Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2021, 4

Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 25.08.2021 nr 154

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord (edaspidi Kord) reguleerib tunnustuse avaldamist, sätestab tunnustusavalduste liigid ja kirjelduse ning nende taotlemise, määramise ja andmise korra.

  (2) Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on oma tegevusega andnud olulise panuse Viljandi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri, noorsootöö, spordi, kogukonnatöö, sotsiaalteenuste ja ettevõtluse edendamisele ning Viljandi valla maine tõstmisele.

§ 2.   Tunnustuste liigid

  Viljandi valla tunnustused on:
  1) Aunimetus „Viljandi valla aukodanik“;
  2) Viljandi valla teenetemärk;
  3) Viljandi valla tegija;
  4) Viljandi valla aasta pere;
  5) Viljandi valla tänukiri;
  6) Aasta haridustöötaja;
  7) Nimelised stipendiumid;
  8) Aasta noorsootöö tegija;
  9) Aasta noor;
  10) Viljandi valla kultuuripreemia;
  11) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia;
  12) Aasta sotsiaaltöötegija;
  13) Aasta ettevõtja;
  14) Aasta kogukonnaedendaja.

§ 3.   Aunimetus „Viljandi valla aukodanik“

  (1) Viljandi valla kõrgeima tunnustuse „Viljandi valla aukodanik“ (edaspidi aukodanik) aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tegevusega välja paistnud Viljandi valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

  (2) Aukodaniku aunimetus antakse üldjuhul Viljandi valla kodanikule, kuid erandina võib esitada kandidaadiks inimesi väljastpoolt Viljandi valda, kes on pärit Viljandi vallast või kellel on Viljandi valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (3) Aukodaniku aunimetus antakse välja üks kord aastas.

  (4) Ettepanek aukodaniku aunimetuse andmiseks esitatakse Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. detsembriks.

  (5) Esitatud ettepanekud vaatavad läbi Viljandi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) komisjonid, kes teevad oma ettepaneku aunimetuse andmiseks.

  (6) Aukodaniku aunimetuse andmise otsustab vallavolikogu avalikul hääletusel.

  (7) Otsus langetatakse esitatud kandidaatide hulgast poolthäälte enamusega, kui I hääletusvoorus on rohkem kui kaks kandidaati ja ükski kandidaat ei kogu poolthäälte enamust, siis korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel II voor. Kui ka siis ei kogu kumbki kandidaat poolthäälte enamust, siis antakse aunimetus vanuselt vanemale kandidaadile.

  (8) Aukodaniku aunimetus võidakse jätta välja andmata väärilise kandidaadi puudumisel.

  (9) Aukodaniku aunimetusega kaasneb Viljandi valla aukodaniku märk, Viljandi valla tänukiri ja rahaline preemia.

  (10) Aukodaniku nimi kantakse Viljandi valla auraamatusse.

  (11) Aukodaniku aunimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 4.   Viljandi valla teenetemärk

  (1) Viljandi valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule, kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat ühiskondlikku kasu Viljandi vallas.

  (2) Viljandi valla teenetemärgi andmise ettepanekud koos teenete kirjeldusega esitatakse ametiasutusele 10 päeva enne sündmust, millal soovitakse tunnustus üle anda.

  (3) Viljandi valla teenetemärgiga kaasneb rahaline preemia ja tehakse kanne Viljandi valla auraamatusse.

  (4) Viljandi valla teenetemärk antakse üle pidulikul sündmusel, mis on toodud ära teenetemärgi andmise ettepanekus.

§ 5.   Viljandi valla tegija

  (1) Viljandi valla tegija aunimetus antakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tegevusega on aasta või aastate jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, keskkonnahoiu, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning toonud Viljandi vallale tuntust.

  (2) Ettepanek koos põhjendusega Viljandi valla tegija aunimetuse andmiseks esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatavad läbi vallavolikogu komisjonid, kes teevad oma ettepaneku Viljandi valla tegija aunimetuse andmiseks.

  (4) Viljandi valla tegija aunimetuse andmise otsustab vallavolikogu avalikul hääletusel.

  (5) Otsus langetatakse esitatud kandidaatide hulgast poolthäälte enamusega, kui I hääletusvoorus on rohkem kui kaks kandidaati ja ükski kandidaat ei kogu poolthäälte enamust, siis korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel II voor. Kui ka siis ei kogu kumbki kandidaat poolthäälte enamust, siis otsustatakse aunimetuse saaja liisuheitmise teel.

  (6) Viljandi valla tegija tunnustusega kaasneb valla meene, rahaline preemia ja tehakse kanne Viljandi valla auraamatusse.

  (7) Viljandi valla tegija tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 6.   Viljandi valla aasta pere

  (1) Viljandi valla aasta pere aunimetusega tunnustatakse vähemalt kolmelapselisi aktiivseid ja koostegutsemist väärtustavaid peresid.

  (2) Ettepanek koos põhjendusega Viljandi valla aasta pere aunimetuse andmiseks esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatavad läbi vallavolikogu komisjonid, kes teevad oma ettepaneku Viljandi valla aasta pere tunnustuse andmiseks.

  (4) Viljandi valla aasta pere tunnustuse andmise otsustab vallavolikogu avalikul hääletusel.

  (5) Otsus langetatakse esitatud kandidaatide hulgast poolthäälte enamusega, kui I hääletusvoorus on rohkem kui kaks kandidaati ja ükski kandidaat ei kogu poolthäälte enamust, siis korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel II voor. Kui ka siis ei kogu kumbki kandidaat poolthäälte enamust, siis otsustatakse aunimetuse saaja liisuheitmise teel.

  (6) Viljandi valla aasta pere tunnustusega kaasneb valla meene, rahaline preemia ja tehakse kanne Viljandi valla auraamatusse.

  (7) Viljandi valla aasta pere tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 7.   Viljandi valla tänukiri

  (1) Viljandi valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse korras nimetatud tunnustuse saajatele, tänuavaldusena ametiasutuse teenistujale või ametiasutuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse ning töötamise eest või füüsilisele või juriidilisele isikule koostöö eest Viljandi vallaga.

  (2) Põhjendatud ettepanek tänukirja andmiseks esitatakse ametiasutusele vähemalt 5 tööpäeva enne soovitavat üleandmist.

  (3) Tänukirja allkirjastab vallavanem.

  (4) Tänukirja annab üle vallavanem või vallavanema volitatud isik pidulikul sündmusel.

§ 8.   Aasta haridustöötaja

  (1) Aasta haridustöötaja tunnustuse andmise eesmärgiks on tähtsustada haridustöötaja rolli ning tunnustada Viljandi valla haridusvaldkonna töötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.

  (2) Tunnustus antakse järgmistes kategooriates:
  1) Aasta noor õpetaja;
  2) Aasta õpetaja;
  3) Aasta lasteaiaõpetaja.

  (3) Aasta noore õpetaja tunnustuse kandidaat on kuni 5-aastase tööstaažiga õpetaja:
  1) kellel on eelmise(te)l õppeaasta(te)l väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;
  2) kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ja töökateks;
  3) kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös.

  (4) Aasta õpetaja ja Aasta lasteaiaõpetaja tunnustuse kandidaat on õpetaja või haridusasutuse juht:
  1) kellel on eelmise(te)l õppeaasta(te)l väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;
  2) kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ning töökateks;
  3) kelle tegevus on hinnatud õpilaste/laste, lapsevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse poolt;
  4) kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tegelenud enesetäiendusega ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas ja väljaspool.

  (5) Ettepanek koos põhjendusega aasta haridustöötaja tunnustuse määramiseks esitatakse ametiasutusele iga aasta 30. juuniks.

  (6) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon kaasates õpilaste esindajaid ja esitab oma seisukoha aasta haridustöötaja tunnustuse andmiseks vallavalitsusele 5. septembriks.

  (7) Aasta haridustöötaja tunnustusega kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (8) Aasta haridustöötaja tunnustus antakse üle ametiasutuse poolt korraldatud pidulikul sündmusel.

§ 9.   Nimelised stipendiumid

  (1) Tunnustamaks Viljandi vallast kõrgkooli või kutseõppeasutusse (edaspidi Kool) õppima läinud hästi õppivaid õpilasi, antakse välja nimelised stipendiumid (edaspidi stipendium):
  1) AINO TAMME nimeline stipendium humanitaar- ja kultuuri üliõpilasele;
  2) JAAN DEPMANI nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele;
  3) VILLEM REIMAN nimeline stipendium hariduse valdkonna üliõpilastele;
  4) JAAN TÕNISSON nimeline stipendium kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi õpilasele;
  5) JOHAN LAIDONERI nimeline stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele.

  (2) Stipendiumile kandideerija peab olema Koolis edukalt läbinud vähemalt kaks esimest õppeaastat.

  (3) Ettepanekuid stipendiumi andmiseks võivad esitada nii õpilased ise kui ka Koolid. Ettepanekud esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. septembriks.

  (4) Ettepanekule tuleb lisada Kooli soovitus, Kooli poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest ning tunnustuse saajaks kandideeriva õpilase motivatsioonikiri.

  (5) Ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon ja esitab oma seisukoha nimelise stipendiumi andmiseks vallavalitsusele.

  (6) Stipendiumiga kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (7) Stipendiumid antakse üle ametiasutuse poolt korraldatud pidulikul sündmusel.

§ 10.   Aasta noorsootöö tegija

  (1) Aasta noorsootöö tegija tunnustuse eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi.

  (2) Ettepanek koos põhjendusega Aasta noorsootöö tegija tunnustuse andmiseks esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon kaasates noorte esindajaid ja teeb ettepaneku Aasta noorsootöö tegija tunnustuse andmiseks vallavalitsusele.

  (4) Aasta noorsootöö tegija tunnustusega kaasneb tänukiri, valla meene ja rahalise preemia.

  (5) Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 11.   Aasta noor

  (1) Aasta noore tunnustus antakse Viljandi valla noorele vanuses 7–26 aastat (k.a) või Viljandi vallas tegutsevale noortegrupile, kelle tegevus või saavutused on kalendriaasta jooksul olnud noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.

  (2) Ettepanek koos põhjendusega Aasta noore tunnustuse andmiseks esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon ja valla noortekogu (selle olemasolul) ning teeb ettepanekud Aasta noore auhinna määramiseks vallavalitsusele.

  (4) Aasta noore tunnustusega kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (5) Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 12.   Viljandi valla kultuuripreemia

  (1) Viljandi valla kultuuripreemia (edaspidi kultuuripreemia) eesmärk on tunnustada ja innustada Viljandi vallas tegutsevaid isikuid või organisatsioone, kes on kultuuri valdkonnas silma paistnud ning panustanud Viljandi vallale oluliste sündmuste korraldamisse või toonud Viljandi vallale üleriigilist tunnustust.

  (2) Ettepanek koos põhjendusega kultuuripreemia andmiseks esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon ja teeb ettepaneku kultuuripreemia andmiseks vallavalitsusele.

  (4) Kultuuripreemiaga kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (5) Kultuuripreemia antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 13.   Aasta sotsiaaltöötegija

  (1) Tunnustuste eesmärgiks on innustada ja märgata Viljandi vallas sotsiaalvaldkonna inimesi, kes on eriliselt oma tegevusega silma paistnud.

  (2) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu sotsiaalkomisjon ja teeb ettepaneku Aasta sotsiaaltöötegija tunnustuse andmiseks vallavalitsusele.

  (4) Aasta sotsiaaltöötegija tunnustusega kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (5) Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 14.   Aasta ettevõtja

  (1) Aasta ettevõtja tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule kelle registreeritud elukoht või asukoht on Viljandi vald, või kelle juhitava või kellele kuuluva ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht on Viljandi vald ning kes ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud Viljandi valla ettevõtluse arengule.

  (2) Ettepanek koos põhjendusega Aasta ettevõtja tunnustuse andmiseks esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjon ja teeb ettepaneku Aasta ettevõtja tunnustuse andmiseks vallavalitsusele.

  (4) Tunnustusega kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (5) Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 15.   Aasta kogukonnaedendaja

  (1) Aasta kogukonnaedendaja tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut (sh vabatahtlikku) või organisatsiooni, kes on oma tegevusega suunanud kogukonna koostööd ja arengut ning kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus (nt on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus).

  (2) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse ametiasutusele iga aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu kodanike ühenduste ja külaarengu komisjon ja teeb ettepaneku Aasta kogukonnaedendaja tunnustuse andmiseks vallavalitsusele.

  (4) Tunnustusega kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (5) Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 16.   MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia

  (1) Tunnustamaks Viljandi valla haldusterritooriumil elavaid sportlasi, Viljandi vallaga seotud või valda esindanud sportlasi ning spordielu edendajaid, annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks välja viis MARTIN KLEINI nimelist spordipreemiat (edaspidi spordipreemia):
  1) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale naissportlasele;
  2) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale meessportlasele;
  3) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale noorele naissportlasele;
  4) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale noorele meessportlasele;
  5) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia spordielu edendajale.

  (2) Noorsportlaseks loetakse noort, kes on taotluste esitamise aasta 31. detsembri seisuga noorem kui 21 aastat.

  (3) Spordipreemia andmisel arvestatakse eelkõige ettepaneku esitamise aastal saavutatud sportlikke tulemusi. Ühele isikule ei saa korraga mitut spordipreemiat anda.

  (4) Spordipreemia andmisel arvestatakse:
  1) parim mees- ja/või naissportlane on saavutanud vähemalt ühe järgnevatest tulemustest: Eesti meistrivõistlustel vähemalt kolmas koht; spordialaliitude poolt tunnustatud sari– või seeriavõistluste kokkuvõttes vähemalt kolmas koht; Balti meistrivõistlustel vähemalt kolmas koht või esindanud Eesti riiki rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
  2) parim noor mees- ja/või naissportlane on saavutanud vähemalt ühe järgnevatest tulemustest: Eesti meistrivõistlustel vähemalt kuues koht; spordialaliitude poolt tunnustatud sari– või seeriavõistluste kokkuvõttes vähemalt kuues koht; Balti meistrivõistlustel vähemalt kuues koht või esindanud Eesti riiki rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

  (5) Ettepanek koos kandidaadi sporditulemuste ja saavutustega ning spordielu edendaja puhul kokkuvõte panusest spordivaldkonda esitatakse kirjalikult ametiasutusele iga aasta 31. detsembriks.

  (6) Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon ja teeb ettepaneku spordipreemia andmiseks vallavalitsusele.

  (7) Spordipreemiaga kaasneb tänukiri, valla meene ja rahaline preemia.

  (8) Spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Arvestust Aukodaniku aunimetuse ja teenetemärgi andmise kohta peetakse ametiasutuse haridus-ja kultuurivaldkonnas.

  (2) Ettepanekuid aunimetuse ja tunnustuse andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Viljandi valla teenetemärgi saaja, Aasta haridustöötaja, Stipendiumi saajad, Aasta noorsootöötaja, Aasta noore, Kultuuripreemia, Spordipreemiate, Aasta sotsiaaltöötaja, Aasta ettevõtja ja Aasta kogukonnaedendaja tunnustused antakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Sobivate kandidaatide puudumisel võib jääda aunimetus ja/või tunnustus välja andmata.

  (5) Aunimetuse ja tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (6) Rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud ametiasutus.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 31.10.2018 määrus nr 53 „Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord“.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.11.2021.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json