Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Liikumispuudega inimeste liikumisteede tähistamise ja tähiste paigaldamise juhend

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 14

Liikumispuudega inimeste liikumisteede tähistamise ja tähiste paigaldamise juhend

Vastu võetud 21.06.2006 nr 56
jõustumine 26.06.2006

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 166, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002 määruse nr 14 "Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes" § 2 lg 1 p 6 ja § 9 lg-tega 1 ja 3 ning Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1.
(Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011)

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Liikumispuudega inimeste liikumisteede tähistamise ja tähiste paigaldamise juhend (edaspidi juhend) sätestab nõuded liikumispuudega inimeste liikumisteede tähistamisele, kasutatavatele märgistustele ning märgistuse paigaldamisele Tallinna teedel ja tänavatel, väljakutel ja parkides.

  (2) Juhend on juhindumiseks liikumispuudega inimestele ning tähiste paigaldajatele.

  (3) Juhendi täitmisel tuleb lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määrusega nr 14 "Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes" kehtestatud nõuetest.

§ 2.   Ratastooliga liiklejate liikumisteede tähistamine

  (1) Liikumispuudega inimeste turvalisuse tagamiseks ning informatsiooni edastamiseks liikumisteede läbitavuse kohta, paigaldatakse liikumisteedele juhendi § 5 sätestatud tähised.

  (2) Liikumisteed tähistatakse vastavalt tee seisundile ning läbipääsetavusele. Liikumistee suuna muutumisel kasutatakse juhendi § 5 punktis 1 sätestatud märgistusel suunavaid nooli, mis kantakse liikumisteede märgistusele.

§ 3.   Liikumisteede märgistus

  (1) Liikumisteed, mis on liikumispuudega inimestele iseseisvalt läbitavad, tähistatakse juhendi § 5 punkti 1 kohaselt. Tähis on 200 mm küljepikkusega roheline ruut, milles on ratastooliga inimese valge kujutis.

  (2) Liikumisteed, mille läbimine on liikumispuudega inimestele iseseisvalt raskendatud või on läbimatud, tähistatakse juhendi § 5 punkti 2 kohaselt. Tähis on 200 mm küljepikkusega kollane ruut, milles on ratastooliga inimese ja abilise valge kujutis.

  (3) Liikumisteed, mis on liikumispuudega inimestele läbimatud, tähistatakse juhendi § 5 punkti 3 kohaselt. Tähis on 200 mm küljepikkusega roheline ruut, milles on ratastooliga inimese valge kujutis, millele on kantud peale diagonaalselt punane kaldkriips.

  (4) Liikumisteed, mis on tähistatud käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt on ratastooliga või tugiraami abil liikujatel lubatud liikuda üksnes koos saatjaga.

  (5) Liikumisteed, mis on tähistatud käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt, ei ole lubatud liikumistee ohtlikkuse tõttu ratastooli või tugiraami abil liikujatel neid läbida.

§ 4.   Liikumisteede tähistuse tehnilised nõuded ja paigaldamine

  (1) Tähised paigaldatakse arvestusega, et need oleksid liikumispuudega inimestele nähtavad.

  (2) Tähised peavad olema pimedal ajal valgustatud ja nähtavad. Tähistuse valgustatus tagatakse tänavavalgustuse või tähise lähedusse paigaldatud kohtvalgusti abil.

  (3) Tähised paigaldatakse üldjuhul 2 kuni 2,5 meetri kõrgusele tänavavalgustuse posti või muu tugiposti külge.

  (4) Tähiste paigaldamist korraldab Tallinna Kommunaalamet.

§ 5.   Tähiste kujundid

  Juhendis kasutatakse järgmiseid tähiseid:
  1) juhendi § 3 lõikes 1 kasutatavad tähised:
,
,;
  2) juhendi § 3 lõikes 2 kasutatav tähis:
;
  3) juhendi § 3 lõikes 3 kasutatav tähis: .

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. juunil 2006.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json