HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord

Väljaandja:Mooste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2014, 41

Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord

Vastu võetud 25.09.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, Mooste vallavolikogu 25.05.2011.a määruse nr 7 „Mooste valla põhimäärus“ § 6 alusel ja arvestades Mooste vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 10.09.2014.a protokollilisi ettepanekuid.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab väljaspool Mooste valda huvikoolis või huviringis õppivate laste ja noorte huvihariduse teenuse toetamise korra Mooste valla eelarvest.

§ 2.  Mõisted

 (1) Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis.

 (2) Huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omanda süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

 (3) Õppekoha maksumus – on huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.

§ 3.  Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad

  Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile lastele ja noortele, kelle Eesti Rahvastikuregistri andmebaasi järgne ja tegelik elukoht on Mooste vald.

§ 4.  Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord

 (1) Huviharidus kompenseeritakse käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud õpilastele 90 % ulatuses õppekoha maksumusest.

 (2) Huviharidust kompenseeritakse õppeperioodi (9 kuud: september - mai) eest.

 (3) Huvihariduse kompenseerimine suvekuudel otsustatakse igal üksikjuhul eraldi.

 (4) Huvihariduse kompenseerimiseks tuleb lapsevanemal või hooldajal esitada iga aasta hiljemalt 30.oktoobriks avaldus (käesoleva määruse Lisa) Mooste Vallavalitsusele, kus on välja toodud huviringi/huvikooli nimetus, õppeaja kestvus kuudes ja õppekoha maksumus ühes kuus.

 (5) Laekunud avaldused huvihariduse kompenseerimise kohta vaatab üle Mooste vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon (edaspidi komisjon) ja teeb oma ettepanekud vallavalitsusele kompenseerimise kohta ühe kuu jooksul peale avalduse laekumist.

 (6) Kui Mooste vallas pakutakse sama sisuga huviharidust või huvitegevust, siis on komisjonil õigus keelduda huvihariduse või huvitegevuse kompenseerimisest väljaspool Mooste valda.

 (7) Huvihariduse kompenseerimiseks sõlmib vald kolmepoolse lepingu lapsevanema ja teise omavalitsuse või lapsevanema ja huviharidust/huvitegevust pakkuva asutuse vahel.

 (8) Käeoleva korraga seonduvad ja reguleerimata erandjuhud lahendab vallavalitsus, võttes aluseks vanema/hooldaja põhjendatud taotluse.

 (9) Erandjuhtude lahendamisel lähtub vallavalitsus lapsevanema/hooldaja toodud põhjendustest ning täiendavate rahaliste vahendite vajaduse korral Mooste valla eelarvest.

§ 5.  Järelevalve

 (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida laste/noorte osalemist huvikoolides.

 (2) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada huvihariduse kompenseerimine, nõuda toetuse tagastamist, arvutada see ümber või keelduda edaspidi huvihariduse kompenseerimisest.

 (3) Lapsevanemal/hooldajal on kohustus teavitada Mooste Vallavalitsust, kui laps ei osale huvikoolis või huviringis 10 tööpäeva jooksul peale huvikooli või huviringi nimekirjast kustutamist.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Veetsmann
vallavolikogu esimees

Lisa Avaldus huvitegevuse/-hariduse kompenseerimiseks