HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Puhja Lasteaed Pääsusilm põhimäärus

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 63

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puhja Lasteaed Pääsusilm põhimäärus

Vastu võetud 31.08.2016 nr 21
RT IV, 07.09.2016, 5
jõustumine 10.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2018RT IV, 29.05.2018, 2101.06.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning Puhja valla põhimääruse § 41 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Puhja Lasteaed Pääsusilm (edaspidi lasteasutus).

§ 2.  Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutuse asukoht on Puhja alevik. Lasteasutuse postiaadress on Nooruse 6, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond, 61301.

§ 3.  Lasteasutuse liik ja haldusala

 (1) Lasteasutus on lasteaed, mis on koolieast noorematel lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

 (2) Lasteasutus on Puhja Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja lasteaia õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteasutusel on oma nimega pitsat, logo ja sümboolika.

§ 5.  Keel

  Lasteasutuses toimub asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

2. peatükk Lasteasutuse struktuur 

§ 6.  Rühmad

 (1) Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.

 (2) Lasteaia direktor moodustab sõime- ja lasteaiarühmad vastavalt vajadusele ja võimalusele koolieelse lasteasutuse seaduse alusel. Liitrühmad moodustatakse vanemate ettepanekul või nende nõusolekul.

 (3) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

 (4) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
 1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
 2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud

 (5) Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

 (6) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

§ 7.  Laste arv rühmades

 (1) Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine:
 1) sõimerühmas kuni 14 last,
 2) lasteaiarühmas kuni 20 last,
 3) liitrühmas kuni 18 last.

 (2) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

§ 8.  Teeninduspiirkond

 (1)
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 21 - jõust. 01.06.2018]

 (2) Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk Juhtimine 

§ 9.  Direktor

 (1) Lasteaeda juhib direktor, kes
 1) esindab põhimääruse ning kohaliku omavalitsuse üksuse ja lasteaia kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega lasteaiale pandud ülesannete täitmisel lasteaeda ning nii avalik-õiguslikes kui ka eraõiguslikes suhetes lasteaia nimel toimingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel Puhja valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut erivolitusteta;
 2) juhib lasteaia tegevust koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ning vallavalitsusega;
 3) kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia õppekava, arengukava, tööplaani, kodukorra ning teiste õigusaktide täitmise;
 4) kannab vastutust lasteaia seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning lasteaia valdusse ja kasutusse antud vallavara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

 (2) Direktori pädevus:
 1) määrab lasteaia töötajate koosseisu;
 2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks hoolekogu kinnitatud korras avaliku konkursi; tagab lasteaia ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
 3) annab oma volituste piires käskkirju, sõlmib tööandja õigustes lasteaia töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
 4) kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid ning tagab lasteaias töötervishoiu ja töö- ning tuleohutuse nõuete täitmise;
 5) tagab lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 6) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel lasteaia valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
 7) tagab lasteaia valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
 8) juhatab lasteaia pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;
 9) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
 10) kinnitab lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 11) kinnitab lasteaia sisehindamise korra;
 12) juhib lasteaia finantstegevust, esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele lasteaia eelarve eelnõu ning tagab lasteaia eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
 13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 14) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 15) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
 16) koostab lasteasutuse kodukorra;
 17) teeb ettepanekuid vallavalitusele lasteaia põhimääruse muutmiseks;
 18) lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava;
 19) täidab muid talle töölepingu või Puhja vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

 (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korra kohaselt.

 (5) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

§ 10.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteasutuses töötab pedagoogiline nõukogu, mille liikmeteks on lasteasutuse pedagoogid ja vajadusel teised õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevuste eesmärkide püstitamine, elluviimine, analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule, vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

§ 11.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja. Hoolekogu koosseis valitakse üheks õppeaastaks.

 (3) Lasteasutuse hoolekogusse valitakse lastevanemate esindajad lastevanemate koosolekutel, mis toimuvad ühe kuu jooksul õppeaasta tegevuse algusest arvates.

 (4) Hoolekogusse valitud esindajate koosseisu esitab direktor vallavalitsusele, kes nimetab hoolekogusse vallavalitsuse esindaja ja kinnitab hoolekogu koosseisu.

 (5) Hoolekogu volitused kestavad koosseisu kinnitamise päevast kuni uue koosseisu kinnitamiseni.

 (6) Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest lasteasutuse tööd puudutavatest õigusaktidest.

 (7) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (9) Hoolekogu pädevus:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
 6) otsustab toidukulu päevamaksumuse;
 7) otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

4. peatükk Õppe- ja kasvatuskorraldus 

§ 12.  Õppekava

 (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteasutusel on tegevus-ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus-ja päevakava kinnitab direktor.

 (4) Lasteasutuse õppekava läbinule edastab lasteasutus koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Lapsevanem edastab koolvalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 13.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

 (2) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõppeb 31. augustil

§ 14.  Lasteasutuse tööaeg

  Lasteasutuse lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, arvestades lasteasutuse hoolekogu ettepanekut.

5. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 15.  Laste õigused

  Lasteaialapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 16.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Lapsevanematel on õigustuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

 (2) Lapsevanematel on õigustutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta ning pöörduda ettepanekutega lasteaia direktori, õpetajate või hoolekogu poole.

 (3) Lapsevanematel on õigus olla valitud lasteasutuse hoolekogu liikmeks.

 (4) Lapsevanemad on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses.

 (5) Lapsevanemad on kohustatud kinni pidama lasteasutuse päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ja tegema igakülgset koostööd lasteasutusega lapse mitmekülgse arengu huvides

 (6) Lapsevanemad on kohustatud õigeaegselt tasuma esitatud arve alusel lasteaiatasu.

 (7) Lapsevanemad on kohustatud täitma lasteasutuse kodukorda.

6. peatükk Personali õigused ja kohustused 

§ 17.  Personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, logopeed, tervishoiutöötaja ning õpetajaid abistavad ja majandamist tagavad töötajad.

 (2) Personali õigused, kohustused, tööülesanded ja vastutus määratakse kindlaks töötajate töölepingute ja ametijuhenditega ning lasteaia töökorralduse reeglitega.

 (3) Personalil on õigus saada vajalikku eri- ja ametialast täienduskoolitust.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (5) Personal on kohustatud andma teavet vallametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (6) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse miinimumkoosseisule.

 (7) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (8) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteasutuse töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta.

§ 18.  Pedagoogid

 (1) Pedagoogid on õpetajad, direktor, õppealajuhataja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

 (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

 (3) Pedagoogid nõustavad lasteasutuses käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (4) Pedagoogide andmed kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 (5) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

7. peatükk Vara ja rahastamine 

§ 19.  Eelarve ja rahastamine

 (1) Lasteasutuse eelarve on osa valla eelarvest, mille kinnitab volikogu ja mille täitmist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Lasteasutuse rahastamine toimub valla eelarve vahenditest, riigieelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ja annetustest.

 (3) Lasteasutuse muude kulude katmine võib toimuda vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 20.  Vara

 (1) Lasteasutuse vara moodustavad Puhja valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks lasteasutusele antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Lasteasutuse vara kasutamine toimub vastavuses vallavara eeskirjaga.

8. peatükk Lasteasutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 21.  Lasteasutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Lasteasutuse tegevuse korraldab ümber, kujundab ümber või lõpetab tegevuse vallavalitsus vallavolikogu otsusel. Vallavolikogu otsus lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise kohta tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus-ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

9. peatükk Põhimääruse muutmine 

§ 22.  Põhimääruse kinnitamine, muutmine, kehtetuks tunnistamine

 (1) Lasteaia põhimääruse kinnitamine, selle muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub vallavolikogu määrusega.

 (2) Põhimääruse eelnõu kooskõlastavad pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 23.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.