KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2023, 11

Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 31.08.2023 nr 45

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (edaspidi kord) Kose valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja/või avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

  (3) Määruse mõistes ei loeta ürituseks Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas.

  (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (5) Kõrgendatud turvariskiga ürituseks loetakse üritust, mis vajavad Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) kooskõlastust kui üritusel esineb vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest
  1) ürituse tõttu vajab liiklus ümber korraldamist;
  2) üritusel müüakse alkoholi;
  3) üritus lõpeb öörahu ajal (nt kontserdid);
  4) üritus on suunatud alaealistele;
  5) ürituse toimumispaika koguneb oluliselt rohkem inimesi kui igapäevaselt;
  6) mitu üritust toimuvad samal ajal ja lähestikku;
  7) üritus toimub mitme omavalitsuse territooriumil;
  8) üritusel korraldatakse ilutulestikku.

  (6) Kõrgendatud turvariskiga ürituseks loetakse üritusi, mis vajavad Päästeameti (edaspidi PA) kooskõlastust kui üritusel esineb vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest:
  1) üle 1000 osalejaga avalik üritus, mille toimumiskoht on aiaga piiratud alal;
  2) üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides;
  3) üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel.

  (7) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) kirjalikku teavitamist on vaja kui üritusel esineb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
  1) üritusel kasutatakse lõbustuspargiseadet, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 m/s või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit- vaja teostada seadme tehnilise auditi olemasolu ja kehtivust TTJA infosüsteemis;
  2) üritusel kasutatakse ajutist elektripaigaldist, mille peakaitse nimivool on üle 35 ampri- vajalik paigaldisele teha audit. Kuni 35 amprisele (k.a) peakaitsmega ajutise paigaldise kasutusele võtuks vaja võtta elektritööde ettevõtja kirjalik kinnitus paigaldise nõuetekohasuse kohta;
  3) ürituse korraldamisel kõrgepinge õhuliini, alajaama või gaasitoru lähedal on vajalik vastava paigaldise omaniku (võrguettevõtja) luba;
  4) ilutulestiku korraldamisel peab olema tagatud avalik kord ning rakendatavad ohutusnõuded. Taotluse menetleja teostab kontrolli majandustegevuse registrist, kas ilutulestiku korraldajal on tegevusluba pürotehniliste toodete käitlemiseks.

  (8) Ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat jms, mis toimub avalikus kohas) korraldamine toimub vallavalitsuse kirjaliku loa alusel. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.

  (9) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

  (10) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (11) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

  (12) Alkoholi müümist avalikul üritusel sätestab alkoholiseadus.

  (13) Ilutulestiku korraldamisel lähtutakse lõhkematerjaliseadusest.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotluse esitamine

  (1) Kõrgendatud turvariskiga ürituse korraldaja esitab vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU.

  (2) Avaliku ürituse puhul, mis ei ole kõrgendatud turvariskiga, esitab ürituse korraldaja vähemalt 10 kalendripäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU.

  (3) Kui üritus vastab korra § 1 lg 5 tunnustele, saadab vastava valdkonna eest vastutav vallavalitsuse ametnik taotluse kooskõlastusteks PPA-le.

  (4) Kui üritus vastab korra § 1 lg 6 tunnustele, saadab vastava valdkonna eest vastutav vallavalitsuse ametnik taotluse kooskõlastusteks PA-le.

  (5) Kui üritus vastab korra § 1 lg 7 tunnustele, saadab vastava valdkonna eest vastutav vallavalitsuse ametnik taotluse teadmiseks TTJA-le.

  (6) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel aadressil [email protected] vähemalt 10 päeva ette.

§ 3.   Ürituse korraldamise loa taotluses esitatavad andmed

  Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) korraldaja nimi, isikukood või registrikood;
  2) sihtrühm (kas üritus on suunatud lastele vanuses 0-18 a ja/või täiskasvanutele);
  3) kas üritus on piletiga või tasuta;
  4) ürituse ajakava lisada failina;
  5) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  6) ürituse sisu kirjeldus (nt vabaõhukontsert, näitus, laat, spordiüritus või muu üritus) ja iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  7) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  8) juhul kui üritus ei toimu Kose vallale kuuluval kinnistul, siis kinnistu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
  9) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg (kui planeeritav üritus võib häirida elanike öörahu, siis on vajalik taotleja selgitus, kuidas tagatakse ümberkaudsete elanike öörahu);
  10) osavõtjate eeldatav arv;
  11) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  12) parkimiskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  13) tervishoiuteenuse osutamist tagava juriidilise või füüsilis(te) isiku(te) nimi ja kontaktandmed;
  14) reklaami eksponeerimise vajadus;
  15) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  16) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  17) turvalisust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  18) lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan, turvaskeem, liiklusskeem);
  19) ettevalmistustööde toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg);
  20) ürituse toimumise territooriumi ja selle lähiümbruse korrastamise aeg (prügi, ajutised rajatised jne).

§ 4.   Ürituse korraldamise loa taotluse lisad

  (1) Ürituse korraldaja lisab taotlusele territooriumi asendiplaani, millel peab olema näidatud telkide, lava, aedade, piirete, atraktsioonide, mittestatsionaarsete valgusallikate ja heliseadmete, müügi- ja teeninduspunktide, WC-de jms asetus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

  (2) Kui üritusel on tegemist mitme esinejaga või see sisaldab erinevaid ürituse vorme, lisatakse ürituse korraldamise loa taotlusele ürituse ajakava.

  (3) Kui üritus vastab § 1 lg 4 ja § 1 lg 5 välja toodud kõrgendatud turvariskiga ürituse tunnustele, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani PPA-le ning PA-le hiljemalt kolm tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (4) Turvaplaan sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) turvaettevõtte nimetus, tegevuslitsentsi number, turvalepingu number ja kuupäev;
  3) turvatöö eest vastutava isiku nimi, kontakttelefon;
  4) territooriumi valve skeem - üritusel kaasatavate turvatöötajate arv, tööülesanded ja turvaskeem läbipääsure˛iimil ja külastajate turvakontrolliks, välise perimeetri valveks, lava (esinejate, helitehnika jms) kaitseks, ürituse külaliste turvalisuse tagamiseks, veoste valveks ja kaitseks, parklas autode liikumise korraldamise eest vastutavaks, „rohelise tee“ (politsei, päästeteenistus, kiirabi, eritehnika juurdepääsuks);
  5) evakuatsiooniplaan;
  6) turvatöötaja vormi kirjeldus;
  7) reservis olevate turvatöötajate arv ja eriolukorra tekkimisel lisajõudude kaasamise kord;
  8) turvaettevõtte autopatrulli olemasolu ning nende abijõududena kaasamise võimalus;
  9) üritusel kasutatavad erivahendid;
  10) esemete ja/või loomade nimekiri, mida/keda on keelatud üritusele kaasa võtta;
  11) ilutulestiku korraldaja;
  12) ilutulestiku läbiviimise aeg ja koht ning ohutusala perimeeter plaanil;
  13) muude operatiivteenistuste (politsei, päästeteenistus, kiirabi) kaasamise vorm üritusel;
  14) turvaplaanile lisatakse turvatöötajate nimekiri ja töögraafik.

  (5) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele Transpordiametiga ja PPA-ga eelnevalt kooskõlastatud liiklusskeemi, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms);
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (6) Kui üritusega kaasneb Kose vallale kuuluvate teede sulgemine, tuleb eelnevalt taotleda tee kasutamise luba vastavalt Kose Vallavolikogu määrusele Kose valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord.

  (7) Kui ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis peab ta sellest üritusest osavõtjaid teavitama. Sisekorraeeskirja koopia lisatakse loa taotlusele.

§ 5.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) viima ürituse läbi vastavalt esitatud ürituse korraldamise loa taotluses märgitud vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile ning vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ja kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma PPA ning PA poolt ürituse korraldamiseks väljastatud tingimusi;
  5) tagama korrakaitseseaduse, Kose valla heakorra eeskirja ja Kose valla jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust;
  8) tagama, et ei müüdaks alkoholi alaealistele (kahtluse korral on õigus küsida vanuse tõendamiseks alkoholi ostjalt isikut tõendavat dokumenti);
  9) tagama, et üritusel ei müüdaks alkohoolset jooki tugeva joobeseisunudi tunnustega isikutele;
  10) tagama üritusel puhta joogivee kättesaadavuse külastajatele;
  11) tulenevalt Kose Vallavolikogu määrusest Kose valla jäätmehoolduseeskiri peab avaliku ürituse korraldamine toimuma keskkonnasäästlikult.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja:
  1) vastutab ürituse käigus tekkinud jäätmete nõuetekohase käitlemise eest;
  2) on kohustatud varustama ürituse toimumise ala piisaval arvul kogumismahutitega, mis võimaldab jäätmete liigiti kogumist;
  3) peab soodustama jäätmete liigiti kogumist läbi asjakohaste meetmete rakendamise;
  4) peab rakendama meetmeid, mis aitavad vältida jäätmeteket. Ühekordsete nõude ja topside kasutamist tuleb võimalusel vältida;
  5) peab rakendama meetmeid vältimaks jäätmetest häiringute tekkimist ja levikut nii ürituse alal kui sellega piirnevatel aladel.

§ 6.   Ürituse korraldamise loa andmise või andmisest keeldumise otsustamine

  (1) Vallavalitsus annab ürituse korraldamiseks loa vallavalitsuse korraldusega 14 kalendripäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (2) Loa andmise korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, isikukood/registrinumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks, sh avaliku teavitamise kohta;
  6) loa taotluse kooskõlastajate esitatud tingimused.

  (3) Vallavalitsus informeerib loa andmisest vastavalt vajadusele PPA-d ning PA-d.

  (4) Loa andmisest keeldumise korral teatatakse korraldajat kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

  (5) Vallavalitsus võib jätta loa andmata, kui:
  1) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
  2) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  6) ürituse korraldaja on korduvalt rikkunud ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi või valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  7) kui taotleja on eelmistel tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest ürituse korraldaja kohustused ja vastav rikkumine on dokumentaalselt fikseeritud;
  8) taotleja tegevuse suhtes on algatatud menetlus karistusseadustiku majandusalaste süütegude alusel või ta on toime pannud majandusalase süüteo karistusseadustiku järgi.

  (6) Menetleja informeerib ürituse korraldamise loa andmisest keeldumisel kõiki loa kooskõlastanud ametiasutusi kahe tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse andmise päevast arvates.

§ 7.   Ürituse korraldamise loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse korraldamiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 8.   Ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  Ürituse läbiviimise võib peatada või lõpetada:
  1) ohu vältimiseks;
  2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekkimise korral;
  3) üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks;
  4) ürituse korraldajapoolsete kohustuste täitmata jätmisel;
  5) ürituse kooskõlastanu tingimusliku kooskõlastuse mittetäitmisel, kui sellega on kaasnenud oht üritusel osalejate turvalisusele.

§ 9.   Ürituse korraldaja poolt hüvitatavad kulud, makstavad tasud ja maksud

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja õigusaktides ettenähtud korras. Üritusega vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

  (2) Kui üritusega kaasneb reklaami eksponeerimise vajadus, esitab korraldaja valitsusele kooskõlastamiseks eskiislahenduse ja reklaamikandja paigaldamise taotluse. Välireklaami kandja paigaldamise kord ja tasu suurus tuleneb Kose Vallavolikogu määrusest Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kose vallas.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu määrus 22.05.2014 nr 29 „Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json