Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Päevakeskuse Käo põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 11

Päevakeskuse Käo põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2006 nr 55
jõustumine 26.06.2006

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Päevakeskus Käo (edaspidi asutus) on Tallinna linna segatüüpi hoolekandeasutus (päevahoiu ja rehabilitatsiooni keskus ning tugikodu), mille ülesandeks on raske ja sügava puudega psüühiliste erivajadustega ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele (edaspidi kliendid) sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine.

 (2) Asutuse ametlik nimi on: Päevakeskus Käo.

 (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Käo tn 53, 11317 Tallinn.

 (4) Asutus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) hallatav asutus, kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

 (5) Asutusel on alaeelarve, arvelduskontod pankades, oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel ja tema struktuuriüksustel võib olla oma sümboolika.

 (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekul.

 (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

 (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuametiga õigus moodustada struktuuriüksusi, mida juhivad juhatajad, kes alluvad otse direktorile.

 (2) Asutuse ülesannete elluviimine toimub erinevate osakondade tegevuse kaudu. Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised üksused:
 1) laste päevakeskus aadressil Käo tn 53;
 2) täiskasvanute päevakeskus aadressil Pae tn 37/Võidujooksu tn 18;
 3) täiskasvanute tugikodu Pae tn 37/Võidujooksu tn 18;
 4) täiskasvanute intervallhoolduse keskus aadressil Pae tn 37/Võidujooksu tn 18.

§ 3.  Eesmärk

 (1) Asutuse tegevuse eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetseid sotsiaalteenuseid turvalises ja loovas arengukeskkonnas nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks.

 (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
 1) koostab rehabilitatsiooniplaane ja osutab rehabilitatsiooniteenuseid;
 2) osutab klientide tegevusvõime arendamiseks/säilitamiseks vastavate erialaspetsialistide osavõtul sotsiaal- ja sellega seonduvaid teenuseid;
 3) korraldab klientidele iseseisvumis- ja toimetulekuõpetust;
 4) kaasab kliente töösarnasesse tegevusse puuetega inimeste töölerakendamise metoodika rakendamise kaudu;
 5) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
 6) algatab ja osaleb hoolekande arendusprojektides;
 7) korraldab asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
 8) kirjastab ja levitab asutuse tegevusega seotud õppe- ja infotrükiseid;
 9) levitab klientide sotsiaalteenuste süsteemi edendamiseks uusi praktilisi meetodeid ja mudelid;
 10) korraldab sotsiaalsektoris ja selle sidusvaldkondades töötavate inimeste täienduskoolitust;
 11) arendab kontakte ja koostööd sarnaste asutuste ning organisatsioonidega oma tegevuskvaliteedi tõstmiseks.

§ 4.  Teenused

 (1) Asutus osutab järgmisi teenuseid:
 1) päevahoiuteenus lastele ja täiskasvanutele;
 2) sotsiaalnõustamine;
 3) intervallhooldus täiskasvanutele;
 4) tugikoduteenus täiskasvanutele;
 5) igapäevaelu toetamise teenus;
 6) rehabilitatsiooniteenused;
 7) eripedagoogiline korrektsioonitöö eelduste loomiseks täiskasvanute jätkuõppeks;
 8) isikliku abistaja teenus;
 9) tugiisikuteenus.

 (2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib asutus osutada puuetega isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks, ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks, arendamiseks ja soodsa keskkonna kujundamisele suunatud, muid iseseisvat toimetulekut parandavaid teenuseid.

 (3) Eesmärgist tulenevalt võib asutus osutada tasulisi teenuseid.

§ 5.  Vara ja vahendid

 (1) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna linna õigusaktides kehtestatud korras.

 (2) Asutuse kulud katab Tallinna linn. Asutuse eelarves nähakse ette vajalikud vahendid ja planeeritakse tulu tasuliste teenuste osutamisest. Ameti poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel asutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks.

 (3) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Asutust juhib direktor. Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja.

 (2) Direktor oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:
 1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
 5) esitab asutuse eelarve projekti, asutuse alaeelarve ning eelarve täitmise aruande vastavalt linna õigusaktides kehtestatud korrale;
 6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 7) kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja;
 8) teavitab sotsiaal- ja tervishoiuametit eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;
 9) täidab muid ülesandeid.

 (3) Asutuse direktorit asendab direktori asetäitja või sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 7.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

 (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib sotsiaal- ja tervishoiuamet.

 (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Tallinna õigusaktidele tsentraliseeritult sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt.

 (3) Asutus koostab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

 (4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.  Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga sotsiaal- ja tervishoiuametile.

 (3) Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

§ 9.  Määruse osaline kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 15. mai 1998 määruse nr 29 „Tallinna Liitpuuetega ja Sügavate Vaimupuuetega Laste Rehabilitatsioonikeskuse nime muutmine ja põhimääruse kinnitamine" punktiga 2 kinnitatud Päevakeskus Käo põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. juunil 2006.

Jüri Ratas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär