Teksti suurus:

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2021, 7

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 30.06.2021 nr 90

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 11, avaliku teabe seaduse § 435 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja nimi

  Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega „Tõrma kalmistu andmekogu“ (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärgiks on kalmistuseaduses sätestatud andmete kogumine Rakvere vallale kuuluvale kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta.

§ 3.   Andmekogu pidamise põhimõtted

  (1) Andmekogu peetakse vastavalt käesolevale põhimäärusele kooskõlas avaliku teabe seadusega, isikuandmete kaitse seaduse ja kalmistute kasutamist reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Andmevahetus Eesti rahvastikuregistriga toimub X-tee kaudu.

  (3) Andmekogu pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Andmekogu pidamist rahastatakse Rakvere valla eelarvest.

2. peatükk Andmekogu pidamine ja andmed 

§ 4.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse veebipõhise andmekoguna.

  (2) Andmeid töödeldakse digitaalselt andmekogu pidamise tarkvaraga Haudi.

  (3) Tarkvara koosneb:
  1) infosüsteemist Haudi;
  2) temaga liidestatud kalmistute portaalist.

  (4) Infosüsteem Haudi koosneb järgmistest põhilistest moodulitest:
  1) hauaplatside ja kalmistu struktuuri haldamise moodul;
  2) matuse registreerimise moodul;
  3) hauaplatsi kasutajate haldamise moodul;
  4) arhiivi kiirsisestuse moodul;
  5) hauaplatside akteerimise moodul.

§ 5.   Andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmeid kaitstakse andmete käideldavuse, andmete tervikluse ja andmete konfidentsiaalsuse osas.

  (2) Andmekogu andmete turvaklass on K2T1S2 ja turvaaste M.

§ 6.   Vastutav töötleja

  (1) Vastutav töötleja on Rakvere Vallavalitsus (ametiasutusena). Vastutava töötleja juht määrab ühe või mitu vastutava töötleja õiguste teostajat, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd;
  2) korraldab andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning andmekogu pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib andmekogu kasutuselevõttu ning andmekogu tarkvara majutamist ja rentimist;
  4) tagab õigustatud isikute juurdepääsu andmetele;
  5) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud küsimusi;
  6) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Maetud isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünniaeg;
  4) surmaaeg;
  5) vabatahtlikult antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
  6) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  7) matmise kuupäev.

  (2) Hauaplatsi kasutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) postiaadress;
  4) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress).

  (3) Hauaplatsi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kvartal;
  2) rida/sektor;
  3) aadress;
  4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba);
  5) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
  6) kirstu või urni materjal;
  7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

  (4) Kolumbaariumi olemasolul kantakse andmekogusse tuhastatud isikute kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünniaeg;
  4) surmaaeg;
  5) vabatahtlikult antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
  6) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  7) matmise kuupäev.

  (5) Hauaplatsi akteerimise andmed:
  1) jälgimise alustamise kuupäev;
  2) jälgimise põhjus;
  3) hoiatussedeli number;
  4) akteerimise kuupäev;
  5) akteerimise otsus.

  (6) Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

§ 8.   Andmekogusse andmete kandmine

  (1) Andmekogusse andmete kandmise ja uuendamise kohustus on vastutaval töötlejal.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus keelduda andmete andmekogusse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega. Vastutaval töötlejal on õigus teha päringuid riigi registritest § 7 lõige 2 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud andmete osas.

  (3) Hauaplatsi liitmise ja jagamise toimingud andmekogus teeb vastutav töötleja vastavalt vajadusele.

§ 9.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui vastutav töötleja avastab andmekogust ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

  (2) Kui ebaõiged andmed on seotud osutatava teenuse või teenuse kasutajaga, siis teavitab vastutav töötleja andmete parandamisest andmetega seotud isikuid.

§ 10.   Andmete õigsuse tagamine

  Vastutav töötleja vastutab andmekogusse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.

4. peatükk Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 11.   Andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Kalmistuportaalis on avalikkusel võimalik tutvuda järgmiste andmekogusse registreeritud andmetega:
  1) kalmistu üldandmed;
  2) maetute andmed;
  3) kalmistute kaardid;
  4) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed.

  (2) Kalmistuportaalis ei kuvata § 7 lõikes 1 punktides 2, 5, 6; lõikes 2 ja lõikes 4 punktides 2,5,6 nimetatud andmeid.

  (3) Kalmistuportaalis on võimalik teha otsinguid:
  1) maetu ees- või perekonnanime alusel;
  2) maetu sünni-, surma- või matusekuupäeva alusel.

  (4) Andmekogusse kantud andmed väljastatakse järgmiselt:
  1) andmesubjekti kohta käivad andmed talle või tema seaduslikule esindajale kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;
  2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
  3) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

5. peatükk Järelevalve, andmekogu pidamise lõpetamine ja andmete säilitamine, rakendussätted 

§ 12.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmetetöötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Vastutav töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 13.   Andmekogu andmete säilitamine ja pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu andmeid säilitatakse tähtajatult.

  (2) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Rakvere vallavalitsus.

  (3) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (4) Andmekogu likvideerimisel otsustab vastutav töötleja andmete üleandmise teise andmekogusse või arhiivi või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (5) Andmed antakse üle andmekogu vastutava töötleja vastutusel.

  (6) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse vastav akt.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 23.01.2019 määrus nr 38 „Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json