EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti taotlemise, väljastamise ja arvestuse kord

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2014, 13

Müügipileti taotlemise, väljastamise ja arvestuse kord

Vastu võetud 30.09.2014 nr 15

Määrus on antud lähtudes haldusmenetluse seaduse § 90 lõikest 2 ning kaubandustegevuse seaduse § 18 lõigetest 1-4 ja § 20 lõikest 2.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikel üritustel, kus kaubanduse korraldaja on Türi valla asutus (edaspidi vallaasutus), müügipileti taotlemise ja väljastamise ning väljastatud müügipiletite kohta arvestuse pidamise kord ning müügipileti taotluse ja müügipileti vorm.

  (2) Kui avaliku ürituse korraldavad mitu vallaasutust ühiselt, määratakse kokkuleppel üks asutus, kes tegutseb üritusel kaubanduse korraldajana.

  (3) Määrus on kaubandustegevuse seaduse rakendusakt, mistõttu määruses kasutatakse mõisteid kaubandustegevuse seaduse tähenduses.

§ 2.   Müügipileti taotluse ja müügipileti vormi kinnitamine

  Kehtestada vallaasutuse kaubanduse korraldajana tegutsemisel
  1) müügipileti taotluse vorm (vorm 1) vastavalt määruse lisale 1;
  2) müügipileti vorm (vorm 2) vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.   Müügipiletite taotlemine

  (1) Kaupleja, kes soovib avalikul üritusel, millel kaubandustegevuse korraldajaks on vallaasutus, müüa kaupa või teenust, peab ta kaubanduse korraldajale määruse § 3 punktis 1 märgitud vormikohase taotluse esitama vähemalt 3 tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist.

  (2) Taotlus esitatakse kaubanduse korraldaja ametlikule postiaadressile või e-postiaadressile. Taotluse peab kaupleja või kauplejat esindama õigustatud isik olema allkirjastanud.

  (3) Müügipileti hind tuleb tasuda kaubanduse korraldaja määratud isikule sularahas või ülekandega Türi Vallavalitsuse arvelduskontole EE731010702003740008 enne müügipileti väljastamist.

§ 4.   Müügipileti väljastamine

  (1) Kaubanduse korraldaja väljastab müügipileti pärast müügipileti hinna tasumist, kuid mitte hiljem kui 1 päev enne avaliku ürituse toimumise päeva. Müügipileti hinna kehtestab Türi Vallavolikogu.

  (2) Müügipileti väljastab vallaasutuse juht või tema määratud ametnik või töötaja.

§ 5.   Väljastatud müügipiletite arvestus

  (1) Kaubanduse korraldaja peab väljastatud müügipiletite kohta registrit.

  (2) Registrit peetakse dokumendiregistri alamregistrina ning sinna kantakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lõikes 3 märgitud andmed ning müügipileti hind. Registrisse kantakse võimalusel ka kaupleja e-postiaadress ning vajadusel märkused kauplemiskohal lisateenuste kasutamise või muude asjaolude kohta.

  (3) Kauplejale väljastatud müügipiletist säilitab kaubanduse korraldaja müügipileti registris müügipileti elektroonilise koopia. Koopiaid säilitatakse 7 aastat.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Türi Vallavalitsuse 14. mai 2013 määrus nr 4 „Türi valla asutuste korraldatavalt avalikul üritusel kaubanduse korraldajana tegutsemiseks volituse andmine ning müügipileti taotlemise, väljastamise ja arvestuse kord“.

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

Lisa 1 Müügipileti taotluse vorm (vorm 1)

Lisa 2 Müügipileti vorm (vorm 2)

/otsingu_soovitused.json