Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valga Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2014, 44

Valga Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 03.10.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Muuseumi nimi on Valga Muuseum (edaspidi muuseum).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Muuseum asub Valga maakonnas, Valga linnas. Aadress on Vabaduse tn 8, Valga.

  (2) Muuseumi tegutsemiskoht on Valga linn.

§ 3.   Tegutsemise vorm, liik ja haldusala

  (1) Muuseum on Valga linna munitsipaalasutus, mille asutamise, muutmise ja tegevuse lõpetamise otsustab Valga Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

  (3) Muuseum on kultuuriasutus, mille kõrgemalseisev asutus on Valga Linnavalitsus (edaspidilinnavalitsus).

  (4) Muuseumi tegevust juhendab ja koordineerib linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet.

§ 4.   Pitsat, eelarve ja sümboolika

  (1) Muuseumil on Valga linna vapi kujutisega ja oma nimega pitsat.

  (2) Muuseumil on Valga linna eelarves iseseisev eelarve.

  (3) Muuseum võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi direktor kooskõlastades eelnevalt korra linnavalitsusega.

§ 5.   Haldusmenetlus

  Muuseumi tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades muuseumi tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muuseum kogub, uurib, säilitab ja tutvustab Valga maakonna, Valga linna ning selle ümbruse inimeste ning nende elukeskkonnaga seotud ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjale hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseumi ülesanded:
  1) kogub Valga linna ja maakonna ajaloo ning tänapäevaga seotud kultuuriväärtuslikku materjali;
  2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist, kirjeldamist muuseumide andmekogus ning konserveerimist ja restaureerimist;
  3) korraldab muuseumi fondis olevate museaalide eksponeerimist ja ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjalide üldsusele vahendamist ning populariseerimist;
  4) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
  5) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  6) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
  7) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
  8) võimalusel viib läbi koolitusi ja annab konsultatsioone muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
  9) võimalusel juhendab teisi Valga maakonna muuseume oma ainevaldkonnas;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktidega;
  11) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi;
  12) tagab aktuaalse informatsiooni linna ja muuseumi veebilehtedel.

§ 7.   Muuseumikogu

  (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.

  (2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk Õigused ja kohustused 

§ 8.   Muuseumi õigused ja kohustused

  (1) Muuseumil on õigus:
  1) esitada linnavalitsusele muuseumi tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid;
  2) saada muuseumiseaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vastavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt vajalikku informatsiooni.

  (2) Muuseum on kohustatud:
  1) tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmise kooskõlas muuseumi kinnitatud eelarvega;
  2) koostama arengukava, mis hõlmab vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 9.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi tööd juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu linnapea või tema asendaja.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

  (3) Direktori äraoleku asendab teda linnapea poolt määratud isik.

§ 10.   Muuseumi direktori ülesanded

  Muuseumi direktor:
  1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  3) koostab muuseumi eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  4) kinnitab asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu informeerides sellest eelnevalt linnavalitsust;
  5) m äärab töötajate töötasu suuruse eelarves ettenähtud palgafondi piires;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi, kohaldab neile ergutusi ja hoiatusi;
  7) kehtestab muusemi sisekorra eeskirja, töökaitsealased juhendid ning töötajate ametijuhendid;
  8) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
  9) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  10) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  11) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat linnavara linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
  12) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  13) teeb linnavalitsusele ettepanekuid muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrade, muuseumikogu korralduse põhimõtete ning muuseumi kogumispõhimõtete osas, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
  14) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  15) täidab muid muuseumi juhtimisega seotud ning linnavolikogu või linnavalitsuse poolt antud ülesandeid.

§ 11.   Muuseumi nõukogu

  (1) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus maksimaalselt viieliikmelise nõukogu.

  (2) Nõukogu koosseisu ja töökorra kinnitab linnavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja neli liiget. Esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas.

  (3) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget sealhulgas esimees või aseesimees.

5. peatükk Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 12.   Vara ja rahastamine

  (1) Muuseumi valduses olev vara on Valga linna omandis. Vara kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Eelarve tulud on laekumised riigieelarvest, linna eelarvest, sihtasutustest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest ning põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest laekuvatest maksetest.

  (3) Muuseumi raamatupidamist korraldab linnavalitsuse rahandusamet vastavalt linnavalitsuse raamatupidamise sisekorra eeskirjadele.

§ 13.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muuseumile pandud ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikku tegevust kontrollib linnavalitsus ja linnavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Muuseum esitab õigusaktides ettenähtud aruandeid, sealhulgas riigieelarvest finantseeritavate summade kohta esitab aruanded kultuuriministeeriumile.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine  

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub linnavolikogu otsusel.

  (2) Muuseumi ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb muuseumi ühinemises või jagunemises. Muuseum ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) muuseum ühendatakse teise muuseumiga, kusjuures ühendatavad muuseumid lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus muuseum;
  2) muuseum liidetakse teise muuseumiga ja liidetav muuseum lõpetab tegevuse;
  3) muuseum jaotatakse vähemalt kaheks muuseumiks ja jagunev muuseum lõpetab tegevuse.

  (3) Muuseumi tegevus lõpetatakse
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui muuseumi ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (4) Muuseumi tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogud koos arvestusdokumentatsiooniga üle linnavalitsusele.

7. peatükk Määruse jõustumine 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2014. aastal.

Ivar Unt
Esimees

/otsingu_soovitused.json