ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 17

Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend

Vastu võetud 14.06.2006 nr 53
jõustumine 01.07.2006

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 6 ja § 14 lõike 31 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra punktidega 3.3.1 ja 3.3.2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega diferentseeritakse Tallinna ühiskanalisatsiooni juhitud reovee tasu lähtuvalt reoainete kontsentratsioonist ärajuhitavas reovees.

§ 2.   Mõisted

  (1) Reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi.

  (2) Reostusgrupp (RG) - reoainete ja ohtlike ainete piirkontsentratsioonide vahemik.

  (3) Lähtuvalt reoainete ja ohtlike ainete kontsentratsioonist kuulub reovesi kaheksasse reostusgruppi(RG-1 kuni RG-8) vastavalt lisale:
  1) esimene reostusgrupp (RG-1) - tinglikult puhtad reoveed, kui nende reostusaste on grupi piirväärtuste piires;
  2) teine reostusgrupp (RG-2) - elu-ja ametkondlikus veetarbimises tekkinud olmereoveed reoveed, kui nende reostusaste on grupi piirväärtuste piires;
  3) kolmas reostusgrupp (RG-3) - tööstuse-tootmise veetarbimises tekkinud reoveed, kui nende reostusaste on grupi piirväärtuste piires;
  4) neljas kuni kaheksas reostusgrupp (RG-4 kuni RG-8) - kõik reoveed, mille reostusaste ületab Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi.

§ 3.   Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimiseks määratakse kliendi reovesi reostusgruppi (RG) vastavalt reo- või ohtliku aine kontsentratsioonile kooskõlas käesoleva määruse lisaga.

§ 4.   Reostusgrupi määramine

  (1) Reostusgrupp RG-1 kuni RG-3 määratakse kliendile vee-ettevõtja poolt eksperthinnanguga. Lahkarvamuse korral korrigeeritakse reostusgrupp reovee analüüside alusel. Reovee analüüside võtmine toimub Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas kehtestatud Tallinna ühiskanalisatsiooni juhitud reovee reoainesisalduse kontrollimise korra kohaselt.

  (2) Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud reostusnäitajate piirväärtusi ületavale reoveele määratakse reostusgrupp RG-4 kuni RG-8 reovee analüüsi tulemuste põhjal reostusnäitaja suurima väärtuse alusel.

§ 5.   Reovee ärajuhtimise tasu määratakse lähtuvalt kliendi reovee reostusgrupist.

§ 6.   Ülenormatiivse reostuse tasu määramine

  (1) Reostusgruppidesse RG-4 kuni RG-8 kuuluvale reoveele määratakse ülenormatiivse reostuse tasumäärad järgmiselt:
  1) reostusgrupi RG-4 - 15% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;
  2) reostusgrupi RG-5 - 20% reostusgrupi.RG-1 tasumäärast;
  3) reostusgrupi RG-6 - 35% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;
  4) reostusgrupi RG-7 - 60% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;
  5) reostusgrupi RG-8 - 110% reostusgrupi RG-1 tasumäärast.

  (2) Ülenormatiivse reostuse tasu kehtestatakse linnavalitsuse poolt koos veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamisega.

  (3) Ülenormatiivne reostuse tasu määratakse reovee proovivõtu kuu ja kahe järgneva kuu eest.

§ 7.   Ülenormatiivse reostuse tasust vabastamine

  (1) Klient vabastatakse ülenormatiivse reostuse tasust:
  1) ülenormatiivse reostuse tasu määratud aja möödumisel;
  2) alates kuust, millal võetud reovee proovi analüüsi tulemuste kohaselt reovee reostusnäitajate väärtus vastas vee-ettevõtja ja kliendi vahelisele ühisveevärgist vee võtmise ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise lepingus sätestatule;
  3) kliendi poolt täiendavate meetmete rakendumisel reovee ülereostuse likvideerimisel või põhjendatud taotlusel, mis on määratav kontrolliga ja mille kohta on vee-ettevõtja koostanud vastava akti või andnud aktsepti.

§ 8.   Reostusgrupi RG-8 reostusnäitajate piirväärtust ületava kliendi reovee korral on vee-ettevõtjal õigus katkestada kliendi kinnistu varustamine veega, sulgeda kanalisatsioon või rakendada kuni viiekordset RG-8 ülenormatiivse teostuse tasumäära.

§ 9.   Ühiskanalisatsioonirajatiste kahjustamisel või puhastusprotsessis häirete tekkimisel RG-8 reostusnäitajate piirväärtust ületava kliendi reovee poolt on vee-ettevõtjal õigus esitada nõue kõigi ülemäärase reostuse ja rajatiste kahjustuste likvideerimiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks kalkulatsiooni alusel.

§ 10.   Reoaine või ohtliku aine leidmisel kliendi kinnistu reoveest, mille kohta puudub antud ühiskanalisatsiooni võrgus kinnitatud piirväärtused või mille kohta pole klient oma taotluse alusel saanud eelnevaltreovee väljalasketingimusi (sh piirväärtust), rakendatakse analoogselt RG-8 reostusnäitajate piirväärtust ületava reovee juhtumiga.

§ 11.   Kui kinnistul on mitu reovee ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni, siis proovid võetakse igast ärajuhtimise kontrollkaevust ja määratakse reostusnäitajad igale ärajuhtimisele. Ülenormatiivse reostuse ilmnemisel määratakse tasu suurima reostusastme järgi.

§ 12.   Kui kinnistul on kaks või enam eraldatud veevärgisüsteemi eraldi arvestitega ja ka eraldatud kanalisatsioonisüsteemid reovete ärajuhtimiseks, siis on kliendi initsiatiivil kooskõlastatult vee‑ettevõtjaga võimalik määrata reostusastmed ja võimalik ülenormatiivne tasu reovee ärajuhtimisele eraldi.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2006.

Jüri Ratas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa Reoainete kontsentratsioonid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json