Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2016, 2

Viru-Nigula valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 18.08.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viru-Nigula valla eelarvest sihtasutustele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

 (2) Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

 (3) Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et Taotleja eesmärgid ja tegevus mõjutavad laiemat sihtrühma kui ühingu liikmeskond.

 (4) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on Viru-Nigula valla kultuuri, spordi, noorsoo-ja sotsiaaltöö, keskkonnakaitse ning elanikele tervise edendamiseks läbiviidav tegevus, samuti külade ja aleviku elanike ühistegevus.

 (5) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on Viru-Nigula valla kultuuri, spordi, noorsoo-ja sotsiaaltöö, keskkonnakaitse ning elanikele tervise edendamiseks läbiviidav tegevus, samuti külade ja aleviku elanike ühistegevus.

 (6) Toetust ei anta ettevõtlusega konkureerivaks tegevuseks.

 (7) Toetuse saajaga sõlmib lepingu Viru-Nigula Vallavalitsus.

§ 2.  Toetuste liigid

  Toetuste liigid on:
 1) tegevustoetus
 2) projektipõhine toetus

§ 3.  Tegevustoetus

 (1) Tegevustoetust antakse Viru-Nigula vallas tegutsevatele sihtasutustele ja mittetulundusühingutele nende põhikirjaliste eesmärkide täitmise toetamiseks.

 (2) Tegevustoetuse määr on 320,00 € ühes majandusaastas.

 (3) Tegevustoetuse taotlemiseks esitab taotleja hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millele tuleb lisada:
 1) eelarveaastaks kavandatava tegevuse kirjeldus;
 2) eelarveaasta tulud ja kulud;
 3) liikmete nimekiri;
 4) esmakordsel taotlemisel põhikiri ja asutamisleping.

 (4) Taotluse vaatab läbi vallavalitsus.

 (5) Taotluse hindamisel võetakse aluseks:
 1) taotluse seotus valla arengukavaga;
 2) tegevusest otseselt kasu saavate inimeste hulka;
 3) eelarve realistlikkus ja kulude majanduslik otstarbekus;
 4) liikmete panus (rahaline ja mitterahaline).

 (6) Tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus.

 (7) Toetuse saajate nimekiri koos tegevuse lühikirjeldusega avaldatakse valla veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Toetuse mitteandmise otsusest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult või meili teel taotluses märgitud aadressile.

 (8) Tegevustoetus kantakse ühingu arveldusarvele pärast eelarve kinnitamist Viru-Nigula Vallavolikogu poolt.

§ 4.  Projektipõhine toetus

 (1) Projektipõhist toetust antakse esitatud projektide omaosaluse tasumiseks või vallale oluliste projektide toetamiseks.

 (2) Projektipõhise toetuse saamiseks esitab taotleja hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks Vallavalitsusele projektipõhise toetuse saamiseks vabas vormis eeltaotluse, millele tuleb lisada:
 1) eelarveaastaks kavandatavate projektide kirjeldus;
 2) prognoositav eelarve ja rahastamisallikad.

 (3) Kui eelarveaasta jooksul avaneb uusi rahastamisallikaid, mida ei olnud teada lõikes 2 nimetatud kuupäevaks, võib esitada taotluse projektipõhise toetuse saamiseks lõikes 2 nimetatud tähtajast erineval ajal. Sel juhul otsustab toetuse andmise vallavalitsus eelarvevahendite piires, järgimata käesoleva paragrahvi lõigetes 5-8 sätestatut.

 (4) Taotleja esitab Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 2); projektipõhise toetuse saamiseks peale projekti rahastamisotsuse saamist, millele tuleb lisada:
 1) projekti kirjeldus;
 2) projekti eelarve ja rahastajad;
 3) liikmete nimekiri;
 4) kinnitus, et taotleja tagab projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilitamise ning avaliku kasutuse taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel ning et taotleja ei soorita varaga tehinguid, mis annavad taotluse rahuldamise otsuses nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele vara osas põhjendamatu eelisseisundi;
 5) esmakordsel taotlemisel põhikiri ja asutamisleping.

 (5) Taotluse vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Komisjon kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele, puuduste esinemisel teatab neist taotlejale ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus projektipõhise toetuse saamiseks lõpetatakse.

 (6) Taotluse hindamisel võetakse aluseks:
 1) taotluse seotus valla arengukavaga;
 2) tegevusest otseselt kasu saavate inimeste hulka;
 3) tegevuse mõju kohalikule kogukonnale;
 4) eelarve realistlikkus ja kulude majanduslik otstarbekus;
 5) liikmete panus (rahaline ja mitterahaline).

 (7) Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ning esitab taotlused arvamuse saamiseks Viru-Nigula vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjonidele.

 (8) Eelarve- ja arengukomisjonide ettepanekute alusel otsustab toetuse andmise vallavalitsus.

 (9) Toetuse saajate nimekiri avaldatakse valla veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Toetuse mitteandmise otsusest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult.

 (10) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arveldusarvele üldjuhul pärast eelarve kinnitamist Viru-Nigula Vallavolikogu poolt

§ 5.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud kuupäevaks esitama vormikohase aruande (lisa 3 ja lisa 4) saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

 (2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannet, on vallavalitsusel õigus kahe aasta jooksul mitte toetada taotleja mittetulunduslikku tegevust.

 (3) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse vallavalitsusele tagasi kandma (v.a juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus jätkub järgneval eelarveaastal) või esitama 31. detsembriks avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.

§ 6.  Vastutus

  Kui toetuse saaja ei ole taganud projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilitamise ning avalikku kasutust taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel, on vallavalitsusel õigus toetuse summa tagasi nõuda.

§ 7.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 26.10.2006.a määrus nr 20 „Viru-Nigula valla külade arengutoetuse määramise ja kasutamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Sõber
Volikogu aseesimees

Lisa Taotlus tegevustoetuse saamiseks

Lisa Taotlus projektipõhise toetuse saamiseks

Lisa Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Lisa Projektipõhise toetuse aruanne