Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2021, 45

Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 70
RT IV, 05.01.2019, 13
jõustumine 08.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.05.2019RT IV, 05.06.2019, 108.06.2019
27.08.2021RT IV, 07.09.2021, 2310.09.2021

Määrus kehtestatakse kooskõlas liiklusseaduse §-ga 12 ja ehitusseadustiku §-ga 71.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Saaremaa valla (edaspidi valla) kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise, teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamise ning mahasõitude rajamise kord.

  (2) Kohalik tee käesoleva määruse mõistes on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab vald. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, vallale kuuluv tee või Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsuse kohaselt valla hallata kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

  (3) Mahasõit on tee sisse- või väljasõiduks sõiduteega külgnevale õue, põllule, metsa, heinamaale või muule teega külgnevale alale.

  (4) Metsamaterjal käesoleva määruse mõistes on puutüve järkamisel saadud tüveosa, raidmed, samuti raiutud võsa. Raidmeteks loetakse oksad, ladvad, raiutud alusmets.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 05.06.2019, 1 - jõust. 08.06.2019]

§ 2.   Liikluspiirangute kehtestamine

  (1) Saaremaa Vallavalitsusel (edaspidi valitsus) on kohalikel teedel õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt sõidukite tehnilistest näitajatest või keelata liiklus liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks.

  (2) Liikluspiirang kehtestatakse valitsuse majandus- ja haldusosakonna teede eest vastutava teenistuja ettepanekul vastava valdkonna eest vastutava abivallavanema käskkirjaga. Vajadusel võib abivallavanem küsida eelnevalt valla liikluskomisjoni seisukohta.

  (3) Valitsuse poolt kehtestatakse massipiirangud eelkõige teedele, mis on välja kujunenud raskeveoste, sealhulgas metsamaterjali intensiivsemaks veoks. Koos massipiirangu märkidega kasutatakse lisatahvlit kirjega „Välja arvatud vallavalitsuse loal“.
[RT IV, 05.06.2019, 1 - jõust. 08.06.2019]

  (4) Liiklemiseks massipiirangu alas tuleb valitsusele esitada vormikohane taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@saaremaavald.ee (lisa 1).

  (5) Luba taotlemata võib piirangualas liigelda pääste- ja eriteenistuse sõidukid, ühissõidukid ning korraldatud jäätmevedu teostavad prügiveokid.

  (6) Massipiirangu alas võib valitsuse nimel anda loa liiklemiseks vastava piirkonna teede eest vastustav teenistuja.

  (7) Luba ei väljastata, kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta tee kasutamiskõlbmatuks või liigelda on ohtlik.

  (8) [Kehtetu - RT IV, 05.06.2019, 1 - jõust. 08.06.2019]

§ 3.   Teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamine

  (1) Metsamaterjali ladustamiseks teekaitsevööndisse, kui lähemale kui 10 m tee katte servast, esitab metsatööde teostaja vähemalt 10 päeva enne metsamaterjali ladustamist vallavalitsusele vormikohase teatise digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@saaremaavald.ee (Lisa 2).
[RT IV, 05.06.2019, 1 - jõust. 08.06.2019]

  (2) Otsuse vastuväite esitamise vajaduse osas teeb kavandatud tegevuse piirkonna teede eest vastutav valitsuse majandus-ja haldusosakonna teenistuja, tuginedes käesolevale paragrahvile.

  (3) Kui viie päeva jooksul teatise saamisest ei esitata vastuväidet, loetakse metsamaterjali ladustamine kooskõlastatuks.

  (4) Metsamaterjali ladustamise võib jätta kooskõlastamata, kui tee laius ei võimalda hilisemat metsamaterjali peale laadimist või puiduhakke valmistamist ilma liiklust sulgemata.

  (5) Metsamaterjali ladustamisel tuleb täita järgmisi nõudeid:
  1) metsamaterjali ladustamine on lubatud mitte lähemal kui 2 m tee kattest;
[RT IV, 05.06.2019, 1 - jõust. 08.06.2019]
  2) metsamaterjal tuleb ladustada selliselt, et oleks välistatud metsamaterjali varisemine teele ja tagatud liiklusohutus;
  3) metsa väljavedu korraldada selliselt, et teele ei satuks oksi ega mulda;
  4) metsamaterjali ladustamine võib toimuda väljaspool teemaalt.

  (6) Laoplatsilt veo lõppedes 10 päeva jooksul korrastab metsatööde teostaja laoplatsi ja sellega piirneva teemaa-ala ning informeerib sellest valitsust. Ebasobivate ilmastikutingimuste puhul võidakse kokku leppida ka pikem korrastamise periood.

  (7) Teemaa-ala õigeaegsel korrastamata jätmisel on valitsusel õigus teemaa-ala korrastamine ja nõuda teemaa-ala korrastamisega seonduvad kulud sisse metsatööde teostajalt.

  (8) Kui laoplatsi alune maa ei kuulu metsatööde teostajale, peab metsatööde teostaja esitama koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatisega laoplatsi aluse maa omaniku kirjaliku kooskõlastuse.

§ 4.   Mahasõidu rajamine

  (1) Kui uue mahasõidu rajamist või olemasoleva ümberehitamist/laiendamist ei lahendata koos mõne teise teega funktsionaalselt koos toimiva ehitise ehitusloa menetlusega või ehitusteatise esitamisega EHR-i keskkonnas, peab kinnistu omanik selle kooskõlastama valitsuse vastava valdkonna eest vastutava teenistujaga.

  (2) Kooskõlastamiseks esitatakse vabas vormis taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@saaremaavald.ee, millele lisatakse kavandatava tegevuse asukoha skeem ja mahasõidu joonis.

  (3) Mahasõidu joonisena võib kasutada Transpordiameti poolt välja töötatud tüüpjooniseid.

  (4) Mahasõidu rajamise võib jätta kooskõlastamata, lähtudes alljärgnevalt:
  1) ristumiskoht valla teega puudub ohutuks väljasõiduks vajalik külgnähtavus (ei ole võimalikult täisnurga all);
  2) kavandatud on ebapiisav pöörderaadius;
  3) on kavandamata meetmed (truup), et oleks tagatud takistamatu vee vool tee kraavides;
  4) puuduvad kommunikatsioonide valdajate kooskõlastused.
[RT IV, 07.09.2021, 23 - jõust. 10.09.2021]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Taotlus liiklemiseks alalise massipiirangu piirangualas

Lisa Teatis metsamaterjali ladustamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json