Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Tallinna linna heakorra eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 28

Tallinna linna heakorra eeskiri

Vastu võetud 22.06.2006 nr 45
jõustumine 01.09.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 alusel, kooskõlas reklaamiseaduse § 2 lg-ga 2, kaubandustegevuse seaduse §-ga 10, liiklusseaduse § 2 lg-ga 25, looduskaitseseaduse §-ga 45, teeseaduse §-dega 2, 3 ja 14, § 25 lg-tega 1, 3 ja 7, ehitusseaduse § 29 lg 1 p-ga 4 ning heakorra tagamiseks.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja eesmärk

  (1) Tallinna heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja Tallinna vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna linna territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Heakorranõuded kehtivad kalmistul ulatuses, mis ei ole vastuolus kalmistu olemusega ja tingimusel, et Tallinna kalmistute kasutamise eeskirjas ei ole sätestatud teisiti.
(Tvk m 06.05.2010 nr 24, jõustumine 01.01.2011)

  (4) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga, Tallinna kaevetööde eeskirjaga, Tallinna linna avaliku korra eeskirjaga, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Tallinna linna haljastute klassifikatsiooni ja hoolduse nõuetega, puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste ja korraga ning teiste õigusaktidega.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 2.   Mõisted:

  (1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatava supelranna ja -koha määratlevad ja tähistavad linnaosade valitsused.

  (4) Puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel.
(Tvk m 17.11.2011 nr 37, jõustumine 25.11.2011)

  (5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

  (6) Eraldiseisev trammitee on trammitee, mis asub sõiduteest eraldi ja kus teiste sõidukite liiklemine ei ole võimalik.

  (7) Heakorratööd on tolmu, liiva, jäätmete, talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje tegemine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  (8) Rasked ilmaolud on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  (9) Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda.

  (10) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.

2. peatükk LINNA AMETIASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.   Linna ametiasutuste kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorraalast tööd Tallinnas korraldavad Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet), Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet), Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet) ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele.
(Tvk m 22.03.2007 nr 9 jõust. 02.04.2007)

  (2) Keskkonnaamet korraldab ja koordineerib linna haljastus- ja heakorratöid, kalmistute, linnametsade, laste mänguväljakute, koerte jalutusplatside ja ujumiskohtade hooldust ning menetleb raie- ja hoolduslõikuslube lähtuvalt linna haljastuse säästva arengu põhimõtetest.
(Tvk m 22.03.2007 nr 9 jõust. 02.04.2007)

  (3) Kommunaalamet korraldab:
  1) heakorratööde tegemist põhitänavatel, käigutunnelites, sildadel, viaduktidel, parklates, sõiduteega külgnevatel ja sellega ühel tasapinnal asuvatel trammiteedel, jalgrattateedel ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist) vastavalt Tallinna õigusaktidega kehtestatud jaotusele;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  2) heakorratööde teostamist ühissõidukite peatustes koos jäätmemahutite paigaldamisega;
  3) linna avalike tualettide haldamist;
  4) purskkaevude hooldamist, kui linna õigusaktidega ei ole määratud teisiti;
  5) magistraalteede äärse linnamööbli paigaldamist ja hooldamist.
(Tvk m 22.03.2007 nr 9 jõust. 02.04.2007)

  (31) Transpordiamet korraldab ühissõidukite peatustesse ootekodade (sealhulgas istepinkide) paigaldamist, nende hooldust ja remonti.
(Tvk m 22.03.2007 nr 9 jõust. 02.04.2007)

  (4) Linnaosade valitsused korraldavad:
  1) linnaosa tänavatel tänava alguses, lõpus ja ristmikel tänavanimega siltide või viitade paigaldamist, mis vastab linnas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;
  2) üldkasutatavas rannas heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu suveperioodil;
  3) linna reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu;
  4) heakorratööde tegemise linnale kuuluvatel laste mänguväljakutel, parkides, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel, kui Tallinna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  41) heakorratööde tegemise linnaosa valitsuse haldusterritooriumil asuvatel kõrvaltänavatel, kvartalisisestel tänavatel ja parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel vastavalt Tallinna õigusaktidega kehtestatud jaotusele;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  5) üldkasutatavasse parki, haljasalale, randa vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise.
(Tvk m 22.03.2007 nr 9 jõust. 02.04.2007)

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  (2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja

  (3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, telefonikabiini, vitriini ja muid teisaldatavaid väikevorme, v.a välireklaami- või teabekandjat, ning soojakut paigaldada vastava linnaosa valitsuse loal. Teemaal on eelnimetatud objektide paigaldamiseks nõutav kommunaalameti ja transpordiameti kooskõlastus. Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja kinnismälestise kaitsevööndis on eelnimetatud objektide paigaldamiseks nõutav Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kultuuriväärtuste amet) kooskõlastus. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  (4) Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Vedaja peab vältima veose jääkide sattumist tänavale ning koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  (5) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal välikäimlaid ja jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad, vaibakloppimispuud jmt rajatised, rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks ning vältima kinnistult pori ja prahi ning tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja selle elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuete- ja projektikohaselt värvitud ning vastama kinnitatud ehitusprojektile. Hoone fassaadile ei ole lubatud paigaldada elemente või tehnilisi seadmeid, mis ei vasta kinnitatud ehitusprojektile;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  21) kõrvaldama ehitiste seintelt või piiretelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  4) puhastama maa-aluse tehnovõrgu kaevu luugi ja resti ning sademeveeneelu, kui eelnimetatu jääb tema puhastusalale või kinnistu piiresse;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  5) tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  6) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile linnavalitsuse kehtestatud korras õige numbrimärgi olemasolu hoonel või kinnistule sissepääsul ja selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  7) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  8) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  9) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Ohu kõrvaldamise töö tehakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile 1345. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  10) tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
  11) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  12) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ning kinnismälestisele võib tehnilise seadme (kliimaseade, turvakaamera, antenn, valjuhääldi vms) paigaldada ainult kultuuriväärtuste ameti kooskõlastuse alusel.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  13) vältima kinnistult, sealhulgas kinnistult, millel osutatakse tasulist parkimisteenust, pori ja prahi kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Puu, v.a eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu, raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Tallinna Linnavolikogu kehtestatud korras.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

5. peatükk ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid, sh toitlustusettevõtte sissepääsu kõrvale prügikasti sigaretiotsade kogumiseks, ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, et vältida ületäitumist.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 7.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustada ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras linnaosa valitsuse loa alusel;
  4) alates ehitus-, remondi- või kaevetööde alustamisest piirama ehitusplatsi piirdeaiaga ning hoidma selle korras. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

  (2) Ehitus- ja remonditöö kohta tuleb paigutada nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
  1) töö tegija nimi ja aadress;
  2) töö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
  3) töö nimetus;
  4) töö alg- ja lõpptähtaeg.

  (3) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Standardi EVS 613:2001 nõuetest.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 9.   Trammiveondusega tegeleva ettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Trammiveondusega tegelev ettevõtja on kohustatud korras hoidma ja teostama heakorratöid tema omandis olevatel eraldiseisvatel trammiteedel.

6. peatükk VÄLIREKLAAMI JA TEABE NING VÄLIREKLAAMI- VÕI TEABEKANDJA PAIGALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 
[Tvk m 16.06.2011 nr 25 - jõust. 01.07.2011]

§ 10.   Välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja kohustused
[Tvk m 16.06.2011 nr 25 - jõust. 01.07.2011]

  Välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja on kohustatud:
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  1) tagama tööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates objekti ohutsooni tõkkega;
  2) pärast tööde lõpetamist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse;
  3) kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja asukohajärgse linnaosa valitsusega. Juhul kui välireklaami või teavet eksponeeritakse teemaal, siis on nõutav kommunaalameti ja transpordiameti kooskõlastus eksponeerimiseks ja välireklaami- või teabekandja paigaldamiseks. Linnaosa valitsuse kooskõlastus ei anna õigust pinda kasutada ilma omaniku nõusolekuta.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 11.   Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omaniku õigused

  Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omanik võib paigutada välireklaami- või teabekandja kinnismälestisele, kinnismälestise kaitsevööndisse või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale kultuuriväärtuste ameti kooskõlastuse alusel.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 12.   Välireklaami- või teabekandja omaniku kohustused
[Tvk m 16.06.2011 nr 25 - jõust. 01.07.2011]

  Välireklaami- või teabekandja omanik on kohustatud:
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  1) tagama välireklaami ja teabe eksponeerimise kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud välireklaami- või teabekandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaami- või teabekandja on kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaami- või teabekandja ja välireklaami ning teabe korrashoiu ning hoolduse;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  3) kõrvaldama linnaosa valitsusega kooskõlastamata välireklaami, teabe, välireklaami- või teabekandja.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

7. peatükk HEAKORRANÕUDED LINNAS ELAVALE, VIIBIVALE VÕI TEGUTSEVALE ISIKULE 
[Tvk m 16.06.2011 nr 25 - jõust. 01.07.2011]

§ 13.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, visata maha prügi, sh sigaretiotsi ja päevalilleseemneid, määrida hoonete seinu, müüre, piirdeaedu, pinke, kõnniteid, ootekodasid, hauatähiseid, mälestusmärke, valgustus- ja tänavaposte, ühissõidukeid vms, neile kritseldada või joonistada või kahjustada neid muul viisil;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  2) kahjustada, rikkuda, määrida või lõhkuda kalmistu- või pargiinventari või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, ootekojad vms) ja rajatisi, sh ruladega või jalgratastega sõitmisel;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  3) kahjustada haljasala, hauaplatsi, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid. Puude, mille rinnasläbimõõt on suurem kui 8 cm ümberistutamine (v.a eraomandis oleval kinnistul kasvavaid viljapuid ja põõsaid) on lubatud üksnes keskkonnaameti kooskõlastusel;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma kinnistu omaniku ja linnaosa valitsuse kooskõlastuseta;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  5) (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  6) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  7) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Tallinna siseveekogudes, meres, purskkaevus, basseinis jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;
  8) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas või kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ettenähtud ujumis- või suplemiskoha omaniku loata;
  9) püüda linnas paiknevast veekogust loata kala ning jahtida või püüda linde;
(Tvk m 22.03.2007 nr 9 jõust. 02.04.2007)
  10) põletada jäätmeid (prügi) ning aia- ja haljastujäätmeid, välja arvatud oksad; avalikus kohas on lubatud lõket teha ja grillida ainult linna rajatud ja märgistatud lõkkeplatsil, mujal avalikus kohas on selleks vaja keskkonnaameti eelnevat luba;
(Tvk m 17.11.2011 nr 37, jõustumine 25.11.2011)
  11) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma kommunaalameti kooskõlastuseta on keelatud;
  12) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm;
  13) paigutada lund sõiduteele, kuhjata lund trammiteele lähemale kui ühe meetri kaugusele trammirööpast. Ehitise katuselt mahalangenud või koristustööde käigus mahaaetud lund ei ole lubatud jätta kõnniteele ja sõiduteele. Pärast lume mahalangemist või mahaajamist tuleb lumi ära vedada või paigutada kinnistule, mille oluliseks osaks ehitis on.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  14) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  141) paigutada lund ühissõidukite peatusesse kogu tema pikkuses ning ühissõidukite peatusesse viivatele kõnniteedele;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  15) kuhjata kloriidisegust puistematerjali või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali, lund või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  16) (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
  17) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  18) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  19) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
  20) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse kohta linnaosa valitsuse nõusolekuta;
  21) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  22) illegaalse grafiti tegemine;
  23) (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

8. peatükk VASTUTUS 

§ 14.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 15.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 14 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 16.   Omavoliliselt paigaldatud välireklaami või teabe kõrvaldamine

  Tallinna linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami või teabe kõrvaldab linnaosa valitsus. Teiste isikute omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami või teabe kõrvaldab selle omandi omanik või valduse valdaja, millele reklaam või teave on paigaldatud. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaami ja teabe ning välireklaami- ja teabekandjate suhtes.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 17.   Vaidlused välireklaami- ja teabekandjate suhtes

  Vaidlustes välireklaami- ja teabekandjate ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet) arvamusest ning samades vaidlustes teemaal lähtutakse transpordiameti arvamusest, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja kinnismälestise kaitsevööndis lähtutakse kultuuriväärtuste ameti arvamusest, v.a juhul, kui vaidlus on tekkinud haldusmenetluse käigus, kus linnaplaneerimise amet, transpordiamet või kultuuriväärtuste amet on menetlusosaline.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 18.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Tallinna linna ametiasutused vastavalt oma pädevusele.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 20.   Õigusaktide kehtestamine

  Tallinna Linnavalitsusel kehtestada välireklaami- ja teabekandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted.
(Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

§ 21.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2006.

  (2) Määruse § 3 lg 3 ettenähtud Kommunaalameti kohustus teostada heakorratöid trammipeatuste ootekodades ja -platvormidel ning sõiduteega külgnevatel ja ühel tasapinnal asuvatel trammiteedel jõustub 1. jaanuaril 2007.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json