HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi Kunstikooli põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2012, 13

Viljandi Kunstikooli põhimäärus

Vastu võetud 29.02.2008 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, § 22 lõike 1 punkti 34, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 ja huvikooli seaduse alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Mõiste

  Viljandi Kunstikool (edaspidi kunstikool) on haridusasutus, mis tegutseb eelkõige noorsootöö valdkonnas ning loob võimalusi kunstialase huvihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

§ 2.   Kunstikooli õiguslik seisund

  (1) Kunstikool on Viljandi linna munitsipaalhuvikool, mille kõrgemaks organiks on Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

  (2) Kunstikoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted.

  (3) Kunstikool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Kunstikoolil on oma sümboolika, pitsat ja tegevuseks eraldatud vara ning ruumid.

§ 3.   Õppetöö aeg ja keel

  (1) Õpe kunstikoolis toimub õppuri tööst, alus-, üld-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kunstikooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 4.   Täielik nimi ja asukoht

  (1) Kunstikooli täielik nimetus on Viljandi Kunstikool.

  (2) Kunstikooli aadress on Männimäe tee 26, 71009 Viljandi, Eesti Vabariik.

2. peatükk TEGEVUSPIIRKOND, PÕHITEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Kunstikooli tegevuspiirkond

  Kunstikooli tegevuspiirkonnaks on Viljandi linn ja vastavalt lepingutele teiste omavalitsuste haldusterritoorium.

§ 6.   Kunstikooli eesmärk

  Kunstikooli eesmärgiks on lastele ja noortele võimaluste loomine kunstialase huviharidusega tegelemiseks ning noore kujunemise toetamine hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

§ 7.   Kunstikooli ülesanded

  (1) Kunstikooli ülesandeks on noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, professionaalse kunstihariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ning kohaliku kultuurielu edendamine.

  (2) Kunstikool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata:
  1) korraldada tasulisi koolitusi;
  2) korraldada näitusi ja teisi kultuurisündmusi;
  3) koostada ja anda välja õppevara;
  4) rentida välja ruume ja õppevahendeid;
  5) osutada tasulisi teenuseid.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 8.   Direktor

  (1) Kunstikooli tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi linnavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ning lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (5) Direktor on kunstikooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (6) Direktor:
  1) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
  2) teeb kunstikooli kasuks Viljandi linna nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks ning mis on kooskõlas seaduste ning linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidega;
  3) valdab, kasutab ja käsutab kunstikooli vara;
  4) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) on üheks osapooleks kollektiivlepingu sõlmimisel;
  6) kinnitab kunstikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  7) kinnitab koolitöötajate ametijuhendid;
  8) kinnitab kunstikooli õppekava ja tunniplaanid;
  9) kuulutab välja avaliku otsingu koolitöötaja vaba ametikoha täitmiseks;
  10) juhatab kunstikooli õppenõukogu;
  11) koostab eelarveprojekti ja esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks, linnavalitsusele kooskõlastamiseks ning linnavolikogule kinnitamiseks, samuti eelarve täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
  12) esitab vähemalt kord aastas kunstikooli tegevuse aruande kunstikooli hoolekogule ja linnavalitsusele;
  13) tagab seaduste ja muude seadusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) kannab vastutust kunstikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  15) teeb ettepaneku linnavalitsusele koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks;
  16) lahendab muid seadusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

§ 9.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on kunstikooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine ning mille liikmeteks on kõik õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tegutsemise korra aluseks on haridus- ja teadusministri 29.05.2000 määrus nr 14 „Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord” 3. peatükk.

§ 10.   Hoolekogu moodustamine ja töökord

  (1) Kunstikooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab linnavalitsus kunstikooli hoolekogu, mille liikmeteks on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate, linnavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja õppurite esindajad. Hoolekogu on viie- kuni üheksaliikmeline.

  (2) Kunstikooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kunstikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga linnavalitsusele;
  3) kuulab ära kunstikooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga linnavalitsusele;
  4) teeb ettepanekuid kunstikooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid kunstikooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (3) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 11.   Õppekorralduse alused

  (1) Kunstikool koostab oma eripära ja võimalusi arvestava õppekava, mis realiseerub igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava, ainekavade ja tööplaanide kaudu.

  (2) Õppekorralduse aluseks on õppekava, mis sisaldab:
  1) õppe eesmärke ja kestust;
  2) õppeainete loendit;
  3) ainekavasid.

  (3) Õpperühma täituvuse normid ja moodustamise alused on määratud kunstikooli õppekavaga kooskõlas vastavate normatiivdokumentidega ning kinnitatakse linnavalitsuse poolt.

  (4) Kunstikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme, sealhulgas õppetunde individuaal- ja rühmatundidena, esinemisi, laagreid, võistlusi, jne.

  (5) Õpetus kunstikoolis põhineb õppuri individuaalsete erinevuste arvestamisel.

  (6) Õppuri teadmisi ja oskusi hinnatakse õppeperioodi lõpul, samuti näitustel, arvestustel, lõputöödel, mille hulk ja põhinõuded on määratud õppekavaga.

  (7) Õppuri kursuse- ja lõputunnistusele kantavad hinded lähtuvad kunstikooli poolt kinnitatud hindamise korrast.

  (8) Kunstikooli lõpetajaks loetakse õppur, kes on tulemuslikult ja täies mahus täitnud kunstikooli õppekava.

  (9) Õppuril, kellel puudub võimalus osaleda õppetöös kunstikooli õppekavaga määratud mahus, on võimalus olla vabakuulaja, s.t õppida põhiõppest erinevatel tingimustel, mille kehtestab kunstikooli õppenõukogu.

  (10) Kunstikooli õppekavast erinevatel tingimustel õppivatele õppuritele otsustab tunnistuse andmise korra ja tingimused õppenõukogu.

  (11) Kunstikooli lõpetajaks loetakse õppur, kes on täies mahus täitnud kunstikooli õppekava.

  (12) Kunstikooli lõpetamist tõendab kunstikooli lõputunnistus, milles kajastatakse kunstikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 12.   Õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil ning koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (2) Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks, kus lisaks korrapärasele õppetööle toimuvad praktikad, seminarid ja arvestused.

  (3) Õppevaheaegade aja ja kestuse kinnitab kunstikooli direktor käskkirjaga.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 13.   Kunstikooli töötajad

  (1) Kunstikooli töötajad on õpetajad ning teised koolitöötajad.

  (2) Õpetajate ülesanne on luua tingimused õppurite õpetamiseks ja kasvatamiseks, mis tugineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õppurite ja nende kodudega.

  (3) Töötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse käesolevas põhimääruses, ametijuhendites ja töölepingutes.

  (4) Koolitöötajatel on õigus ja kohustus:
  1) töötada vastutustundega ja plaanipäraselt arvestades kehtivaid ainekavasid;
  2) säilitada ja täiendada oma kvalifikatsiooni vastavalt areneva muusikaalase hariduse nõutele ja kooli eripärale;
  3) hoolitseda õppuritee võimetekohase arengu eest üksteisemõistmise ja loomingulise suhtlemise kaudu;
  4) vastutada õppematerjalide ja vahendite eest, nende täiendamise ja hooldamise eest;
  5) täiendada, hooldada ja muretseda õppetööks vajalike õppematerjale;
  6) võtta osa õppurite hindamisest ja esinemisest ning õppetööga seotud organite tööst, kui ta on nende koosseisu valitud või määratud;
  7) võtta osa atesteerimisest ning kvalifikatsiooni tõstmiseks korraldatud seminaridest ja õppepäevadest.

  (5) Õpetaja ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja tingimustele.

  (6) Õpetaja vaba ametikoht täidetakse avaliku otsingu korras.

  (7) Muude koolitöötajate ülesanne on tagada kunstikooli häireteta töö ja majandamine ning aidata kaasa soodsa õpikeskkonna loomisele.

  (8) Koolitöötajate töölevõtmine, töökoormuste või -tingimuste muutmine, töölt vabastamine, puhkusele lubamine jm töötamist puudutavad asjaolud vormistatakse direktori käskkirjaga vastavuses ametijuhendi ja käesoleva põhimäärusega.

§ 14.   Õppurite vastuvõtmine ja väljaarvamine

  (1) Kunstikooli õppuriteks võetakse vastu lapsevanema (eestkostja või hooldaja) kirjaliku avalduse alusel ning kunstikooli vastuvõtu eeskirja kohaselt.

  (2) Õppurite vastuvõtt kunstikooli vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (3) Õppur arvatakse kunstikoolist välja, kui ta:
  1) rikub järjepidevalt kunstikooli põhimäärust ja kodukorda;
  2) ei täida kunstikooli juhtkonna poolt ja –pädevuse piires antud korraldusi;
  3) puudub mõjuva põhjuseta õppetööst kahe kuu vältel;
  4) õppetöös on võlgnevused;
  5) õppetasu ei ole tasutud kahe kuu vältel;
  6) soovib lahkuda omal soovil lapsevanema (eestkostja või hooldaja) avalduse alusel.

  (4) Õppurite nimekirjast kustutamise aluseks on:
  1) lapsevanema (eestkostja või hooldaja) kirjalik avaldus;
  2) õppenõukogu otsus;
  3) direktori otsus.

  (5) Kunstikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga, millest informeeritakse õppurit ja lapsevanemaid (eestkostjaid või hooldajaid).

  (6) Kunstikool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

§ 15.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu kunstikooli õppetööga seotud küsimuste lahendamisel;
  2) saada kunstikoolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  3) osaleda klubides, stuudiotes ja muudes ühendustes, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kunstikooli tegevuse ja taotlustega;
  4) tervise kaitsele ja õppekavale vastavale tegevusele kunstikoolis viibimise ajal;
  5) kasutada kunstikooli sümboolikat;
  6) saada teavet kunstikooli, Viljandi linna, Viljandi maakonna ja Eesti Vabariigi kunstialase korralduse, konkursside ja teiste kunstisündmuste kohta;
  7) tutvuda kunstikoolis temale ettenähtud õppekavaga, koormuste ja esitatavate nõuetega enne õpingute alustamist või jätkamist;
  8) kasutada heaperemehelikult kunstikooli inventari, varustust ja vara;
  9) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses;
  10) lahkuda omal soovil kunstikoolist vastavalt kehtestatud korrale.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) osalema regulaarselt õppetöös;
  2) teavitama kunstikooli pikemaajalisest puudumisest;
  3) järgima kunstikooli põhimäärust ja täitma kodukorda;
  4) osalema eksamitel, arvestustel, praktikal, näitustel jt üritustel nii koolis kui ka selle esindajana väljaspool kooli kooskõlas autorikaitse seadusega;
  5) kandma materiaalset vastutust õppuri käsutusse antud kunstikooli vara eest. Alaealise õppuri puhul kannab materiaalset vastutust lapsevanem (eestkostja või hooldaja), täiskasvanud õppur isiklikult vastavalt seadusandlusele.

6. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE 

§ 16.   Vara

  (1) Kunstikooli vara moodustavad Viljandi linnalt valdamiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kunstikooli vara omanik on Viljandi linn.

  (3) Kunstikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud eeskirjade alusel.

§ 17.   Finantseerimine

  (1) Kunstikooli eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik kulud ja tulud.

  (2) Kunstikooli tulud moodustuvad:
  1) eraldistest linna- ja riigieelarvest;
  2) laekumistest sihtasutustelt;
  3) annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
  4) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus ning soodustused kehtestab linnavolikogu;
  5) tulust õppekavavälistest tasulistest tegevustest;
  6) muudest seadusega lubatud laekumistest.

  (3) Kunstikooli kulud kaetakse linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel.

  (4) Hoolekogu poolt läbiarutatud eelarve projekti kooskõlastab linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

  (5) Kunstikooli õpetajatele ja muudele koolitöötajatele määrab palga kunstikooli direktor vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (6) Kunstikooli finantstegevust juhib direktor.

§ 18.   Asjaajamine

  (1) Kunstikoolil on õigusaktidega nõutav dokumentatsioon.

  (2) Kunstikool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

7. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 19.   Järelevalve teostamise kord

  (1) Kunstikooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem. Järelevalve läbiviimise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (2) Kunstikooli tegevuse, raha ja varade kasutamise kontrolli teostab linnavalitsus seadusega ettenähtud korras.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Kunstikooli ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

  (1) Kunstikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Kunstikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda peale õppeperioodi lõppu ning otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele (eestkostjatele või hooldajatele), koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

  (3) Tegevuse lõpetanud kunstikooli õigused ja kohustused lähevad üle linnavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 21.   Põhimäärusega määratlemata küsimused

  Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab kunstikooli juhtkond koos hoolekogu ja linnavalitsusega.

§ 22.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimäärust muudab linnavolikogu.

§ 23.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 28.01.2005.a määrus nr 91 „Viljandi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine”.

§ 24.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Karl Õmblus
Linavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json