HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2020, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 17.07.2019 nr 10
RT IV, 24.07.2019, 1
jõustumine 27.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2020RT IV, 07.07.2020, 510.07.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41, Tori Vallavolikogu 18. aprilli 2019 määruse nr 69 „Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine“ § 1 ja Sindi Linnavolikogu 12.11.2015 määruse nr 34 „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus“ § 26 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori valla munitsipaalharidusasutuse (edaspidi haridusasutuse) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine, konkursiteade ja dokumentide esitamine

  (1) Konkursi haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes maakonna või üleriigilises lehes ja ühes veebipõhises töökuulutuste portaalis ning Tori valla kodulehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursi teate avaldamise päevast kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (3) Konkursiteade sisaldab:
  1) haridusasutuse nime ja aadressi;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) avalduse esitamise tähtaega;
  5) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

  (4) Kandidaat esitab konkursiteates nõutud dokumendid vallavalitsusele.

  (5) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega on laekunud esitamise tähtpäevaks.

§ 3.   Komisjoni moodustamine ja töökord

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ja nimetab komisjoni esimehe.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) vallavanem;
  2) valdkonna abivallavanem;
  3) volikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees;
[RT IV, 07.07.2020, 5 - jõust. 10.07.2020]
  4) hoolekogu esindaja;
  5) õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu poolt volitatud pedagoogide esindaja.

  (3) Vajadusel kaasatakse konkursikomisjoni koosseisu ka teisi isikuid või vastava valdkonna hääleõiguseta spetsialiste.

  (4) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks.

  (5) Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani.

  (6) Komisjoni töövormiks on koosolek, mida juhib komisjoni esimees.

  (7) Koosolekud protokollib ja komisjoni töö infovahetuse korraldab komisjoni poolt määratud isik.

  (8) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (9) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja vähemalt pooled liikmetest.

  (10) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

  (11) Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

§ 4.   Konkursi läbiviimine

  (1) Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku viie tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevast.

  (2) Koos koosoleku teatega saadab komisjoni esimees komisjoni liikmetele tutvumiseks kandidaatide poolt konkursile esitatud dokumendid.

  (3) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor võivad toimuda elektrooniliselt koosolekut kokku kutsumata.

  (4) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) viiakse läbi konkursi dokumendivoor ja kinnitatakse dokumendivooru tulemused;
  3) kehtestatakse konkursi edasine korraldus ja määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ning koht.

  (5) Dokumendivooru tulemusel tunnistab komisjon kandidaadi ametikoha nõuetele vastavaks ja lubab vestlusvooru või otsustab tunnistada kandidaadi ametikoha nõuetele mittevastavaks.

  (6) Ametikoha nõuetele mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjon otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

  (7) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni esimees otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval välja kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht.

  (8) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

  (9) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (10) Kandidaadil on õigus:
  1) saada komisjoni liikmetelt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) anda vestluse käigus lisaks küsitule selgitusi;
  3) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis.

  (11) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat mitteilmunuks.

  (12) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjon otsusest kirjalikult hiljemalt järgneval tööpäeval otsuse tegemisest.

  (13) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavalitsusele otsuse tegemisele järgneval tööpäeval ettepaneku sõlmida temaga tööleping.

  (14) Komisjon võib vajadusel korraldada konkursi käigus täiendavaid dokumendi- ja vestlusvoore.

§ 5.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Direktori kinnitab ametisse vallavalitsus ja töölepingu sõlmib vallavanem.

  (2) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale asumisest;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  3) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (3) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 2 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada töölepingu sõlmimiseks valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss nurjunuks.

  (4) Kõik käesoleva korraga sätestamata menetlusküsimused lahendab komisjon.

§ 6.   Konkursi tähtaja pikendamine ja konkursi nurjumine

  (1) Kui konkursile ei laekunud tähtajaliselt ühtegi avaldust või esitatud avaldused osutusid mittevastavaks konkursi tingimustele, pikendab vallavalitsus konkursi tähtaega avalduste esitamiseks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus pikendada konkursi tähtaega ka muudel kaalukatel põhjustel.

  (3) Konkurss loetakse nurjunuks, kui:
  1) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  2) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (4) Kui konkurss loetakse nurjunuks, kuulutab Tori Vallavalitsus välja uue konkursi.

§ 7.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json