Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Toila valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2018, 8

Toila valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 22.08.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Toila valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas heakord ja puhtus.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile Toila valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, kasutusvaldus, korteriomand, korterihoonestusõigus, muud võimalikud seadusjärgsed kasutused, samuti katastriüksus ja reformimata riigimaa. Samuti võrdsustub mõistetega maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja maatüki olulised osad;
  2) risustamine on ebasobivate materjalide paigutamine;
  3) reostus on kahjulike ainete loodusesse sattumine kogustes, mis kahjustab inimest, loodust ja/või keskkonda;
  4) omanik on võrdsustatud mõistetega kinnistu valdaja või kinnistut lepingu alusel kasutav isik;
  5) avalik koht on koht korrakaitseseaduses toodud tähenduses;
  6) kõnnitee on tee liiklusseaduses toodud tähenduses;
  7) sõidutee on tee liiklusseaduses toodud tähenduses;
  8) tiheasustusega ala on selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa;
  9) haljasala on teadlikult kujundatud maastik, samuti avamaataimkattega ala asulates;
  10) heakorratööd on tolmu, liiva, peenkillustiku, prahi, okste, lume, jää jm koristamine, heki pügamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede ja tuulemurru koristamine;
  11) romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad;
  12) asula on piiritletud haja- või tiheasustusega ala: külad, alevid ja alevikud;
  13) illegaalne grafiti on omaniku ja kohaliku omavalitsuse loata ehitisele ja selle olulistele osadele (näiteks seintele-, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele) kantud kritseldused ja joonised;
  14) muru on käesoleva eeskirja tähenduses lõigatud rohi ja rohuala;
  15) hooldusala on kinnistuga või krundiga külgnev maa-ala kuni kõnni -või sõiduteeni. Vallavalitsus võib, võttes arvesse maa-ala asukohta, määrata ka teistsuguse hooldusala;
  16) tuleohtlik aeg on vastavas õigusaktis sätestatud periood, mil keelatakse küttekoldevälise tule tegemine;
  17) müügikoha omanik on käesoleva eeskirja tähenduses kauplus, kiosk, paviljon, haagis, lett jmt ning toitlustusasutus.

§ 3.   Valla kohustused

  (1) Heakorraalast tööd korraldab Toila Vallavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus).

  (2) Heakorra tagamisel ametiasutus:
  1) korraldab ja koordineerib valla haljastus- ja heakorratöid haljasaladel, randades ja mujal valla avalikes kohtades, korraldab valla omanduses olevate laste mänguväljakute hooldust ja vastavust tehnilistele nõuetele;
  2) ) teostab heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, parkides ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist) ning haljasaladega külgnevatel kõnniteedel;
  3) teostab heakorratöid vallale kuuluvates ühissõiduki peatustes ja ootepaviljonides, sh paigaldab jäätmemahutid;
  4) paigaldab ja hooldab pinke, prügikaste valla avalikes kohtades;
  5) paigaldab avalikus kasutuses olevate teede (v.a riigimaantee) algusesse, lõppu ja ristmikele teenimega silte või viitasid;
  6) tagab üldkasutatavates randades heakorra;
  7) paigaldab ja tühjendab regulaarselt üldkasutatavates parkides, haljasaladel, rannas jäätmemahuteid.

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikus kasutuses olevate hoonete ümbruses tuleb lumi ja jää koristada ning libedustõrje teostada hommikul kella 7:00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb avalikku kohta puhastada ka päeva jooksul, et tagada heakord.

  (2) Ühissõiduki peatuse ooteala peab olema puhastatud lumest ja teostatud libedusetõrje.

  (3) Tänavapuhastamist seganud parkiva sõiduki kasutajal tuleb koristada sõiduki ümbrus lumest, jääst ja puistematerjalist parkimise tõttu puhastamata jäänud alal.

  (4) Väljaspool oma kinnistut tohib avalikku kohta paigaldada lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, hekki, vitriini või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme, sh välireklaami ainult ametiasutuse vastava ametniku kooskõlastusel.

  (5) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (6) Mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama mänguvahendite ja inventari regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajatele ohtlikud mänguvahendid ja inventar tuleb viivitamatult eemaldada või tagada nende ohutus muul viisil. Vajadusel tuleb vahetada liivakastis liiva.

  (7) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus hiljemalt järgmise päeva jooksul pärast ürituse lõppemist.

  (8) Heakorratöid tuleb teostada aastaringselt.

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu, kinnistu piirdeaia ja ehitised ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu, puhastama võsa;
  3) niitma kinnistul ning selle hooldusalal muru vähemalt üks kord kuus suveperioodil; pügama heki, kärpima põõsad ja puud, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendi, takistavad jalakäija, jalgratturi või sõiduki liiklust; puhastama kinnistu võsast;
  4) kinnistu omanik on kohustatud teatama liinivaldajale puude ja puuokste kärpimise vajadusest, mis kasvavad side-ja elektriliinidesse;
  5) tiheasustusalal koristama varisenud puulehed kõnniteelt, alevis ja alevikus haljasaladelt;
  6) korraldama maadel sihtotstarbega: elamumaa, sotsiaalmaa (alaliigiga üldkasutatav maa ja ühiskondlike ehitiste maa), ärimaa, tootmismaa, riigikaitsemaa ja kaitsealune maa (v.a looduskaitse all olevad maad) niitmise selliselt, et rohu kõrgus ei ületa 15 cm;
  7) niitma maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel rohtu vähemalt üks kord aastas pärast jaanipäeva, kuid hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks, et vältida kulu tekkimist ja hoida ära tuleohtu;
  8) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat prügikonteinerit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja väljaveo;
  9) hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja hoidma juurdepääsuteed nendeni vabad;
  10) tiheasustusalal tagama hoone aadressikoha õige tähistuse; kui kinnistul puudub ehitis, siis tuleb silt paigaldada nähtavale kohale posti külge või piirdeaiale;
  11) tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise;
  12) tiheasustusalal hoidma kõnniteed, trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet. Lumetõrje teostamisel ei tohi loopida lund sõiduteele;
  13) tiheasustusalal hoidma tehniliselt korras parklad, kõnniteed, trepid ja läbipääsud ning vajadusel teostama parendustöid (nt aukude parandus, plaatide kinnitamine jms);
  14) tagama kasutusel mitteoleva ehitise hooldamise lähtuvalt käesoleva eeskirja nõuetest, sh tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja kinnistule;
  15) tiheasustusalal taotlema projekteerimistingimused (sh haljastusprojekti), kui kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muudetakse;
  16) tiheasustusalal ehitiseta kinnistu hooldamisel lähtuma samuti käesoleva eeskirja nõuetest;
  17) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik;
  18) teavitama keskkonnaohtliku reostuse korral viivitamatult Päästeametit;
  19) taotlema tiheasustusalal puu raieks luba vastavalt valla raieloa andmise tingimustele ja korrale;
  20) tiheasustusalal kõrvaldama ehitistelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms.

§ 6.   Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist. Koristustöid takistanud mootorsõiduki omanik või kasutaja on kohustatud koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses.

  (2) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) mootorsõidukit ja/või haagist parkida pargialal, avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  2) mootorsõidukit pesta ja/ või remontida avalikus või selleks mitteettenähtud kohas;
  3) parkida romusõidukit tänaval, avalikus parklas või muus üldkasutatavas kohas.

§ 7.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel lähtutakse tuleohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetest.

§ 8.   Nõuded loomapidamisel

  (1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal. Omanik on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.

  (3) Igapäevasel karjaajamisel on karjateena keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vältimatud ülekäigukohad, mille kasutamisel tagatakse liiklusohutus ja -korraldus vastavalt liiklusseadusele.

  (4) Loomapidamisega tekkinud reostus tuleb likvideerida koheselt, reostamisega tekitatud kahju peab korvama looma omanik.

  (5) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja korraldama oma looma (sealhulgas mesilaste) pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas kohustub loomapidaja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahti pääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

§ 9.   Müügikoha omaniku kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) müügikoha ümbruse puhtuse tagamiseks paigaldama vajalikud jäätmemahutid ning tühjendama neid ületäitumise vältimiseks regulaarselt;
  2) korrastama müügikoha pärast müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms);
  3) valiku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala koos lähiümbrusega, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 8 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

§ 10.   ) likvideerima koheselt nende poolt tekitatud reostuse, tagades sealjuures liiklusohutuse.Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  1) vältima ehitus- või kaevealalt (edaspidi tööala) pori, prahi ja tolmu kandumise teedele ning naaberkinnistutele, paigaldades selleks tööalale vajalikud katted;
  2) hoidma korras ja puhastama ehitusobjekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras ametiasutuse väljastatud kirjaliku kooskõlastuse alusel;
  3) tagama ja hoidma korras tööala ohutuspiirded;
  4) paigaldama olulise avaliku huviga ehitise või rajatise ehitamise lähedusse teabetahvli, millel on kajastatud informatsioon ehitustööde objekti, ehitaja, tööde kestvuse ja lubade kohta ning kõikide osapoolte (sh järelevalve teostaja) kontaktandmed;
  5) pärast töö lõpetamist heakorrastama tööala ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse eelneva olukorra.

§ 11.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused

  Vastavaid töid teostavad isikud on kohustatud:
  1) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  2) likvideerima koheselt nende poolt tekitatud reostuse, tagades sealjuures liiklusohutuse.

§ 12.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  (1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse ja ohutuse.

  (2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb omanikul likvideerida ning heakord taastada mõistliku aja jooksul.

§ 13.   Heakorranõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida ja kritseldada või joonistada (sealhulgas teha illegaalset graffitit) hoone seintele, piirdeaiale, mänguväljakule, prügikastile, pingile, teele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooniehitisele, ühistranspordi sõidukile või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillevaas, pink, bussiootepaviljon, liikluskorraldusvahend, valgusti vms);
  3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi;
  4) vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma ametiasutuse kooskõlastuseta;
  6) kinnitada puude külge tarasid, traate, silte jm;
  7) parkida mootorsõidukit või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  8) parkida romusõidukit avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema ühistu üldkoosoleku luba;
  9) pesta sõidukit valla siseveekogudes või reostada veekogu muul moel;
  10) sõita spordirajatistel (sh suusa-, jooksu- ja terviseradadel) mootorsõidukitega (v.a raja või rajatise hoolduseks tehtavad sõidud);
  11) sõita pinnatud ja asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega ning kahjustada avalikult kasutatava tee teekatet;
  12) põletada jäätmeid ja kulu ning kütta koldeid ohtliku või õhku saastava küttega;
  13) teha lõket avalikus kohas või selleks mitteettenähtud kohas ning Päästeameti kooskõlastuseta. Kooskõlastus peab sisaldama lõkke tegemise asukohta ning vastutava isiku kontaktandmeid;
  14) lasta reovett sademevee kraavi või -kanalisatsiooni ning reostada või risustada neid muul viisil, samuti ajada sademevee kraav kinni või paigutada torusse ilma ametiasutuse kooskõlastuseta;
  15) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul. Avalikes kohtades ehitusmaterjali ladustamine peab olema ametiasutusega kooskõlastatud;
  16) paigutada avalikku prüginõusse või -konteinerisse selleks sobimatuid esemeid, nagu näiteks vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka ja radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, samuti jätta sulgemata prüginõu või -konteineri kaas;
  17) kasutada mürkainet ja pestitsiide kasutuseeskirja ja ohutuseeskirja vastaselt;
  18) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  19) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitteettenähtud avalikku kohta.

  (2) Üldkasutatavates randades on keelatud:
  1) kasutada ujumiseks või suplemiseks vahendeid, mis ei ole selleks ette nähtud;
  2) risustada ja reostada rannaala ning rikkuda tehnilisi hoiatusmärke (poid, lipud).

§ 14.   Heakorraeeskirja rikkumine

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 15.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad ametiasutus, Keskkonnainspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Kohtla Vallavolikogu 20.12.2013. a määrus nr 5 "Kohtla valla heakorraeeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 17.10.2013. a määruse nr 22 "Kohtla-Nõmme valla heakorraeeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Toila Vallvolikogu 16.04.2003. a määrus nr 11 "Toila valla heakorraeeskirjade kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json