KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2014, 45

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 03.10.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse eesmärk

  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestatakse eesmärgiga tagada avaliku ürituse pidamine selliselt, et seal oleks tagatud avalik kord, liiklusohutus, osavõtjate ohutus, samuti eesmärgiga koordineerida linnas korraldatavate avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordiürituste toimumist ning tagada nende isikute õigused avaliku koha kasutamisel, kes avalikust üritusest osa võtta ei soovi.

§ 2.  Avalik üritus

 (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

 (2) Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud loa olemasolul ja selles märgitud tingimustel.

§ 3.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõudeid, mis toimuvad määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal vabas õhus (sealhulgas staadionil).

 (2) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Valga linnas.

 (3) Käesolev määrus ei reguleeri staadionil toimuva spordivõistluse või spordiürituse korraldamist ja pidamist.

 (4) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Valga Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamine 

§ 4.  Ürituse loa taotlemine

 (1) Ürituse korraldamise ja pidamise luba (edaspidi ürituse luba) on linnavalitsuse nõusolek ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

 (2) Ürituse korraldaja esitab linnavalitsusele liikluspiiranguid nõudvate ürituste taotlused vähemalt 14 päeva ja teiste ürituste taotlused vähemalt 7 päeva enne ürituse läbiviimist kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega.

 (3) Linnavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus menetleda taotlusi, mis on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaegadest erinevalt.

 (4) Taotluse vormi kehtestab linnavalitsus.

 (5) Ürituse korraldaja on kohustatud ürituse kooskõlastama enne taotluse esitamist:
 1) Politsei- ja Piirivalveametiga;
 2) Päästeametiga;
 3) olenevalt ürituse iseloomust teiste isikutega.

 (6) Ürituse korraldaja kohustub liikluskorralduse muudatusega kaasnevast üritusest teavitama Valga linna haldusterritooriumil ühistransporditeenust osutavat asutust vähemalt 5 päeva enne ürituse toimumist.

 (7) Korraldajal on õigus lisada ning linnavalitsusel on õigus nõuda lisadokumente.

§ 5.  Taotluse menetlemine

  Linnavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja:
 1) antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või;
 2) teavitatakse taotlejat ürituse korraldamise võimatusest või ürituse toimumise sobimatusest planeeritud kohta või aega või;
 3) lõpetatakse taotluse menetlus.

§ 6.  Loa andmine ja sellest keeldumine

 (1) Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljastamisest linnavalitsus hiljemalt 7 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (2) Linnavalitsus võib üritus loa väljastamisest keelduda kui:
 1) avastatakse valeandmete teadlik esitamine;
 2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
 3) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 4) loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt õigusaktidest;
 5) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
 6) taotleja on varasemalt tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest tulenevad avaliku ürituse korraldaja kohustused ja vastav rikkumine on dokumentaalselt fikseeritud;
 7) esinevad muud põhjendatud juhud.

§ 7.  Loa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsus tunnistab väljastatud loa kehtetuks kui:
 1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
 2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametite ettekirjutusi;
 3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
 4) muudel põhjendatud juhtudel.

3. peatükk Avaliku ürituse pidamine 

§ 8.  Nõuded ürituse korraldajale

 (1) Üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt antud loa olemasolul.

 (2) Juriidilisest isikust ürituse korraldaja peab määrama füüsilise isiku, kes kannab tema eest avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi.

 (3) Üritusel toimuva kaubandustegevuse korraldamisel lähtutakse kaubandustegevuse seadusest. Kaupa või teenust võib müüa kaupleja vastava registreeringu või avalikul üritusel kaubanduse korraldaja väljastatud müügipileti alusel.

 (4) Üritusel kaubanduse korraldaja või kauplemiskohtade valdaja on kohustatud tagama kauplemispiirkonna pideva korrashoiu. Üritusel on keelatud müüa kohapeal tarbimiseks mõeldud jooke (sh alkohoolseid jooke) klaastaaras.

 (5) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
 1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ürituse territooriumi tõketega ning kindlustama parkimis- ja liikluskorralduse;
 3) järgima tervisekaitsenõudeid;
 4) täitma Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti jt isikute korraldusi ja ettekirjutusi;
 5) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
 6) esitama seaduses sätestatud juhtudel majandustegevuse registrile majandustegevusteate;
 7) mitte lubama üritustel osaleda korda rikkuvaid ja ürituse läbiviimist häirivaid isikuid ning alaealisi selleks mittelubatud ajal. Kui isikud ei allu ürituse korraldaja korraldustele, peab korraldaja sellest teatama politseile;
 8) tagama, et alla 16-aastastele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
 9) lõpetama ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid või võib ohustada osalejate elu ja tervist.

§ 9.  Ürituse korraldaja vastutus

  Ürituse korraldamise ja pidamise eest käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

§ 10.  Korrakaitseseaduses sätestatud pädevuse delegeerimine linnavalitsusele

  Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamiseks korrakaitseseaduses sätestatud erineval viisil peab olema linnavalitsuse vastav luba.

Ivar Unt
Esimees