KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Ridala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 9

Ridala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 27.09.2016 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja § 22 lg 1 punkti 362, Ridala valla põhimääruse § 27 lg 1 punkti 38 alusel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ ning tulenevalt vallavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Ridala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi lemmikloom) pidamise korra Ridala valla (edaspidi vald) territooriumil.

 (2) Eeskiri kehtib valla territooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom (edaspidi loomapidaja). Eeskiri laieneb ka isikutele, kes tegelevad lemmiklooma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

 (3) Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate lemmikloomade suhtes.

 (4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) loomapidaja on isik, kellele kuulub lemmikloom (omanik) või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;
 2) hulkuv lemmikloom on märgistamata lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud lemmikloom, kes viibib omaniku või lemmiklooma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
 3) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
 4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
 5) avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
 6) varjupaik on hulkuvate lemmikloomade pidamiseks ettenähtud koht;
 7) varjupaiga pidaja on hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning lemmikloomade hukkamist korraldav kohaliku omavalitsuse partner;
 8) asenduskodu on lemmiklooma ajutine elukoht kuni lemmiklooma omaniku või lemmiklooma uue omaniku leidmiseni, mis ei ole varjupaik.

§ 2.  Lemmiklooma pidamine ja hoidmine

 (1) Lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks v.a vaktsineeritud, nõuetekohaselt registreeritud ja märgistatud ning steriliseeritud kass. Loomapidaja on kohustatud välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

 (2) Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piideaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi.

 (3) Lemmikloomade pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga. Lemmiklooma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

 (4) Lemmiklooma omanik kannab täit vastutust oma lemmiklooma poolt tekitatud varalise või tervisliku kahju korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

 (5) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud lemmiklooma suhtes lubamatut tegu.

 (6) Kaasomandis olevas korteris võib lemmiklooma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud jälgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

 (7) Kui loomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata lemmiklooma heaolu eest vastutav isik.

 (8) Lemmiklooma omanik peab täitma põllumajandusministri 24.07.2008 määrust nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ning jahiseadusest, loomakaitseseadusest ja loomatauditõrje seadusest tulenevaid kohustusi.

§ 3.  Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

 (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel. Jalutusrihmaga ohjamata koeraga on lubatud viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajadusel koheselt jalutusrihma külge kinnitada, samuti jahipidamisel jahipassi omava koeraga.

 (2) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

 (3) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui sealjuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.

 (4) Loomapidaja ei või lemmikloomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav lemmikloomaga viibimist keelav märk.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1, 2 ja 4 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 4.  Loomapidaja kohustused

 (1) Loomapidaja on kohustatud:
 1) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
 2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama koheselt lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
 3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada lemmiklooma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus;
 4) lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama lemmiklooma otsimise, teatades lemmiklooma kadumisest varjupaigale ja registripidajale;
 5) lemmiklooma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
 6) inimest või teist looma hammustanud lemmikloomast koheselt teatama veterinaarasutusse;
 7) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse lemmiklooma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
 8) kui marutaudi vastu vaktsineerimata lemmikloom või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud lemmiklooma või inimest, peab hammustanud lemmiklooma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti.

 (2) Loomapidajal on keelatud:
 1) lubada lemmikloomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
 2) viia lemmiklooma üldkasutatava asutuse territooriumile või ruumidesse, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
 3) ujutada ja pesta lemmiklooma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti, tiikides ja purskkaevudes.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.  Lemmikoomade märgistamine

 (1) Loomapidaja on kohustatud tagama lemmiklooma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit hiljemalt 01.01.2017.

 (2) Lemmiklooma kiibistamisel tuleb lemmikloom registreerida lemmikloomaregistris.

 (3) Loomapidaja peab tagama lemmiklooma mikrokiibiga märgistamise ja registreerimise 5 päeva jooksul arvates päevast, mil lemmikloom sai kolmekuuseks.

 (4) Juhul, kui omandatakse märgistamata lemmikloom, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb lemmikloom mikrokiibiga märgistada ja esitada andmed lemmikloomaregistrisse 5 päeva jooksul lemmiklooma omandamisest.

§ 6.  Lemmikloomaregistrisse andmete sisestamine ja muutmine

 (1) Lemmikloomaregistrisse sisestab andmed:
 1) loomapidaja (riigiportaalis www.eesti.ee);
 2) Ridala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) loomapidaja esitatud ankeedi alusel;
 3) veterinaararst loomapidaja esitatud ankeedi alusel.

 (2) Vallavalitsus sisestab andmed lemmikloomaregistrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast ankeedi saamist.

 (3) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised loomapidaja andmed:
 1) isikukood;
 2) ees- ja perekonnanimi;
 3) telefon;
 4) e-posti aadress;
 5) aadress rahvastikuregistri järgi ning kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri aadressist.

 (4) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised lemmiklooma andmed:
 1) liik;
 2) tõug;
 3) kiibi number;
 4) looma nimi;
 5) sünniaeg;
 6) sugu;
 7) välimuse kirjeldus;
 8) märkused;
 9) sigimisvõime;
 10) looma staatus.

 (5) Lemmikloomaregistris saab:
 1) loomapidaja muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ning sisestada lemmiklooma surmaaja;
 2) vallavalitsus või veterinaararst muuta loomapidaja ja lemmiklooma andmeid.

 (6) Lemmiklooma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutakse.

 (7) Vallavalitsus avalikustab registriandmete sisestamiseks volitatud veterinaararstide nimekirja Ridala valla veebilehel.

§ 7.  Hulkuvad lemmikloomad

 (1) Hulkuvast lemmikloomast tuleb koheselt teavitada vallavalitsust.

 (2) Hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning lemmikloomade hukkamist valla haldusterritooriumil korraldab vallavalitsuse poolt valitud ettevõte (edaspidi varjupaiga pidaja).

 (3) Varjupaiga pidaja korraldab hulkuvate lemmikloomade püüdmise, võimalusel omaniku kindlakstegemise ja omanikule tagastamise. Varjupaiga pidaja on hulkuva lemmiklooma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima lemmiklooma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale lemmiklooma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomapidajaga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud lemmiklooma ei ole võimalik loomapidajale kohe tagastada, siis toimetab varjupaiga pidaja lemmiklooma varjupaika.

 (4) Varjupaika toimetatud lemmiklooma kontrollitakse viivitamata haiguste tuvastamiseks, lemmikloom vaktsineeritakse ning paigutatakse karantiini.

 (5) Kui hulkuv lemmikloom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada viivitamatult peale lemmiklooma varjupaika toomist. Loomapidaja leidmiseks avalikustab varjupaiga pidaja vähemalt lemmiklooma välimuse kirjelduse, leidmise koha ja aja, soovitavalt ka lemmiklooma pildi kohalikus ajalehes või varjupaiga veebilehel.

 (6) Varjupaik on kohustatud pidama lemmiklooma varjupaigas vähemalt 14 päeva pärast lemmiklooma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib lemmiklooma üle anda uuele omanikule. Kui lemmikloomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib lemmiklooma hukata.

 (7) Lemmiklooma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja lemmiklooma tagastamisel varjupaiga pidaja vastavasisulise nõude kohaselt. Samuti on ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud lemmiklooma pidaja kohustatud lemmiklooma kättesaamisel tasuma lemmiklooma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus lemmikloomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

 (8) Hukatud lemmiklooma korjus tuleb käidelda loomatauditõrje seaduse § 19 lõike 4 alusel kehtestatud viisil, matta selleks ettenähtud matmispaika või põletada loomsete jäätmete põletustehases.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Eeskirja rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

 (2) Käesoleva määruse § 8 lg 1 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus või Politsei- ja Piirivalveamet.

 (3) Ridala Vallavolikogu 18. novembri 2010. a määrus nr 35 “Ridala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Määrus jõustub 1. novembril 2016.

Olev Peetris
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisa