Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2021, 23

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 28.06.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ehitusseadustiku § 94 ning AÕS § 155, 156 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi kord) sätestab Vormsi valla (edaspidi Vald) haldusterritooriumil asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tee - rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite, või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osadeks loetakse ka liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised;
  2) eratee - tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ning mis pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja;
  3) avalikult kasutatav tee - riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides;
  4) kohalik tee - tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohalikule omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee;
  5) pinnastee - põllu-, metsa- või muu pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selliseks kujunenud;
  6) avalikult kasutatava tee kaitsevöönd - teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Avalikult kasutatava tee kaitsevööndi ulatus määratakse vastavalt tee kategooriale. Vormsi vallas on see üldjuhul kuni viis meetrit tee telgjoonest;
  7) isiku alaline elukoht- alaliselt ja peamiselt kasutatav elukoht, mis on kantud rahvastikuregistrisse.

§ 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  (1) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

  (2) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud.

  (3) Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava terviktee marsruudist;
  2) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale, turismiobjektile jms;
  3) erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  4) eratee teenindab kinnistuid, mida kasutatakse alalise elukohana;
  5) esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutuseks määrata.

  (4) Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

§ 4.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

  (1) Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetluse algatab Vormsi Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel vastavalt § 3 sätestatule.

  (2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramine võib toimuda:
  1) kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
  2) eratee kinnistu omaniku ning Vallavalitsuse kokkuleppel tee võõrandamisel Vallale;
  3) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

  (3) Sundvalduse seadmine algatatakse, kui kokkuleppe sõlmimine teealuse maa kinnisasja omanikuga on raskendatud, ei ole otstarbekas või kui teealuse maa kinnisasja omanik ei ole kokkuleppe sõlmimisega nõus.

  (4) Sundvalduse ala hõlmab teed ja kaitsevööndit. Sundvalduse ulatus koos seda sisaldava teekaitsevööndiga määratakse igal konkreetsel juhul sundvalduse seadmise korraldusega.

  (5) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja, hinnanud eratee avalikuks kasutamiseks määramise vajadust vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikes 3 toodud kriteeriumidele, teeb Vallavalitsusele ettepaneku sundvalduse seadmiseks või mitteseadmiseks.

  (6) Eratee avalikuks määramisega lähevad kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus üle Vallale. Tee omaniku või kasutajatega lepitakse kokku tee hooldamise kohustused, õigused ja vastutuse.

  (7) Notariaalsete lepingute sõlmimisel esindab Vormsi valda notaris vallasekretär.

  (8) Pärast Vallavalitsuse poolt erateele sundvalduse seadmist määrab vallavolikogu oma otsusega eratee avalikuks kasutamiseks ning seejärel esitab asjakohase info vastavatele riigiasutustele.

  (9) Kui käesoleva määruse § 3 lõikes 3 toodud kriteeriumile vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamist Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 5.   Eratee avalikuks kasutamiseks lõpetamine

  (1) Kui on ära langenud käesoleva määruse § 3 toodud alused, võib Vallavalitsus tunnistada kehtetuks oma varasema korralduse või tunnistab volikogu kehtetuks varasema otsuse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta.

  (2) Pärast varasema korralduse või otsuse kehtetuks muutmist lõpetatakse piiratud asjaõigus või sundvaldus teealuse maa kasutamiseks.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json