaja teenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) lapsehoiuteenus;
  4) sotsiaaltransporditeenus;
  5) nõustamis-ja koolitusteenus lapsevanemale, isiklikule abistajale, tugiisikule;
  6) lapse arengut toetavad teenused ja teraapiad;
  7) eluruumi kohandamise teenus;
  8) rehabilitatsiooniplaanist tulenevad teenused;
  9) intervallhooldusteenus;
  10) eneseabigrupi teenus;
  11) erinevad teraapiad

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse, millele lisab lapse rehabilitatsiooniplaani ja sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta. Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Teenuse taotlejate avaldused vaadatakse läbi vallavalitsuse laste ja perede komisjoni poolt. Komisjon teeb ettepaneku vallavalitsusele teenuse osutamise või teenusest keeldumise kohta.

§ 5.   Osutatud teenuse eest tasumine ja arvestuse pidamine

  (1) Teenuse eest tasutakse teenuseosutaja esitatud arve alusel.

  (2) Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Vaivara Vallavalitsus.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Männisalu
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Veronika Stepanova
vallasekretär

Lisa 1 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägist tasustava sotsiaalteenuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json