Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse hallatavate asutuste personali töötasustamise põhimõtted

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2021, 73

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Viljandi Linnavalitsuse hallatavate asutuste personali töötasustamise põhimõtted

Vastu võetud 12.06.2017 nr 9
RT IV, 20.06.2017, 1
jõustumine 23.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.08.2021RT IV, 07.09.2021, 2110.09.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Viljandi Linnavolikogu 30.01.2013 määruse nr 144 „Viljandi linna hallatavate asutuste personali töötasustamise aluste kinnitamine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted ja rahastamine

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate asutuste (edaspidi asutus) töötajate töö tasustamist.

  (2) Asutuse tööjõukulude eelarvesse planeerimisel võetakse aluseks vastavale ametikohale kinnitatud töötasu määr, mille alusel arvestatud tööjõukuludest on asutuse juhil õigus määrata töötajatele töötasu suurus ja maksta täiendavaid tasusid.

  (3) Rahastamise aluseks on vastavalt kehtivatele õigusaktidele kinnitatud asutuse struktuur ja koosseis.

  (4) Kui struktuuris ja koosseisus kajastuv ametikoht on eelarveaasta lõpuks kuus järjestikust kuud põhjendamatult täitmata, siis seda uuel eelarveaastal ei rahastata ja arvatakse asutuse struktuurist ja koosseisust välja.

  (5) Üldhariduskooli direktoril ja õppealajuhatajal ei ole õigust töötada klassijuhatajana.

§ 2.   Töötasumäär

  (1) Asutuse töötasu alammäärad ametikohtade või gruppide kaupa kinnitab linnavalitsus ning see on asutuse juhile aluseks töötajatele töötasu suuruse määramisel.

  (2) Asutuse juhi töötasu suuruse kehtestab linnavalitsus.

§ 3.   Lisatasu, hüvitised, preemiad ja toetused

  (1) Linnapeal on õigus asutuse juhile määrata asutuse eelarves personalikuludeks ettenähtud vahendite piires:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  2) ühekordseid preemiaid ja toetusi.

  (2) Asutuse juhil on õigus määrata asutuse töötajale lisatasu täiendavate tööülesannete eest. Ametijuhendijärgse asendamise eest lisatasu ei maksta.

  (3) Täiendavaks tööülesandeks loetakse asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt töötajale antud, kuid töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata töökohustust ja ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu.

  (4) Täiendavate tööülesannete eest lisatasu maksmise aluseks olev dokument tuleb vormistada enne täiendavate tööülesannete andmist. Kui täiendavad tööülesanded tekivad seoses ajutiselt äraoleva töötaja asendamisega, siis näidatakse dokumendis ära asendatava töötaja nimi, täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus.

  (5) Töötajatele makstakse toetust 125 eurot perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral, lapse sünni korral ja töölt vabastamisel seoses pensionile siirdumisega.

  (6) Õppetöö vaheajad on kõikidel haridusasutuse töötajatel tööaeg ja selleks ajaks koostab haridusasutuse juht tööajakava või vormistab puhkuse.

  (7) Töötasu huvitegevuse läbiviimise eest üldhariduskoolis makstakse vastavalt kinnitatud töötasumääradele ja tundide arvule.
[RT IV, 07.09.2021, 21 - jõust. 10.09.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2021]

§ 4.   Asutuse töötasustamise juhend

  (1) Asutuse juht koostab asutuse töötasustamise juhendi, mis lähtub töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevas määruses toodud nõuetest. Haridusasutuse töötasustamise juhendi kooskõlastab hoolekogu. Asutuse juht kinnitab töötasustamise juhendi käskkirjaga.

  (2) Asutuse töötasustamise juhend sisaldab vähemalt järgnevat informatsiooni:
  1) millistest õigusaktidest töötasu määramisel, maksmisel ja arvestamisel lähtutakse;
  2) kes ja millise õigusaktiga kinnitab asutuse koosseisu ja töötasumäärad;
  3) millised on põhitöötasu määramise alused;
  4) millised on õppetöö vaheaegadel tehtavad tööülesanded (üldharidus- ja huvikoolides);
  5) kuidas toimub töötaja töötasutingimuste ja muudatuste fikseerimine;
  6) kuidas toimub töötasu väljamaksmine;
  7) kuidas on reguleeritud lisatasude määramine ja maksmine ning ületunnitöö tasustamine.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2017.

/otsingu_soovitused.json