Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 70 "Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2021, 23

Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 70 "Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord" muutmine

Vastu võetud 27.08.2021 nr 43

Määrus kehtestatakse kooskõlas liiklusseaduse §-ga 12 ja ehitusseadustiku §-ga 71.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 70 "Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord" muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruses nr 70 "Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 4. Mahasõidu rajamine
(1) Kui uue mahasõidu rajamist või olemasoleva ümberehitamist/laiendamist ei lahendata koos mõne teise teega funktsionaalselt koos toimiva ehitise ehitusloa menetlusega või ehitusteatise esitamisega EHR-i keskkonnas, peab kinnistu omanik selle kooskõlastama valitsuse vastava valdkonna eest vastutava teenistujaga.
(2)Kooskõlastamiseks esitatakse vabas vormis taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@saaremaavald.ee, millele lisatakse kavandatava tegevuse asukoha skeem ja mahasõidu joonis.
(3)Mahasõidu joonisena võib kasutada Transpordiameti poolt välja töötatud tüüpjooniseid.
(4)Mahasõidu rajamise võib jätta kooskõlastamata, lähtudes alljärgnevalt:
1)ristumiskoht valla teega puudub ohutuks väljasõiduks vajalik külgnähtavus (ei ole võimalikult täisnurga all);
2)kavandatud on ebapiisav pöörderaadius;
3)on kavandamata meetmed (truup), et oleks tagatud takistamatu vee vool tee kraavides;
4) puuduvad kommunikatsioonide valdajate kooskõlastused.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json