Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kohila valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2015, 7

Kohila valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 29.09.2015 nr 16


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 3

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kohila valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning kord.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded ja koormised heakorranõuete täitmiseks.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Kohila valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning vara valdajatele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldusala – kinnistuga või krundiga külgnev maa-ala kuni kõnniteeni. Vallavalitsus võib, võttes arvesse maa-ala asukohta, määrata ka teistsuguse hooldusala. Vaidlused hooldusala suuruse üle lahendab vallavalitsus;
  2) heakorratööd – rohu ja muru niitmine; puulehtede, prahi, liiva, lume ja jää koristamine ning libeduse tõrje.

2. peatükk KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) Vallale kuuluvate teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade, kalmistute jt. munitsipaalüksuste korrashoiu ja heakorratööd;
  2) Avalikult kasutavatele haljastusaladele vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende õigeaegse tühjendamise;
  3) Tiheasutusalal tänavanimedega siltide olemasolu tänava alguses, lõpus ja ristmikel.

§ 4.   Kinnistu omaniku kohustused

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) Korras hoidma oma kinnistu piirde (aed, hekk jne) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) Tegema tiheasutusalal ja hajaasustuses avalikult kasutatava teega piirnevatel kinnistutel heakorratöid, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
  3) Puhastama regulaarselt sadeveekraave ja -truupe, maa-aluste tehnovõrkude luuke ja reste, kui eelpoolloetletu jääb tema hooldusala piiridesse;
  4) Korraldama kinnistul avalikult kasutatava tee ääres põõsaste ja puude kärpimist nii, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu liiklemine ning liiklust reguleerivate tehniliste vahendite nähtavus (vt mittemetsamaal kasvavate puude ja põõsaste raie eeskiri);
  5) Paigutama oma kinnistule vajalikul hulgal jäätmemahuteid, hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed. Omanik peab korraldama kinnistul jäätmekäitlust vastavalt Kohila valla jäätmehoolduseeskirjale;
  6) Järgima reklaamiobjektide paigaldamisel vallavalitsuse poolt kehtestatud korda;
  7) Tagama kinnistul asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  8) Puhastama võsa ja niitma kinnistul ning selle hooldusalal muru ja rohtu vähemalt üks kord kuus suveperioodil;
  9) Paigaldama kinnistul nähtavale kohale lähiaadressiga sildid. Kui kinnistul puudub ehitis, siis tuleb silt paigaldada nähtavale kohale posti külge või piirdeaiale.

§ 5.   Nõuded kinnistu piiretele ja piirdeaedadele

  Kinnistu tänava või teepoolne piire (sh hekk) või piirdeaed peab kogu kinnistu ulatuses olema ühtses stiilis ja harmoneeruma naaberhoonete piirde või piirdeaedadega.

§ 6.   Müügi-või teeninduspunkti omaniku kohustused

  Müügi-või teeninduspunkt tuleb varustada nõuetele vastava jäätmemahutiga ning selle ümbris tuleb hoidma korras vähemalt 5m ulatuses.

§ 7.   Reostuse koristamine

  (1) Maa-ala reostaja või risustaja on kohustatud maa-ala viivitamatult puhastama. Kui reostamise või risustamise põhjustaja ei ole teada, peab maa-ala puhastama selle omanik, omaniku puudumisel kasutaja.

  (2) Veose vedaja peab koristama laadimisel või sõidul mahapudenenud esemed.

  (3) Põllumajandustööde tegemisel peab tööde tegija koristama avalikult kasutavatele teele pudenenud sõnniku, mulla, heina jms.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja peab ürituse toimumise ja sellega piirnevad alad puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks.

§ 8.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
1. Risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sh avalikus kohas roojata, loopida maha prahti, kritseldada ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile jms või kahjustada neid muul viisil;
2. Paigaldada hoone fassaadile sobimatuid esemeid, kuivatada tiheasutusalal pesu rõdul rõdupiirdest kõrgemal, kloppida riiet ja vaipa mitmekorteriliste elamute rõdul, aknal ja uksel;
3. Vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust (v.a viljapuud, marjapõõsad) nii avalikes, kui ka kinnistu territooriumil, rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Kõrghaljastuse (v.a viljapuud, marjapõõsad ja hekid) mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega;
4. Ladustada tiheasutusalal katmata sõnnikut. Kaetud sõnnikuhunnik peab olema vähemalt 2 meetri kaugusel kinnistu piirist seespool. Väljaspoole kinnistu piire sõnniku ladustamine on keelatud.
5. Kuhjata soolasegust liiva või lund puude ümber või teeäärsele haljasalale, paigutada soolasegust puistematerjali või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
6. Hoida küttepuid, ehitusmaterjali, mehhanisme jms tänava või teepoolses õue osas piireaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljapool oma kinnistu piiri (väljaarvatud lühiajalised ümberpaigutused kestusega kuni 1 nädal);
7. Panna jäätmeid maha või matta pinnasesse selleks mitteettenähtud kohta. Jäätmete üleandmine ja kompostimine toimub vastavalt Kohila valla jäätmehoolduseeskirjale.
8. Põletada tiheasutusalal jäätmeid, v.a haljastusjäätmeid (lehed ja riisutud kulu) oma kinnistul 18 ja 39 nädalal, v.a juhul kui Kohila Vallavalitsus ei ole teavitanud teisiti Kohila valla kodulehel.

§ 9.   Ajutiste aiamaade kasutamine

  Valla territooriumil antakse elanikele ajutiselt kasutada köögivilja kasvatamiseks veel kasutusele andmata maad (edaspidi aiamaa), kusjuures:
  1) Aiamaade kasutusele andmisel eelistatakse soovitud aiamaale lähemal asuvate majade elanikke;
  2) Aiamaa kasutusluba antakse avalduse alusel jooksvaks aastaks vallavalitsuse maakorraldaja poolt;
  3) Maakasutuse lõpetamisel ei hüvitata senisele kasutajale tema poolt istutatud marjapõõsaste või viljapuude maksumust;
  4) Aiamaa kasutusloa väljastamise tasu kehtestab vallavalitsus;
  5) Kasutaja on kohustatud hoidma aiamaa ja sellega piirneva ala umbrohust ja prahist puhtana. Taimekasvatusperioodi lõppedes tuleb aiamaa koristada, jäätmed kompostida või andma need üle jäätmekäitluskohale. Aiamaa servad tuleb niita vähemalt kaks korda aastas vähemalt 2 m ulatuses;
  6) Aiamaale on lubatud püstitada kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kileehitisi, mis kuuluvad sügisel likvideerimisele;
  7) Aiamaa kasutajal on keelatud visata orgaanilist või muud prahti väljapoole oma aiamaa piire ning hoida teeäärsetel köögiviljakruntidel sõnnikuhunnikuid, veepaake ja -tünne.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 24.09.2013 määrus nr 9 „Kohila valla heakorraeeskiri“

Jüri Vallsalu
Kohila Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json