HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Stipendiumi maksmise kord Mustvee vallas

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2021, 26

Stipendiumi maksmise kord Mustvee vallas

Vastu võetud 30.06.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5 ning Eesti Vabariigi haridusseaduse § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse õiguslik alus Mustvee valla eelarvest õppetoetuse maksmiseks.

  (2) Stipendiumi makstakse üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mustvee vald.

  (3) Stipendiumi eesmärk on motiveerida õpilast saavutama paremaid õpitulemusi ja tunnustada edukamaid õpilasi.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemiseks esitatakse kirjalik avaldus, millele on lisatud:
  1) kooli kinnitus õppetulemuste ja käitumise kohta;
  2) arvelduskonto number stipendiumi ülekandmiseks.

  (2) Kirjaliku avalduse allkirjastab õpilane ja üks lapsevanematest või hooldusõigust omav isik.

  (3) Avaldus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 20. detsembriks ja 20. maiks.

  (4) Vallavalitsus kontrollib avalduses esitatud andmeid ja küsib vajadusel lisainformatsiooni.

  (5) Ebaõigete andmete esitamisel avaldust ei rahuldata.

§ 3.   Stipendiumi maksmise tingimused ja määrad

  (1) Stipendiumi makstakse järgmistel tingimustel:
  1) õpilane on lõpetanud poolaasta vähemalt keskmise hindega 4,5;
  2) õpilase käitumine on hea või eeskujulik.

  (2) Stipendiumi määraks on 150 eurot poolaastas õpilase kohta.

  (3) Vallavalitsus kannab stipendiumi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale avalduse rahuldamist avalduses märgitud arvelduskontole.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json