HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2018, 21

Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 28.08.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, huvikooli seaduse § 2, § 21 lg 3, noorsootöö seaduse § 8 p 2 ja 3 ja erakooli seaduse § 2 lg 1, § 2 lg 2 p 11, § 2 lg 3, § 222 lg 1 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Kastre vallas (edaspidi vald) elavate 7-19-aastaste noorte (edaspidi noorte) huvihariduse ning huvitegevuse toetamist valla eelarvest.

  (2) Käesoleva määrusega sätestatakse huvikoolides ja erahuvikoolides õppivate või huvitegevusega tegelevate ja vallas elavate noorte huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse läbivaatamise ja määramise kord (edaspidi kord).

  (3) Huviharidus käesoleva määruse tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvihariduse omandamine toimub huvikoolis või erahuvikoolis ja on õppekavapõhine.

  (4) Huvikool, käesoleva määruse tähenduses, on kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (5) Erahuvikool, käesoleva määruse tähenduses, on erakooli liik, mis on äriregistrisse kantud aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse või mittetulundusühinguna. Erahuvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (6) Huvitegevus, käesoleva määruse tähenduses, on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal. Huvitegevus ei pea olema õppekavapõhine.

  (7) Huvitegevuseks ei loeta kursuseid ja tervisesporti.

  (8) Toetus käesoleva määruse mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid noorte huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 2.   Huvihariduseks ja huvitegevuseks ettenähtud toetuste liigid

  Huvihariduse ja -tegevuse toetuse liigid on:
  1) huvikooli (käesoleva määruse § 1 lg 4) õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) huvihariduse ja huvitegevuse omaosalustasude toetus;
  3) erahuvikooli (käesoleva määruse § 1 lg 5) õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

§ 3.   Toetuse saamise eeldused

  (1) Vald osaleb noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolu korral.

  (2) Toetust on õigust taotleda, kui on täidetud järgmised eeldused:
  1) noore ja tema seadusliku esindaja alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kastre vald;
  2) noor on huvialaga, millele toetust taotletakse, tegelenud või huvikoolis õppinud taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt üks kuu;
  3) noor õpib õppeasutuses.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemine toimub kaks korda kalendriaastas.

  (2) Noore seaduslik esindaja või täisealine noor esitab Kastre vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU (https://piksel.ee/spoku/kastre) või kirjalikult vastavalt taotluse vormile (kinnitab vallavalitsus korraldusega), hiljemalt 15. oktoobriks perioodi 01.09-31.12 eest ja/või hiljemalt 15. veebruariks perioodi 01.01-30.06 eest, omaosalustasude ja/või õpilaskoha tegevuskulu kompenseerimiseks.

  (3) Huvikoolide õpilaskoha tegevuskulu maksumuse kompenseerimine toimub vallavalitsuse ja huvikooli vahelise lepingu alusel.

  (4) Peale 15. oktoobrit või 15. veebruari esitatud taotlused võib vallavalitsus otsustuskorras rahuldada, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid, võttes arvesse avalduste esitamise järjekorda.

§ 5.   Toetus ja toetuse määr

  (1) Toetuse andmisel lähtutakse:
  1) noorte huvidest;
  2) vajadusest vähendada korraldatud huvihariduses ja -tegevuses noorte osalemist takistavaid kitsaskohti;
  3) huvihariduse ja –tegevuse soodustamisest kultuuri, spordi, loodus-täppisteaduste ja/või tehnoloogia valdkondades.

  (2) Vallavalitsus toetab noore huviharidust ja huvitegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal või ühes huviringis

  (3) Toetuse suuruse osas lähtutakse Kastre vallavolikogu poolt valla eelarvesse eraldatud rahalistest vahenditest huvitegevuse toetuse maksmiseks.

  (4) Makstav toetus:
  1) huvikooli pidaja kirjalikult teatatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) huvihariduse ja huvitegevuse omaosalustasude toetus kuni 250 € aastas, mis makstakse välja kahes osas.
  3) erahuvikooli õpilaskoha tegevuskulu maksumus (nn pearaha) võib moodustada kuni
100 € omaosalustasude toetusest aastas.

  (5) Huvikooli sõiduks transpordi kulusid ei kompenseerita.

§ 6.   Toetuse määramine või toetuse määramisest keeldumine

  (1) Huvihariduse või -tegevuse toetamine ja toetuse määr või toetamisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist.

  (2) Määratud toetus kantakse huvikooli või huvitegevuse pakkuja poolt esitatud arvelduskontole igakuiste või perioodiliste arvete alusel.

  (3) Vallavalitsus võib keelduda toetuse määramisest juhul kui:
  1) puuduvad eelarvelised vahendid;
  2) noorel või tema seaduslikul esindajal ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  3) taotlus ei ole esitatud nõutud tähtajaks;
  4) noor või tema seaduslik esindaja esitab taotluses valeandmeid.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida noore osalemist huvikoolis ja/või tegelemist huvitegevusega.

  (2) Huvikool, huvitegevuse pakkuja ja lapsevanem on kohustatud hiljemalt 10 tööpäeva jooksul informeerima vallavalitsust noore huvikoolist lahkumise või huvitegevuse katkestamise korral.

  (3) Huvikoolis õppimise või huvitegevuse toetamine lõpetatakse, kui noore elukoht ei ole enam Kastre vald Eesti rahvastikuregistri andmetel.

  (4) Vallavalitsusel on õigus huvikoolilt või huvitegevuse pakkujalt nõuda tagasi enammakstud toetus, kui huvikool või huvitegevuse pakkuja ei ole vallavalitsust informeerinud noore huvikoolist lahkumisest või huvitegevuse katkestamisest vastavalt käesoleva määruse § 7 lõikele 2.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 19. detsember 2017 määrus nr 9 „Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvi- ja sporditegevuse toetamise kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json