Teksti suurus:

Tori Vallavalitsuse 17.07.2019 määruse nr 10 „Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2020, 5

Tori Vallavalitsuse 17.07.2019 määruse nr 10 „Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41, Tori Vallavolikogu 18. aprilli 2019 määruse nr 69 „Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine“ § 1 ja Sindi Linnavolikogu 12.11.2015 määruse nr 34 „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus“ § 26 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tori Vallavalitsuse 17.07.2019 määruse nr 10 „Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ § 3 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt : 3) volikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
vallavanem

Siiri Jõerand
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json