Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni töökord

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni töökord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.08.2013, 31

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni töökord

Vastu võetud 20.04.2006 nr 21
jõustumine 01.05.2006

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 88 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tallinna põhimäärusest ja käesolevast töökorrast.

§ 2.   Komisjoni moodustamine

  (1) Komisjonis on üksteist liiget, mille esimees on linnasekretär ja liikmed linnaosade haldussekretärid, linnavolikogu juriidilise osakonna töötaja, linnakantselei juriidilise osakonna töötaja.

  (2) Komisjoni moodustab ja koosseisu kinnitab, ning teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu.

§ 3.   Komisjoni pädevus

  (1) Komisjoni ülesanneteks on:
  1) linnavolikogu liikmekandidaadi sooviavalduse halduskogu töös osalemise kohta vastuvõtmine ja registreerimine;
  2) linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamine;
  3) linnaosade halduskogude koosseisude asendusliikmete nimekirjade kinnitamine;
  4) linnaosade halduskogude koosseisudes muudatuste tegemine;
  5) komisjoni dokumentatsiooni arhiveerimine.

  (2) Komisjoni pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks võtab komisjon vastu otsuse. Otsusele kirjutab alla komisjoni esimees. Otsus jõustub allakirjutamisega.

§ 4.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees, nende mõlema äraolekul komisjoni noorim liige.

  (2) Komisjoni kokkukutsumise kord ja tähtajad on kehtestatud Tallinna Põhimääruse § 88-91.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (4) Komisjoni koosolek protokollitakse ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

  (5) Komisjoni koosolek on avalik. Igaühel on õigus tutvuda komisjoni otsusega ja koosoleku protokollidega.

  (6) Komisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse koosoleku protokolli.

§ 5.   Vaidlustamine

  (1) Komisjoni otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul, arvates teadasaamisest, komisjoni esimehe kaudu Tallinna Linnavolikogule.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2006.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json