Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Nõva valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2016, 30

Nõva valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Vastu võetud 02.09.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord (edaspidi kord) sätestab Nõva valla elanike arvamuse väljaselgitamise (edaspidi küsitlus) korra Nõva valla ühinemiseks Lääne–Nigula vallaga, millega soovivad ühineda veel Kullamaa, Martna ja Noarootsi vald või Keila vallaga, millega soovivad liituda veel Padise ja Vasalemma vald ja Paldiski linn.

  (2) Küsitlus korraldatakse posti teel.

  (3) Küsitluse tulemused selgitatakse välja küsitlusest osavõtnud isikute tahteavalduse alusel.

  (4) Küsitlusest on õigus osa võtta igal isikul, kes on 15. septembriks 2016. a saanud 16-aastaseks ja kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud 01.09.2016 seisuga Nõva vald.

  (5) Küsitlus viiakse läbi 05. septembrist – 15. septembrini 2016.

§ 2.   Komisjoni moodustamine ja ülesanded

  (1) Küsitluse läbiviimist korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni esimehe, liikmed ja kaks asendusliiget nimetab vallavalitsus vallasekretäri ettepanekul. Esitamiseks peab olema kandidaadi nõusolek.

  (3) Komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

  (4) Komisjoni ülesandeks on:
  1) lahendada küsitluse läbiviimisega seonduvad üldised organisatsioonilised ja tehnilised küsimused;
  2) korraldada küsitluse läbiviimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine;
  3) korraldada küsitluse vahetut läbiviimist;
  4) teha kindlaks küsitluse tulemused ja edastada need vallavalitsusele;
  5) lahendada küsitluse läbiviimise kohta esitatud kaebused;
  6) täita muid käesolevast korrast tulenevaid ülesandeid;

  (5) Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab vallavalitsus.

§ 3.   Küsitluse ettevalmistamine

  (1) Vallavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja 01.09.2016 seisuga.

  (2) Nimekirja kantakse elaniku kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress.

  (3) Nimekirjast ekslikult väljajäänud isikud kannab komisjon pärast andmete kontrollimist nimekirja küsitluse toimumise ajal.

  (4) Nimekirja allkirjastab vallasekretär.

§ 4.   Küsitlussedel

  (1) Kehtestada küsitlussedeli vorm (lisa 1).

  (2) Sedelitele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) sedel on trükitud A5 formaadis valgele paberile;
  2) kokku murtud sedelil on neli lehekülge;
  3) sedeli esimene lehekülg on tühi;
  4) sedeli teist ja kolmandat lehekülge läbib pealkiri „NÕVA VALLA ÜHINEMISE RAHVAKÜSITLUS“ ja tekst
1. „Kas te toetate Nõva valla ühinemist Lääne-Nigula vallaga, millega soovivad liituda veel Kullamaa, Martna ja Noarootsi vald“?
2. „Kas te toetate Nõva valla ühinemist Keila vallaga, millega soovivad liituda veel Padise ja Vasalemma vald ja Paldiski linn“?
Teksti all on märge „Oma vastusevariant märgista ristiga kastis„ ja „Küsitlussedel tagastada postiga Nõva Vallavalitsusele, arvesse lähevad hiljemalt 15.septembri postitempliga ümbrikud. Ümbrikud võib tuua ka vallavalitsusse. Probleemide korral helistage telefonil 4724670“.
  5) sedeli neljas lehekülg on tühi.

  (3) Vallavalitsus korraldab küsitlussedelite valmistamise.

  (4) Enne küsitlussedelite kätteandmist komisjonile paneb vallavalitsus sedeli teisele leheküljele oma pitsati jäljendi ja kolmandale leheküljele valla vapi kujutise.

  (5) Komisjon korraldab kinnises ümbrikus küsitlussedelite kättetoimetamise posti teel nimekirja kantud elanikele. Ümbrikku lisatakse Nõva Vallavalitsuse postiaadressiga, postmargiga ja märksõnaga „KÜSITLUS“ varustatud tagastusümbrik.

§ 5.   Küsitluse tulemuste kindlakstegemine

  (1) Komisjon kogub kokku kõik tähtajaks saabunud kinnised tagastusümbrikud.

  (2) Komisjon avab ümbrikud ja teeb kindlaks küsitlussedelite alusel küsitluses osalenute isikute arvu, kehtetute küsitlussedelite arvu ja esitatud küsimustele jaatavalt vastanud isikute ja eitavalt vastanud isikute arvu. Saadud andmete põhjal koostab komisjon protokolli, mille allkirjastavad komisjoni esimees ja liikmed.

  (3) Küsitlussedel tunnistatakse kehtetuks kui:
  1) puudub pitsati jäljend;
  2) ei ole tehtud märget vastuse juurde või märkmeid on tehtud rohkem kui üks küsimuse kohta või märked pole üheselt mõistetavad.

  (4) Küsitlussedel on kehtiv, kui see ei ole täidetud nõuetekohaselt, kuid sellele on arusaadavalt märgitud, kumba vastusevarianti isik toetas. Kahtluse korral tunnistatakse küsitlussedel kehtetuks.

  (5) Komisjoni koostatud protokolli põhjal valmistab vallavalitsus ette vastavasisulise volikogu otsuse eelnõu.

  (6) Komisjon edastab küsitlussedelid, küsitluses osalejate nimekirjad, komisjoni protokollid ja otsused, komisjonile esitatud avaldused ja kaebused vallavalitsusele hiljemalt küsitluse lõppemise päevast kolme tööpäeva jooksul.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Küsitluse tulemused kinnitab volikogu otsusega.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

Lisa Nõva valla ühinemise rahvaküsitlus

/otsingu_soovitused.json