HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2017, 2

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 27.06.2017 nr 78
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 85 „Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 86 „Sillamäe Lasteaia Päikseke põhimäärus“ § 9 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 87 „Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus“ § 9 lõike 2 ja Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 88 „Sillamäe Lasteaia Rukkilill põhimäärus“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Sillamäe linna lasteaedade (edaspidi lasteaed) pedagoogide töötasustamise alused ja palgamäärad.

  (2) Pedagoogide hulka kuuluvad lasteaia direktor, õppealajuhataja ja õpetajad.

  (3) Õpetajate hulka kuuluvad:
  1) õpetaja;
  2) eesti keele õpetaja;
  3) muusikaõpetaja;
  4) liikumis- ja ujumisõpetaja.

§ 2.   Lasteaia direktori palgamäär

  Lasteaia direktori palgamäära kinnitab Sillamäe Linnavalitsus.

§ 3.   Lasteaia õppealajuhataja ja õpetajate palgamäärad

  (1) Lasteaia õpetaja palga alammäär on 840 eurot.

  (2) Lasteaia õppealajuhataja ja õpetajate palgamäärad kinnitab lasteaia direktor, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud õpetaja palga alammäärast, haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud personali miinimumkoosseisust ja lasteaia eelarvest.

§ 4.   Palga alammäärade rakendamine

  Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud palga alammäära rakendatakse õpetajatele, kes vastavad kvalifikatsiooninõuetele.

§ 5.   Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest

  (1) Pedagoogidele võib määrata lisatasu täiendavate töötulemuste täitmise ja tulemusliku töö eest.

  (2) Lasteaia direktorile võib määrata lisatasu või preemia tulemusliku töö eest ning ühekordseid toetusi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest pedagoogidele lisatasu maksmise määraks kuus on kuni 50% tema palgamäärast.

§ 6.   Tasu eesti keeles õpetamise eest ning eesti õppekeelega lasteaedades

  (1) Lasteaias, kus õppekeel ei ole eesti keel, võib suurendada kõrgtasemel eesti keelt valdava või eesti keeles hariduse omandanud eesti keele õpetaja ametikoha palgamäärale vastavat kuupalgamäära sõltuvalt kvalifikatsioonist kuni 10%.

  (2) Eesti õppekeelega lasteaias võib suurendada pedagoogi ametikoha palgamäärale vastavat kuupalgamäära kuni 10%.

  (3) Lasteaias, kus põhimäärusega on lubatud avada eestikeelseid rühmi, võib suurendada pedagoogi ametikoha palgamäärale vastavat kuupalgamäära kuni 10%.

§ 7.   Lisatasude määramine

  (1) Lisatasude, preemiate ja toetuste määramine toimub lasteaia aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires.

  (2) Lasteaia direktorile otsustab lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse määramise Sillamäe linnapea.

  (3) Lasteaia pedagoogidele otsustab lisatasude määramise lasteaia direktor.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 26. veebruari 2013. a määrus nr 93 „Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ (RT IV, 12.03.2013, 92).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json