HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Imavere Kooli põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2022, 2

Imavere Kooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 14
jõustumine 01.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning Järva Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 18 „Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord“ § 2 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Asutuse nimetus on Imavere Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Kool asub Järva maakonnas Järva vallas. Kooli postiaadress on Kiigevere tee 5, Imavere küla, Järva vald.

  (2) Kool tegutseb kahes hoones:
  1) lasteaiarühmad aadressil Antsu tee 4, Imavere küla;
  2) põhikool aadressil Kiigevere tee 5, Imavere küla.

§ 3.   Kooli struktuur

  (1) Kooli struktuur on järgmine:
  1) põhikool on kolmeastmeline: I kooliaste 1.-3. klass; II kooliaste 4.-6. klass; III kooliaste 7.-9. klass.
  2) lasteaiarühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt lasteaiateenust saada soovivate laste vanusele ja kooli võimalustele koolieelse lasteasutuse seaduse alusel.

  (2) Lasteaia rühma registreeritud lasteaialaste arv on sõimerühmas kuni 14 last; lasteaiarühmas kuni 20 last ja liitrühmas kuni 18 last. Hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (3) Vajaduse korral võib vallavalitsus kooli direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi, kus laste suurim lubatud arv on väiksem kui teistes rühmades.

  (4) Lapse kooli lasteaia rühmadesse vastu võtmine ja välja arvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

§ 4.   Kooli tegutsemise vorm ja õiguslik seisund

  (1) Kooli tegutsemise vormiks on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, Järva valla õigus- ja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Kool on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat, mis on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Imavere Kool“, sõõri alumisel äärel kiri „Järva vald“. Pitsati keskel kasutatakse Järva valla vappi.

  (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab direktor kooskõlastatult Järva Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

§ 6.   Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

  (1) Kooli põhimääruse kehtestab ja muudab Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele, pedagoogilisele nõukogule ja õppenõukogule.

  (3) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist arvamuse andma vallavalitsus ja vallavolikogu vastav komisjon.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 8.   Hariduse liik ja tasemed

  (1) Hariduse liik on üldharidus.

  (2) Hariduse tasemed on alusharidus ja põhiharidus. Põhikoolis on 1.-9. klass.

§ 9.   Õppekava

  (1) Kool koostab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava, põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel kooli õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument. Õppekava koostamisel arvestatakse kooli arengukava, piirkonna eripära, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

  (2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele, pedagoogilisele nõukogule ja õppenõukogule.

§ 10.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Põhikooli õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. Õppeaasta jaguneb trimestriteks.

  (3) Lasteaiarühmade aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus lähtudes kooli hoolekogu ettepanekust.

§ 11.   Õppekoormus ja päevakava

  (1) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

  (2) Õppeperioodi jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeperioodi algul.

  (3) Kooli päevakavas määratakse kindlaks mängu, õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus.

  (4) Lasteaia tegevus- ja päevakavas määratakse kindlaks mängu, puhkeaja ning paikkonna kultuurilistele omapäradele ja rahvatraditsioonidele toetavate tegevuste järjestus ja ajaline kestus. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

§ 12.   Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine

  (1) Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

  (2) Õpilase arengu toetamiseks annab kool üldist tuge ning hariduslikust erivajadusest tulenevalt tõhustatud ja erituge.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilaste klassis ja rühmas õppe ja kasvatuse korraldamisel ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmisel või üleviimisel ning klassist või rühmast väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustest ja korrast.

§ 13.   Raamatukogu

  (1) Järva Vallaraamatukogu struktuuriüksus Imavere raamatukogu täidab teeninduspiirkonnas kooliraamatukogu ülesannet.

  (2) Imavere raamatukogu toetab trükiste ja teiste teavikute hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendab õpilaste iseseisva õppimise ja teabe hankimise oskust, kultuuri- ja lugemishuvi.

  (3) Raamatukogust õpikute laenutamise korraldus on sätestatud kooli kodukorras.

§ 14.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib korraldada õppekavaväliste tasuta ja tasuliste huviringide ning pikapäevarühma tegevust ja organiseerida üritusi.

  (2) Õppekavavälise tegevuse kulusid võib katta õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 15.   Lasteaialaste, õpilaste ja vanemate õigused

  (1) Lasteaialapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning alushariduse omandamisel õpetajate ja tugispetsialistide igakülgsele abile ja toetusele.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täita õpiülesandeid;
  2) õppida arengut toetavas, turvalises ja tervisekaitse nõuetele vastavas õppekeskkonnas ning saada tugispetsialistide teenust;
  3) võtta osa õppekavavälisest tegevusest ning kasutada selleks tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt kooli kodukorras sätestatule;
  4) kuuluda õpilasesindusse ja seda valida ning osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  5) olla valitud kooli hoolekogusse;
  6) saada sõidu- ja muid soodustusi õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) saada õppeperioodi algul teavet õppeperioodi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest.

  (3) Lasteaialapse vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda kooli kodukorra, õppe- ja päevakavaga ning saada teavet töökorralduse kohta;
  4) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
  5) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või kooli üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole.

  (4) Õpilasel ja tema vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ja hinnete ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, hoolekogu, vallavalitsuse, kooli üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole.

§ 16.   Õpilaste ja vanemate kohustused

  (1) Õpilasel on kohustus:
  1) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes ja täita õpiülesandeid;
  2) järgida ja täita kooli kodukorda;
  3) täita mõjutusmeetmeid ja kasutada kokkulepitud tugimeetmeid;
  4) osaleda arenguvestlusel;
  5) hoida kooli kasutuses olevat vara;
  6) täita teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid õpilase kohustusi.

  (2) Õpilase vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) arvestama ennekõike lapse võimeid ning kalduvusi ja vajadusel küsima nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega ning tegema kooliga koostööd põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  4) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
  5) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  6) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

  (3) Lasteaialapse vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks koolis;
  2) kinni pidama kooli päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) teavitama kooli lapse puudumisest ja selle põhjustest;
  4) tasuma õigeaegselt kooli rahastamisel vanema poolt kaetava osa vallavolikogu kehtestatud määras ja korras.

§ 17.   Õpilaskond, õpilasesindus ja esimese õpilasesinduse valimise kord

  (1) Kooli õpilaskonnal on õigus õpilaselu küsimusi otsustada ja õpilaselu korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega

  (2) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

  (3) Koolis on moodustatud õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilaskonna valitud esindajad. Õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel. Õpilasesinduse põhimääruse koostab ja kiidab heaks õpilaskond lihthäälteenamusega. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

  (4) Õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulub hoolekogu koosseisu.

  (5) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor hiljemalt ühe kuu jooksul õppeaasta algusest, määrates sealjuures tähtaja esindajate esitamiseks. Hiljemalt kahe nädala jooksul valimiste läbiviimise päevast kutsub kooli direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku. Direktor juhatab koosolekut kuni õpilasesinduse juhi valimisteni.

4. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 18.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad (edaspidi õpetajad), tugispetsialistid, abiõpetajad, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab direktor, kooskõlastades koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega.

  (3) Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

§ 19.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada koolis sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö, majanduslik teenindamine ning vallavara korrasolek.

  (3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ning suhtluses lasteaialaste, õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas ja riiklikes õppekavades sätestatud sihiseadest ning alusväärtustest.

  (4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks direktori kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

5. peatükk KOOLIELU JUHTIMINE 

§ 20.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (3) Direktor täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, koolieelse lasteasutuse seadusega ning teiste seadustega ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktidega direktorile pandud ülesandeid.

  (4) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse eest ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktor täidab vallavolikogu ja vallavalitsuse õigus- ja haldusaktidega pandud ülesandeid, sh:
  1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
  2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) kehtestab kooli õppekava;
  4) esitab vallavalitsusele kooli eelarve kava ja eelarve muudatuste ettepanekud;
  5) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  6) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  7) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  8) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  9) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud;
  10) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule vajadusel ettepaneku suurendada lasteaialaste arvu rühmades ja erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  11) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  12) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  13) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  14) kehtestab kooli põhikooli klassidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja korra.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema määratud isik.

§ 21.   Hoolekogu

  (1) Koolil on hoolekogu, mille liikmete valimise kord, volituste kestus ning ülesanded on kehtestatud vallavolikogu määrusega. Hoolekogu täidab ka muudes õigusaktides hoolekogule pandud ülesandeid.

  (2) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (3) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 22.   Pedagoogiline nõukogu ja õppenõukogu

  (1) Kooli lasteaiaõpetajad kuuluvad kooli pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on kooli lasteaia osa õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires põhikooli osa õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, kooliõpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

  (4) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (5) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED, SISEHINDAMINE JA ARENGUKAVA 

§ 23.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle Järva valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Järva valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.

  (4) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

§ 24.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Koolil on Järva valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Kooli rahalised vahendid moodustuvad valla eelarvest, lasteaialaste vanemate poolt kaetavast osast, laekumistest fondidest, sihtasutustelt, annetustest ja kooli põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Kool võib vastu võtta eraldisi fondidest, sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust, tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmise õigusaktides ning vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

  (4) Kooli finantstegevust korraldab direktor.

  (5) Koolil on õigus osutada õppekavaväliseid tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 25.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamise korralduse kehtestab direktor.

  (2) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (3) Kool esitab aruandeid õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (4) Kool esitab vallavalitsusele tegevusaruande, mis on valla majandusaasta aruande üks osa.

§ 26.   Sisehindamine ja arengukava

  (1) Sisehindamisel selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli järjepideva arengu tagamiseks arengukava. Sisehindamise aruanne kõigi viie valdkonna lõikes koostatakse kooli arengukava perioodi viimasel aastal.

  (2) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja vallavalitsusele.

  (3) Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ning põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava ja arengukava uuendamise kord. Arengukava koostamisel ja muutmisel lähtutakse Järva valla arengukavast.

  (4) Arengukava ja selle muudatused valmistab ette kooli direktor koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, pedagoogilise nõukoguga ja õppenõukoguga. Arengukava ettevalmistamisse võib kaasata eksperte väljastpoolt kooli.

  (5) Arengukava kinnitab vallavolikogu. Kooli direktor annab arengukava täitmisest aru vallavolikogu kehtestatud korras.

7. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 27.   Järelevalve

  (1) Kooli tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 28.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab vallavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- ja linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli põhikooli osa korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus tagavad tegevuse lõpetanud kooli lasteaialastele ja õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus lasteaias või koolis.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määrus nr 43 „Imavere Põhikooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määrus nr 40 „Imavere Lasteaia Mõmmi põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 30.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json