Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.07.2023, 17

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.06.2023 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruses nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „vastuvõtta“ sõnadega „vastu võtta“;
  2) paragrahvi 16 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada teenust vajaval isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks.
(2) Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada isikul, kellel füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistus isikliku või ühissõiduki kasutamisel.
(3) Sotsiaaltransporditeenuse osutaja tagab vajadusel teenuse saaja abistamise sõidukisse sisenemisel ja väljumisel. Teenuse osutajaga lepitakse kokku teenuse sisu ja maht ning muud tingimused.
(4) Sotsiaaltransporditeenuste osutamist korraldab valitsus.
(5) Sotsiaaltransporditeenus on tasuline teenus. Teenuse saaja tasub teenuse eest arve alusel teenuse osutajale.
(6) Sotsiaaltransporditeenuse hinnad kehtestab valitsus korraldusega.
(7) Teenuse saamiseks peab teenust vajav isik või tema hooldust tagav isik esitama sotsiaalteenistusele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne teenuse vajadust taotluse mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e-postiga).
(8) Teenust taotlev isik teavitab vastutavat sotsiaaltöö spetsialisti teenust vajava isiku erivajadusest, millega tuleb transportimisel arvestada.
(9) Kui sotsiaaltransporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja soovib taotleda linna osalust teenuste eest tasumisel, siis esitab ta taotluse sotsiaalteenistusele.
(10) Sotsiaaltransporditeenuse määramiseks hindab vastav sotsiaaltöö spetsialist isiku abivajadust taotletava sotsiaaltransporditeenuse järele.
(11) Sotsiaaltransporditeenuse määramisest võib keelduda juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta käesoleva paragrahvi tingimustele.“;
  3) paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad „Raske ja sügava puudega lapse“ sõnadega „Suure hooldus- ja abivajadusega lapse“;
  4) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse sõnad „Raske ja sügava puudega lapse“ sõnadega „Suure hooldus- ja abivajadusega lapse“;
  5) paragrahvi 20 lõiget 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: „(3) Teenuse osutamise vajadust hindab lastekaitsespetsialist lapse heaolust lähtuvalt. Otsuse paigutada lapse olulisi huve arvestades asendushooldusteenusele teeb valitsus korralduse või sotsiaaltöö spetsialisti otsuse alusel.“;
  6) paragrahvi 30 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: „6) lastelaagri maksumuse osaline hüvitamine.“;
  7) paragrahvi 31 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lapse sünnitoetust määratakse lapsevanemale tingimusel, et:
1) lapsevanemate rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla-Järve linn, sh ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla-Järvel vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja teise vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on sünnitoetuse taotluse esitamise päeval Kohtla-Järve linn;
2) laps on toetuse taotlemise hetkel registreeritud linnaelanikuks.
(11) Juhul kui üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla-Järve linnas vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja teine lapsevanem ei ole sünnitoetuse taotluse esitamise päeval rahvastikuregistrijärgselt linnaelanik, makstakse sünnitoetust 50% lapse sünnikuupäeval kehtinud määrast.
(12) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 11 sätestatud nõuded lapsevanematele laienevad ka lapsendajatele, füüsilisest isikust eestkostjatele ja lapse hoolduspere vanematele, kui lapsevanem ei ole sünnitoetust saanud.
(13) Üksikvanemale, üksinda lapsendajale, üksinda eestkostjaks olevale füüsilisele isikule ja lapse hoolduspere üksikvanemale laieneb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 11 sätestatud nõuetest ainult nõue omada rahvastikuregistrijärgne elukoht Kohtla-Järvel vähemalt kuus kuud enne lapse sündi.
(2) Lapse sünnitoetus makstakse välja kolmes osas:
1) pärast lapse sündi;
2) lapse üheaastaseks saamisel;
3) lapse kaheaastaseks saamisel.
(3) Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele. Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatud vanuse täitumisel makstakse toetus taotleja poolt esitatud arveldusarvele hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast uue taotluse esitamist.
(4) Toetuse teine osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksikvanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistrijärgselt katkematult Kohtla-Järve elanikud alates lapse sünni registreerimisest kuni lapse üheaastaseks saamiseni. Toetuse kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksikvanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistrijärgselt katkematult Kohtla-Järve elanikud alates lapse sünni registreerimisest kuni lapse kaheaastaseks saamiseni.“;
  8) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse arv „3“ arvuga „1,5“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määruse § 1 punkti 6 rakendatakse alates 1. maist 2024. a.

  (2) Määruse § 1 punkti 7 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023. a.

Eduard Odinets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json