KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2015, 9

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 30.11.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 3 ning loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loomad) pidamise nõuded Kohila valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom.

  (3) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seaduses ettenähtud korras ning selle täitmist kontrollivad Kohila Vallavalitsuse nimel väärtegusid menetlema volitatud ametnikud.

  (4) Loomade pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, veterinaarkorralduse seadusest, loomatauditõrje seadusest, jahiseaduses, korrakaitseseaduse, hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning teistest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

2. peatükk LOOMADE PIDAMINE 

§ 2.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi.

  (3) Kui loomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 3.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.

  (2) Koera tohib jätta lahti pääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist. Ohtlike koerte puhul tuleb avalikes kohtades kasutada suukorvi, et oleks tagatud teiste inimeste ja loomade ohutus.

  (3) Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas teenistusülesannete täitmisel.

§ 4.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti määratud tähtajal;
  2) järgima sanitaar-ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama koheselt oma looma väljaheited;
  3) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentsitud veterinaararsti poole hukkamise põhjuste selgitamiseks;
  4) teatama viivitamatult inimest või teist looma hammustanud loomast veterinaarasutusele;
  5) asjaomaste isikute nõudmisel peab koerapidaja esitama koera registreerimist tõendava dokumendi;
  6) kindlustama tööülesandeid täitvate isikute (postiljonid, arstid jt.) ohutuse;
  7) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  8) teavitama vallavalitust koera kadumisest 14 päeva jooksul;
  9) lemmiklooma, kes suremise momendil ei põdenud loomataudi, võib loomaomanik soovi korral maha matta oma kinnistul, teistel juhtudel peab loomaomanik käitlema nõuetekohasel viisil (vastavalt seadusele).

  (2) Koeral peab olema kaelarihm soovituslikult omaniku telefoninumbriga.

  (3) Loomapidajal on keelatud:
  1) Viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, v.a selleks ettenähtud kohtades.
  2) Ujutada ja pesta looma kohtades, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid.

3. peatükk HULKUVAD LOOMAD 

§ 5.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuv loom püütakse kinni (vajadusel uinutamisega) või informeeritakse omanikku, et ta võtaks looma oma kontrolli alla.

  (2) Püütud loom hoitakse varjupaigas 14 päeva, arvates kuulutuses avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui tasub looma püüdmis-ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumisel antakse loom uuele loomapidajale (või hukatakse seaduses sätestatud korras).

4. peatükk KOERTE REGISTREERIMINE 

§ 6.   Koerte registreerimine

  (1) Omanik peab koera märgistama mikrokiibiga ja registreerima lemmikloomaregistris või veterinaararsti juures:
  1) kutsika - enne kolmekuuseks saamist;
  2) omandatud täiskasvanud koera - viie päeva jooksul arvates omandamise päevast;
  3) enne käesoleva määruse kehtima hakkamist olemasoleva koera - ühe aasta jooksul määruse jõustumisest.

  (2) Koera ei pea mikrokiibiga märgistama ja lemmikloomaregistrisse kandma, kui loom on 1. jaanuari 2016.a. seisuga 7 või enam aastat vana.

  (3) Koera registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus vaktsineerida loom kohapeal.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja § 6 lõige 1 jõustub koera mikrokiibiga märgistamise ja lemmikloomaregistrisse kandmise osas 1. jaanuaril 2016.a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 31.august 2010.a määrus nr 13 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Kohila vallas“.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json