HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 20

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.12.2006 nr 109
jõustumine 01.01.2007

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linnale (edaspidi linn) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Rühmad

  (1) Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (2) Laste arv rühmas on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last.

  (3) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhatajal õigus suurendada laste arvu sõimerühmas kuni 2 lapse võrra, lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ning liitrühmas kuni 2 lapse võrra.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010; Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)

  (4) Kui linnas on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasoleva lasteasutuse üldkohtade arv, luuakse soovijatele võimalus saada lasteasutuses osaajaline koht, laste arvu suurendatakse rühmades 2 lapse võrra osaajalise koha arvelt.

  (5) Laste arv erirühmas on järgmine:
  1) kehapuudega laste rühmas kuni 12 last;
  2) tasandusrühmas, kus käivad spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last;
  3) arendusrühmas, kus käivad vaimse alaarenguga lapsed, kuni 7 last;
  4) meelepuudega laste rühmas kuni 10 last;
  5) liitpuudega laste rühmas kuni 4 last;
  6) pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas kuni 4 last.

  (6) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

  (7) Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (8) Eri-ja sobitusrühmade ning ööpäevase tööajaga rühmade avamise ja sulgemise vajaduse otsustab haridusameti juhataja.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010; Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)

§ 3.   Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise taotlemise, vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peetakse haridusameti Koolieelsete lasteasutuste laste vastuvõtu taotluste ja lasteasutustes käivate laste infosüsteemis (edaspidi infosüsteem).

§ 4.   Teave vabadest kohtadest

  Lapse vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab lasteasutusest, haridusametist, haridusameti veebilehelt ja infosüsteemi portaalist (edaspidi portaal) informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutustes.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256 kinnitatud Tallinna linna haldusterritoorium.

2. peatükk LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTU TAOTLEMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 6.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemine ja andmete infosüsteemi kandmine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010; Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)

  (2) Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).

  (3) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele nõustamiskomisjoni otsuse.

  (4) Direktor sisestab vastuvõtu taotluse alusel andmed infosüsteemi ning väljastab vanemale infosüsteemi kandmisest väljatrüki.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (5) Vanem saab lõikes neli toodud toimingut teostada portaalis iseseisvalt.

  (6) Vanemal on võimalus muuta tehtud lasteasutuse koha valikuid. Uue valiku tegemine tähendab eelneva valiku tühistamist, uue vastuvõtu taotluse esitamist ning infosüsteemis muutust tehtud valiku osas.

§ 7.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (2) Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (3) Kui lasteasutuses on infosüsteemi andmetel koht vaba ning kohta soovivad linna laste vanemad ei ole 2 nädala jooksul avaldanud soovi koha saamiseks, võib koha täita väljaspool linna haldusterritooriumi elavate kohta soovivate lastega.

§ 8.   Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood ja toimingud

  (1) Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 1. maist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
(Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010;Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (2) Lasteasutuse direktor koostab 30. maiks infosüsteemist saadud andmete põhjal (vastuvõtu taotluste esitamise aeg, lasteasutuses koha saamise soovitud aeg ja vastuvõtu taotluses esitatud lasteasutuse valikud) avatavate rühmade nimekirjad ja nimetab vabade kohtade arvu.
(Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010;Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (3) Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult, portaalis või vanema nõusolekul e-posti teel alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.
(Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010)

  (4) Vanemal on kohustus vastava teate saamisel aktseptida üks pakkumine 30. maiks kirjalikult, portaalis või e-posti teel.
(Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010)

  (5) Direktor komplekteerib rühmad vanematelt saadud aktseptide alusel 15. augustiks ning kinnitab kolme tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (6) Vastuvõtu taotlejate nimekirjast kustutatakse selle lapse andmed:
  1) kes on saanud koha lasteasutuses;
  2) kelle vanem ei ole määratud tähtajaks esitatud pakkumist aktseptinud;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinn.
(Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010)

  (7) Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjas säilitatakse:
(Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)
  1) lastesõimes ja linnaga lepingu sõlminud eralasteasutuses käivate laste andmed, kuni nad on saanud pakkumise lasteaiast või lasteasutusest;
(Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)
  2) lasteasutuses juba käiva(te) lapse/laste andmed, kui vanem soovib panna oma lapse lasteasutusse, kus juba käib/käivad sama pere laps(ed). Sealjuures kehtib tingimus, et kõigi laste elukohaandmed rahvastikuregistris on samal aadressil, ja vanem esitab lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.
(Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)

  (8) Vabad kohad täidetakse infosüsteemi andmete alusel. Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid lapsi, kuvatakse info vabadest kohtadest haridusameti veebilehel ja portaalis.
(Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010)

§ 9.   Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) (Kehtetu - Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010)
  2) vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel linn;
  3) vanemal on võlgnevus mõnes linna munitsipaallasteasutuses.

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse vanemat kirjalikult, portaalis või vanema nõusolekul e-posti teel.

§ 10.   Lapse lasteasutusse toomine

  (1) (Kehtetu - Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (3) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda haridusameti poole.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

§ 11.   Vabadest kohtadest teavitamine

  (1) Andmed vabadest kohtadest lasteasutustes on nähtavad haridusameti veebilehel ja portaalis.

  (2) Lasteasutuse, kus on eri- või sobitusrühmad, direktor teavitab linna laste nõustamiskomisjoni erivajadustega laste vabadest kohtadest ja nende muutumisest eri- ja sobitusrühmas.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

3. peatükk LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE 

§ 12.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  (3) Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (4) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (5) Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

4. peatükk ASUTATUD LASTEASUTUSE RÜHMADE KOMPLEKTEERIMINE 

§ 13.   Asutatud lasteasutuse rühmade komplekteerimine

  (1) Asutatud lasteasutuse rühmad komplekteerib direktor infosüsteemi andmete alusel. Andmete aluseks on üldine taotluste esitamise ajaline järjestus linnas ning koha soovimise aeg.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010)

  (2) Asutatud lasteasutuses koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult, portaalis või e-posti teel ning vanem peab peale teate saamist lasteasutuses koha saamiseks esitama vastuvõtu taotluse kirjalikult või e-posti teel.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 15.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

  (2) Määruse § 3, § 4, § 6 lõiked 5 ja 6, § 8 lõiked 3, 4, 5 ja 9, § 9 lõike 1 punkt 1, § 11 lõige 1 ja § 13 lõige 2 jõustuvad portaali osas § 3 nimetatud infosüsteemile üleminekul. Infosüsteemile üleminekuni toimub laste arvestuse pidamine vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 18. oktoobri 2002 käskkirjaga nr 380-p kinnitatud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogu kasutamise korrale.
(Tlv m 22.12.2010 nr 107, jõustumine 27.12.2010; Tlv m 30.11.2011 nr 125, jõustumine 05.12.2011)

§ 16.   Rakendussäte

  Lasteasutustes (v.a Tallinna Padriku Lasteaias, Tallinna Rännaku Lasteaias, Tallinna Lasteaias Kaseke, Tallinna Lauliku Lasteaias ja Tallinna Kelmiküla Lasteaias) peatatakse rühmade komplekteerimine kuni sotsiaalministri 25. oktoobri 1999 määrusega nr 64 „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded" kehtestatud tervisekaitse nõuete täitmiseni.
(Tlv m 28.04.2010 nr 40, jõustumine 03.05.2010)

/otsingu_soovitused.json